Podhale Region

Środa, 23 maj 2018

Ostatnia aktualizacjaSo, 26 Maj 2018 3pm

Jesteś tutaj: Home Urzędowe Dyrektor Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nowym Targu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór (konkurs) na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO MZK

Reklama

Dyrektor Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nowym Targu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór (konkurs) na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO MZK

Kandydaci ubiegający się o to stanowisko powinni spełniać następujące wymagania:

 1. Wymagania konieczne:

Do konkursu może przystąpić osoba, która:

 1. posiada obywatelstwo polskie,
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów, za przestępstwo skarbowe, a także

za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

 1. posiada nieposzlakowaną opinię,
 2. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,
 3. spełnia jeden z poniższych warunków:
 4. a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
 5. b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
 6. c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów,
 7. d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 8. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na przedmiotowym stanowisku.
 1. Wymagania dodatkowe:

 

 1. znajomość przepisów prawa regulujących zakres tematyczny stanowiska, w szczególności znajomość przepisów ustaw o: finansach publicznych, o rachunkowości, prawa zamówień publicznych, prawa podatkowego, aktualnych regulacji ZUS i ubezpieczeń społecznych oraz zasad księgowości budżetowej w jednostkach samorządu terytorialnego,
 2. umiejętność pracy z zastosowaniem komputerowego programu finansowo-księgowego,
 1. biegła znajomość komputerowych programów biurowych (arkusz kalkulacyjny, edytor tekstowy, poczta elektroniczna) oraz sprzętu biurowego,
 2. umiejętność tworzenia i kontroli realizacji planu finansowego oraz sporządzania sprawozdań budżetowych,
 3. umiejętność analitycznego myślenia i tworzenia analiz finansowych,
 4. samodzielność, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie rachunkowości oraz odpowiedzialność za działalność finansowo – księgową samorządowej jednostki budżetowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym:
 2. a) prawidłowa gospodarka środkami budżetowymi oraz przestrzeganie dyscypliny finansowo – budżetowej;
 3. b) rozliczanie środków pieniężnych oraz wykonywania dyspozycji z rachunku bankowego jednostki,
 4. przygotowywanie projektów budżetu, planu finansowego jednostki,
 5. dokonywanie analiz finansowych z realizacji planu finansowego oraz innych niezbędnych do zarządzania i funkcjonowania jednostki,
 6. sporządzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i podatkowej jednostki,
 7. prowadzenie nadzoru nad prawidłowością naliczania zaliczek podatkowych, składek, potrąceń oraz terminowe ich przekazywanie do ZUS i US,
 8. prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów VAT oraz przygotowywanie deklaracji podatkowych,
 9. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych

i finansowych jednostki i zatwierdzanie ich do realizacji,

 1. finansowy nadzór i realizacja zaciąganych zobowiązań, umów cywilnoprawnych i prowadzenie ich obsługi księgowej,
 2. należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów finansowo – księgowych,
 3. sporządzenie planu kont, instrukcji obiegu dokumentów, instrukcji kasowej, instrukcji inwentaryzacji i innych dokumentów regulujących funkcjonowanie gospodarki finansowej jednostki budżetowej,
 4. przygotowanie oraz prowadzenie ewidencji księgowej środków trwałych, wyposażenia, sprzętu oraz innych wartości rzeczowych nie stanowiących środków trwałych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 5. wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji głównego księgowego.

Szczegółowy zakres oferty i konkursu znajduje się na stronie: mzk.nowytarg.pl
Informacje można uzyskać także pod nr tel. 18 266 58 82.

Warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu konkursowym jest złożenie pisemnej oferty w siedzibie Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nowym Targu; 34-400 Nowy Targ, Oś. Konfederacji Tatrzańskiej 1a

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.05.2018 r. do godz. 14.

Fotografia R&A

Reklama