Burmistrz Miasta Zakopane uprzejmie informuje, że w dniu 15.03.2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził nieważność uchwały Nr XXII/250/2008 Rady Miasta Zakopane z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie ustalenia miejscowości, w której pobiera się opłatę miejscową (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2008 r., Nr 291, poz. 1908).

Uchylenie uchwały Rady Miasta Zakopane spowodowało, że na podstawie art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji terenowej (Dz.U. z 2005 r. Nr 175 poz. 1462) obowiązuje w tym zakresie Rozporządzenie Nr 227/a Wojewody Małopolskiego z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ustalenia w województwie małopolskim miejscowości, w których pobierana jest opłata miejscowa (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2001 r. Nr 53, poz. 804 ze zm.).
W związku z tym wyrok NSA ma znaczenie historyczne, a na terenie Gminy Miasto Zakopane nadal istnieje obowiązek uiszczania opłaty miejscowej i jej poboru przez inkasentów.

Powyższe oznacza, że uchwała nr XV/245/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie opłaty miejscowej, obowiązuje w pełnym zakresie i bezpośrednio na jej podstawie miasto Zakopane nadal będzie pobierać opłatę miejscową.