zdj główneNOWY TARG. 22 marca 2019 roku na zaproszenie Starosty Nowotarskiego Krzysztofa Fabera przybyli do starostwa przedstawiciele samorządów z terenu powiatu nowotarskiego i tatrzańskiego. W spotkaniu uczestniczył również Poseł na Sejm RP Edward Siarka, dotyczyło ono bowiem tematu zainicjowanego przez rząd - przywrócenia publicznego transportu zbiorowego na terenach wykluczonych komunikacyjnie, na których nie podejmują działalności prywatni przewoźnicy.

 

Na ten moment kluczowe jest zebranie kompleksowych informacji o takich miejscowościach i przysiółkach, do których ten transport nie dociera oraz stopnia zapotrzebowania tzn. ile osób potencjalnie mogłoby z niego korzystać. Nieodzowne jest również oszacowanie kosztów zapewnienia takich połączeń. Najszybszym sposobem uzyskania pożądanych informacji jest działanie poprzez samorządy, które są najbliżej społeczności lokalnych i najlepiej znają ich problemy. Dlatego gminy zobowiązały się do przeanalizowania poruszonych zagadnień i przygotowania całościowej analizy w tym zakresie do końca miesiąca marca. Gromadzenie danych koordynuje Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Nowym Targu. Dopiero po uzyskaniu takiej zbiorczej bazy danych można zmierzać do podejmowania konkretnych działań już na poziomie wojewody i dalej Ministerstwa Infrastruktury, gdzie okaże w jakim stopniu te przewozy mogłyby zostać dofinansowane z budżetu państwa i czy samorządy również będą zobligowane do ich dotowania.IMG 2988

Kolejnym bardzo istotnym zagadnieniem poruszonym przez wójtów i burmistrzów, które stanowiło główną część posiedzenia, było omówienie projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego dotyczącego Południowopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Temat zarysował Wójtom Gminy Nowy Targ Jan Smarduch. Podstawowy problem to zakaz lokalizowania obiektów budowlanych w odległości 25 metrów od linii brzegowej różnego rodzaju cieków wodnych. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody cieki wodne są to rzeki, strugi, strumienie i potoki oraz inne wody płynące w sposób ciągły lub okresowy, naturalnymi lub uregulowanymi korytami. Zatem obecność każdego płynącego nawet okresowo strumienia wymaga, aby wszelkie obiekty budowlane były od niego odsunięte o 25 m - dotyczy to również obiektów małej architektury, czy małych obiektów turystycznych. Ponadto obiektów nie można też sytuować nad takim ciekiem, ani pod nim. To wyklucza nawet poprowadzenie tamtędy np. kanalizacji. Dla przedstawicieli gmin jest to sytuacja kuriozalna, gdyż w szczególności na terenie powiatu nowotarskiego, czy tatrzańskiego występują liczne cieki wodne, a rozdrobnione działki różnych właścicieli wchodzą w pasy ochronne wzdłuż tych cieków. Powoduje to, że uchwała sejmiku w proponowanym kształcie zablokuje w większości możliwości inwestycyjne zarówno indywidualnych mieszkańców, jak i inwestycje komunalne.IMG 3069

Lokalni samorządowcy apelują do przedstawicieli w sejmiku wojewódzkiego, aby zdecydowanie przeredagować treść projektu uchwały, przede wszystkim wycofać zapisy dotyczące tak rozległych stref ochronnych wzdłuż potoków. Starosta Krzysztof Faber zaproponował stworzenie rezolucji, którą podpiszą wszystkie samorządy z naszego terenu. Ponadto każda rada miasta i gminy negatywnie zaopiniuje projekt sejmiku.IMG 2995

W ostatniej części spotkania Zastępca Burmistrza Rabki-Zdroju Małgorzata Gromala omówiła europejski projekt ELENA. Jest on europejskim instrumentem pomocy technicznej, skierowanym do regionów i władz lokalnych, w celu przyspieszenia prowadzonych w gminach programów inwestycyjnych w dziedzinie efektywności energetycznej i redukcji emisji CO2 . Daje samorządom możliwości pozyskania dofinansowania na zatrudnienie ekodoradców/doradców energetycznych. Pracownicy zatrudnieni dzięki dofinansowaniu mogą wdrażać w gminach inwestycje w sektorze mieszkalnym (m.in. wymianę źródeł ogrzewania, termomodernizację budynków) oraz sektorze transportu. Rolą zatrudnionych w projekcie ekodoradców będzie uzyskanie dofinansowania na przygotowanie programów inwestycyjnych w dziedzinie efektywności energetycznej w budownictwie mieszkalnym oraz mających na celu redukcję emisji CO2. Całkowita wartość przedsięwzięć przygotowanych przez ekodoradców do realizacji musi mieć wartość nie mniejszą niż 30 mln euro. Ten warunek sprawia, że w praktyce będzie konieczne złożenie wniosku przez konsorcjum zainteresowanych gmin. Przedsięwzięcia te mogą obejmować m.in. wymianę źródeł ogrzewania bądź termomodernizację budynków na terenie gmin w ramach np. rządowych programów „Czyste Powietrze” i „Stop Smog”, środków pozyskanych z Regionalnego Programu Operacyjnego oraz innych dostępnych na te cele programów.

Pani Burmistrz zaprosiła samorządy do jak najszybszego składania deklaracji o wspólnym udziale w projekcie. Zadeklarowała, że Miasto Rabka-Zdrój może podjąć się koordynacji projektu na naszym terenie.