Podhale Region

Czwartek, 27 lipiec 2017

Ostatnia aktualizacjaŚr, 26 Lip 2017 10pm

Jesteś tutaj: Home Urzędowe OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 25 (Kowaniec - Kokoszków)

Reklama

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 25 (Kowaniec - Kokoszków)

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Nowy Targ Uchwały Nr XXXVIII/349/2017 z dnia 26 czerwca 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 25 (Kowaniec - Kokoszków). Przedmiotem zmiany planu miejscowego będzie tekst i rysunek obejmujący cały obszar planu miejscowego Nowy Targ 25 (Kowaniec – Kokoszków).

Zgodnie z art. 39 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt. 11 i pkt. 14 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), informuję o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego NOWY TARG 25 (Kowaniec - Kokoszków).

Wnioski należy składać na piśmie w: Urzędzie Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ

w terminie do dnia 31 sierpnia 2017 r.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Burmistrz Miasta Nowy Targ
mgr Grzegorz Watycha

WZÓR dokumentu - wniosek do zmiany planu miejscowego NOWY TARG 25 (Kowaniec - Kokoszków): Plik PDF Plik MS Word 2003 (doc) i Plik Open (Libre) Office (ODT)

Reklama