AP SMS

PIŁKA NOŻNA. W  roku  szkolnym  2019/2020  prowadzony  będzie nabór do klas pierwszych Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego Podhale Nowy Targ. Szkolenie sportowe będzie przeprowadzane w dyscyplinie: piłka nożna.

Uczniem klasy pierwszej Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego Podhale Nowy Targ może być uczeń, który:
1. jest absolwentem:
a. 8-letniej szkoły podstawowej
b. 3-letniego gimnazjum;
2. posiada bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej;
3. weźmie udział w próbie sprawności fizycznej i specjalnej w wyniku czego uzyska odpowiednią ilość punktów;
4. w ustalonym terminie złoży podanie o przyjęcie do szkoły; (formularz do pobrania na stronie)

Do wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej w odpowiednim czasie należy dołączyć następujące dokumenty rekrutacyjne:
a. oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty lub wynikach egzaminu gimnazjalnego
b. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum;
c. zaświadczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o bardzo dobrym stanie zdrowia kandydata;
d. kopia prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (jeśli dotyczy);
e. kopia dokumentu poświadczającego objęcie dziecka pieczą zastępczą (jeśli  dotyczy);
f. zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim;
g. w sytuacji przynależności do klubu sportowego innego niż „NKP Podhale” opinię trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe o przynależności do klubu, osiągnięciach sportowych oraz klasie sportowej;
h. jeśli rodzic wyraża chęć- opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej w przypadku stwierdzonej dysfunkcji; (oryginał i kopia, które zostanie na miejscu potwierdzona za zgodność z oryginałem - jeśli dotyczy);
i. odpis aktu urodzenia (oryginał i kopia, które zostanie na miejscu potwierdzona za zgodność z oryginałem);
j. dwie aktualne fotografie (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem).

Dodatkowo:
1. Jeżeli kandydat jest reprezentantem Polski w wyżej wymienionej dyscyplinie, jest on zwolniony z egzaminu sprawnościowego i tym samym otrzymuje maksymalną ilość punktów.
2. O przyjęciu do klasy pierwszej Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego - Podhale Nowy Targ zdecydują wyniki:
a. próby sprawności fizycznej przeprowadzonej w oparciu o wytyczne PZPN, Dyrekcja APP – NKP Klubu Sportowego „NKP PODHALE” , kandydat może zdobyć - maksymalnie 100 pkt.
b. dydaktyczne – max 200 punktów :
I. Punkty uzyskane  w  wyniku  egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu gimnazjalnego zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych  wynikach  danego egzaminu.
II. Suma punktów pochodzących z przeliczenia ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum z: języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć wskazanych przez szkołę (matematyka, język obcy nowożytny i wychowanie fizyczne).
III. Dodatkowe punkty kandydat uzyskuje za szczególne osiągnięcia, świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem oraz aktywność społeczną
IV. Roczna ocena z zachowania co najmniej poprawna.

Na podstawie  powyższego Komisja Rekrutacyjna sporządzi listę rankingową.
3. W przypadku równorzędnych wyników punktowych uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają kandydaci, którzy uzyskali lepsze wyniki z prób sprawności fizycznej.
4. W wypadku nieuzyskania wystarczającej liczby punktów ze świadectwa i egzaminu ósmoklasisty lub gimnazjalnego, przy jednoczesnym wysokim wyniku testu sprawnościowego, na wniosek rodzica Komisja Rekrutacyjna może postanowić o przyjęciu ucznia do szkoły po ponownym rozpatrzeniu kandydatury.

Formularze dokumentów rekrutacyjnych dostępne na stronie www.nkp.podhale.pl w zakładce "Akademia Piłkarska" lub w sekretariacie klubu „NKP PODHALE”, ul. Kolejowa 161, 34-400 Nowy Targ, który udziela dodatkowych informacji telefonicznych w godz. ustalonych na stronie www.nkp.podhale.pl.