niania plakat obraz

Projekt "Małopolska Niania 2.0" umożliwia ubieganie się o dofinansowanie kosztów zatrudnienia Niani dla Rodziców dzieci w wieku do lat 3.

O wsparcie w ramach projektu Małopolska Niania 2.0 może ubiegać się Rodzic Dziecka do lat 3 powracający na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/opieką nad dzieckiem lub Rodzic wchodzący na rynek pracy, który w nim nie uczestniczył ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczej, a także Rodzic pracujący, któremu wsparcie w postaci zapewnienia opieki nad Dzieckiem umożliwi utrzymanie zatrudnienia. 

W ramach projektu rodzice/opiekunowie otrzymają przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy dofinansowanie do zatrudnienia niani w wysokości maksymalnej 1 500 zł/mc lub 2 100 zł/mc, okresowo waloryzowanej w zależności od wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Podwyższona kwota wsparcia będzie przysługiwała rodzicowi/opiekunowi uprawnionemu do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. W projekcie weźmie udział minimum 650 rodziców/opiekunów dzieci do lat 3, z czego ok. 90% osób znajdzie pracę, powróci do niej lub będzie jej aktywnie poszukiwało po opuszczeniu programu.

Wnioski o przyznanie wsparcia na dofinansowanie kosztów zatrudnienia niani przyjmowane będą od dnia 8 lipca 2020 r. do dnia 26 sierpnia 2020 r. do godz. 16:00. Szczegółowe informacje zamieszczone zostały na stronie internetowej www.rops.krakow.pl w zakładce "Małopolska Niania 2.0" - Aktualności

Zachęcamy odbiorców Projektu, w tym do rodziców z niepełnosprawnościami lub wychowujących dzieci niepełnosprawne. 

W załączeniu znajduje się również Regulamin naboru i uczestnictwa w Projekcie wraz  z niektórymi załącznikami, w tym m.in. wzór wniosku o przyznanie wsparcia.

Wersja dokumentów dla osób słabowidzących dostępna jest na stronie: www.rops.krakow.pl w zakładce „Małopolska Niania 2.0”

źródło: Regionalny OOśrodek Polityki Społecznej