NOWY TARG. Mieszkanka oś. Bohaterów Tobruku, jak podkreśla mieszkańcy osiedla już od 218371 0 lat zabiegają o oświetlenie ulicy, wykonanie drogi i chodników. Tym razem ponownie apeluje do władz miejskich i powiatowych pisząc list. Publikujemy go poniżej w całości.

Szanowny Panie Burmistrzu,
Szanowny Panie Wiceburmistrzu,
Szanowny Panie Przewodniczący,
Szanowna Rado,
Szanowne Starostwo Nowego Targu,

Mija 21 lat systematycznych wniosków, próśb, skarg w których wnioskowaliśmy o drogę, oświetlenie, wreszcie poprawny znak na os. Bohaterów Tobruku.
Mija również 21 lat od Uchwały nr 5/XLIII/97 Rady Miejskiej w Nowym Targu dnia 31 stycznia 1997 roku, w której w paragrafie nr 3 zapisano rodzaje urządzeń technicznych do wykonania, jak: drogi o nawierzchni utwardzonej z obustronnymi chodnikami oraz sieć kablowa oświetlająca. Czas realizacji tej Uchwały do 20 lat.

Mimo wielokrotnych apeli, do dzisiaj:

1) Nie wykonano drogi na całym os. Bohaterów Tobruku i Schumana wraz z chodnikami.

2) Nie wykonano oświetlenia mimo zapowiedzi i projektów.

3) Sprawa znaku 2,5t na os. Bohaterów Tobruku. Postawiliście Państwo znak 3,5 ton wbrew naszym wnioskom o znak 2,5t i zapisom w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta. Sprawa fabryki i pozwolenia Starosty na produkcję (na terrenie usługowym) nie jest jeszcze zamknięta.

W Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 13 są konkretne zapisy (s. 13-14, pkt 5 i 6) Załączam też pisma poprzedniego burmistrza, który precyzyjnie wskazuje na tonaż 2,5 (Zał. 1 i 2):

"5. Dojazd do terenu z projektowanej gminnej drogi klasy dojazdowej oznaczonej na rysunku planu symbolem KDd 3.,
KDd 3a), KDd 8. oraz niewyznaczonych na rysunku planu dróg wewnętrznych realizowanych na zasadach określonych
w przepisach odrębnych. Zakaz wjazdu samochodów o tonażu powyżej 2,5 tony z dróg dojazdowych zlokalizowanych
na osiedlach mieszkaniowych."

6. Dojazd do terenu z projektowanej gminnej drogi klasy dojazdowej oznaczonej na rysunku planu symbolem KDd 8.,
drogi wewnętrznej KDw 1. oraz niewyznaczonych na rysunku planu dróg wewnętrznych realizowanych na zasadach
określonych w przepisach odrębnych. Dopuszcza się zjazd do terenu z drogi oznaczonej symbolem KDgp po zmianie
jej kategorii (droga krajowa) i klasy oraz po uzyskaniu od RZGW warunków realizacji przejścia przez istniejący rów
odwadniający. Zakaz wjazdu samochodów o tonaŜu powyŜej 2,5 tony z dróg dojazdowych zlokalizowanych na
osiedlach mieszkaniowych."

Cały proces związany z w/w sprawami niezwykle ważnymi dla nas mieszkańców rozpoczynam od nowa (kolejny już raz) w triadzie Kraków - Warszawa - szczególnie jednak rządowe szczeble. Nie odpuszczę! Nie odpuszczę, dopóki po 21 latach nie wykonają Państwo zadań ustalonych w Uchwale, absolutnie priorytetowych dla nas. Same projekty absolutnie nic nie znaczą i mogą czekać na realizacje wiele lat. Liczą się konkretne działania, a więc: wykonanie dróg z chodnikami, oświetlenie, zmiana znaku na 2,5 t, zgodnie z obowiązującym prawem.

Mam ogromną nadzieję, że mieszkańcy Nowego Targu odpowiednio Was rozliczą w nadchodzących wyborach.

Z poważaniem
Anna Ujwary

Fot. Os. Bohaterów Tobruku, fot. Anna Ujwary