P3350585PODHALE - KRAKÓW. W asyście przewodniczącego Rady Gminy Nowy Targ – Wiesława Parzygnata i wicewójta Marcina Kolasy, delegacja sołtysów wyjechała dziś rano do Krakowa. Na posiedzeniu Sejmiku Województwa Małopolskiego chcą oni protestować przeciwko złożonemu przez Zarząd Województwa projektowi korekty uchwały dotyczącej Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Ich zamiarem jest uświadomienie radnym wyższego szczebla, czym grozi zmiana zapisów określających wymaganą odległość wszelkich inwestycji od rzek i potoków.

Sołtysi reprezentują samorządowców i mieszkańców, którzy są zdania, że nowelizacja konsultowana tylko z parkami narodowymi oraz Regionalną Dyrekcja Ochrony Środowiska zagraża bardzo wielu planowanym inwestycjom – komunalnym, drogowym, a zwłaszcza turystycznym. Uniemożliwi także ludziom wykorzystanie terenów przyległych do różnych cieków. 

P3350594

- To idiotyzm!... – Ludzie stracą działki budowlane! – irytują się przedstawiciele lokalnych społeczności.

Równocześnie starosta nowotarski koordynuje akcję zbierania podpisów wójtów powiatów nowotarskiego i tatrzańskiego pod rezolucją w tej sprawie.

O tym, co udało się im przewalczyć w województwie – delegaci powiedzą po powrocie.

Szerzej o tej akcji i jej przyczynach pisaliśmy tutaj:

Samorządy zjednoczone w sprzeciwie

Delegacja sołtysów

Fot. Anna Szopińska