Podhale Region

Czwartek, 23 marzec 2017

Ostatnia aktualizacjaŚr, 22 Mar 2017 3pm

Jesteś tutaj: Home Urzędowe Burmistrz Miasta Nowy Targ informuje o wyłożeniu do wglądu publicznego zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ.

Reklama

Burmistrz Miasta Nowy Targ informuje o wyłożeniu do wglądu publicznego zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ.

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do wglądu publicznego zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ

Na podstawie art. 11 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XIV/123/2015 z dnia 19 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ, obejmującego teren o symbolu RM położony przy ul. Kokoszków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

w dniach od 16 marca 2017 r. do 7 kwietnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, pok. 201, w godz.: pon. od 7.30 –16.00, wt. - pt. od 7.30-13.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28 marca 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta Nowy Targ w Sali Obrad o godz. 12.00.

Równocześnie na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam, iż w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, dla projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ zgodnie z art. 46 pkt 1 ww. ustawy, istnieje możliwość zapoznania się z projektem ww. zmiany Studium, opracowaną prognozą oddziaływania na środowisko, opracowaniem ekofizjograficznym, stanowiskami innych organów oraz możliwość składania uwag.

Zgodnie z art. 11 pkt. 11 ustawy osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium. Uwagi należy składać na piśmie do burmistrza miasta z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 kwietnia 2017 r.

Burmistrz Miasta Nowy Targ

mgr Grzegorz Watycha