sesja 2019 4RABA WYŻNA. Powszechny problem gmin, który dotyczy nas mieszkańców, czyli wymiana ogrzewania na taką, by nastąpiła poprawa efektywności energetycznej, zmniejszyła się emisja pyłów oraz innych zanieczyszczeń do atmosfery, został poruszony podczas sesji Rady Gminy w Rabie Wyżnej. 

W dniu 26 kwietnia 2019 odbyło się posiedzenie Rady Gminnej w Rabie Wyżnej. Obradom przewodniczyła p.Aleksandra Antolak-Rust -wiceprzewodnicząca Rady Gminy. Spośród licznych tematów w czasie obrad uwagę zwraca problem ekologicznego ogrzewania domów zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Ochrony Środowiska. Problem smogu nie dotyczy wyłącznie aglomeracji miejskich, ale jest uciążliwy  także dla mniejszych miejscowości. Dość burzliwa dyskusja rozpoczęła się od informacji, że ankiety dotyczące zmiany źródeł ogrzewania nie dotarły do wszystkich mieszkańców gminy, a dla wielu, którzy je otrzymali były sformułowane w sposób niejasny.


Następnie padł wniosek , aby sumę dofinansowania ogrzewania ekologicznego podnieść z 1 tysiąca złotych do 3 tysięcy złotych co niewątpliwie ułatwiłoby podjecie decyzji zmiany sposobów ogrzewania. Wniosek poddano głosowaniu, za było 7 głosów, przeciw 3 głosy, wstrzymujące się 2 głosy. Z kolei jeden z  radnych zaproponował, aby rozszerzyć w uchwale pojecie ogrzewania ekologicznego z gazowego o paliwa stałe i biomasy. Inny radny zasugerował , aby wnioskodawca wycofał ten wniosek ,ponieważ pociąga on za sobą skomplikowane zmiany w obowiązującym regulaminie. Zaproponował równocześnie , by wnioskodawca na następną sesję przygotował konkretny projekt dotyczący zmiany źródeł grzewczych. Wnioskodawca zdecydował się na wycofanie wniosku, po czym odbyło się głosowanie w czasie którego przy 10 głosach za i 2 wstrzymujących się wniosek o wycofaniu przyjęto.