VII Sesja kwiecień 2019 5W dniu 25 kwietnia 2019 roku w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu odbyła się VII Sesja Rady Powiatu Nowotarskiego. Po przyjęciu protokołu z poprzedniego posiedzenia oraz przedstawieniu sprawozdania z działalności zarządu w okresie międzysesyjnym Paweł Dziuban - Kierownik Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Nowym Targu zaprezentował zakres działalności reprezentowanego przez siebie urzędu. Omówił kwestie związane ze zmianami przepisów, jakie zostały wprowadzone w 2018 roku.

Istotną zmianą jest wprowadzenie kar administracyjnych za wykonywanie na zabytkach jakichkolwiek prac bez pozwolenia. Za niepowiadomienie Ministra do spraw Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego lub Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o podjęciu działań przy zabytkach wymagających pozwolenia konserwatora, niepowiadomienia o uszkodzeniu, kradzieży, zaginięciu i innych zagrożeniach dla zabytków czy zmianie miejsca przechowywania zabytków ruchomych, zmianach dotyczących stanu prawnego lub utrudnianie dostępu do nich odpowiednim organom grozi kara w kwotach od 500 zł do 500 000 zł. Kolejna zmiana dotyczy usuwania drzew i krzewów z terenu nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków. Pozwolenie organów ochrony zabytków na wycinkę nie będzie konieczne wyłącznie w przypadku, gdy odpowiednie służby ratownicze przeprowadzają tam akcje związane z ratowaniem osób, którym zagraża utrata zdrowia lub życia.VII Sesja kwiecień 2019 7

Po wystąpieniu Kierownika Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Nowym Targu została podjęta uchwała w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Nowotarskiego na lata 2019 – 2022. Program ten został przedstawiony przez Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa Cecylię Nowak. Celem programu jest m.in. skupienie się na zahamowaniu degradacji zabytków oraz poprawa ich stanu, wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego, zwiększenie ich atrakcyjności dla potrzeb społecznych, turystycznych i edukacyjnych, wzrost środków finansowych na opiekę nad zabytkami, określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, utworzenie miejsc pracy związanych z opieką nad zabytkami. Ponadto celem programu jest również podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie dziedzictwa kulturowego oraz kształtowanie postaw zrozumienia i akceptacji dla idei opieki nad zabytkami, przekazywanie wiedzy na temat znaczenia zabytków dla kultury.

W kolejnej części posiedzenia przyjęto uchwałę w sprawie wydania zgody na ustalenie służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. - Odział Gazowniczy w Krakowie, która prowadzi inwestycję budowy odcinka sieci gazowej oraz przyłączy gazu ziemnego do budynków mieszkalnych w Nowym Targu przy Al. Tysiąclecia i ul. Doroty. Służebność polega na umożliwieniu Spółce dostępu do gazociągu w celu przeprowadzenia niezbędnych robót oraz pozostawieniu w gruncie przewodów gazowych, a później dostępu każdorazowo przy wymaganych pracach eksploatacyjnych, czy modernizacyjnych. Uzasadnienie do projektu przedmiotowej uchwały zaprezentował Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Krzysztof Sanek.VII Sesja kwiecień 2019 3

Następnie Marta Skawska Dyrektor Powiatowego Centrum Oświaty w Nowym Targu przedstawiła zmianę uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Nowotarskim a Gminą Lipnica Wielka dotyczącego założenia i prowadzenia szkoły publicznej ponadgimnazjalnej dla młodzieży typu technikum. W związku z powyższym technikum zostanie utworzone. Zmianie uległy także uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Nowotarskim a Gminą Łapsze Niżne dotyczące założenia i prowadzenia liceum ogólnokształcącego dla młodzieży oraz założenia i prowadzenia Branżowej Szkoły I Stopnia. W efekcie postanowiono utworzyć dwa oddziały klas I liceum oraz dwa oddziały I klas Branżowej Szkoły I Stopnia. Podjęto także uchwałę w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych wchodzącej w skład Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem. Decyzję jaką podjęto w tej sprawie było skreślenie z nazwy szkoły określenia „dla dorosłych”.VII Sesja kwiecień 2019 1

Biorąc pod uwagę problemy społeczne XXI wieku związane z bezrobociem, starzeniem się społeczeństwa, wykluczeniem czy rozwarstwianiem społecznym, inspektor Agnieszka Stanaszek pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu zaprezentowała i omówiła Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Nowotarskiego na lata 2019-2028. Pod uwagę wzięto przede wszystkim problemy związane z ubóstwem, brakiem pracy, wszelkiego rodzaju choroby fizyczne i psychiczne, długotrwałe lub ciężkie choroby, niepełnosprawność, alkoholizm, przemoc w rodzinie, niepełny stan rodziny, problemy z wychowywaniem dziecka, oraz niesamodzielne osoby starsze. Celem strategii jest zapewnienie mieszkańcom Powiatu Nowotarskiego kompleksowej i wysokiej jakości pomocy w obszarach aktywności społeczno-zawodowej. Do głównych zadań strategicznych należą m.in. wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych poprzez realizację wszelkich programów polegających na zwiększeniu dostępu do rehabilitacji, zmniejszeniu barier architektonicznych, transportowych, udzielaniu wsparcia finansowego na rehabilitację, upowszechnianiu informacji o dostępnych formach wsparcia czy udzielaniu poradnictwa dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Kolejnym ważnym zadaniem jest pomoc dla dzieci z rodzin niepełnych, szkolenie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, czy prowadzenie własnego domu dziecka, udzielanie wsparcia finansowego dla rodzin zastępczych, zorientowanie na indywidualne potrzeby dziecka. Należy zwrócić uwagę także na problemy związane z patologiami w rodzinach oraz prowadzenie przedsięwzięć związanych z ich zapobieganiem poprzez udzielanie terapii, porad specjalistycznych, zapewnienie całodobowego dostępu do telefonu interwencyjnego, zapewnienie schronienia dla osób potrzebujących, czy utworzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Nie mniej ważne jest prowadzenie zajęć uświadamiających o zagrożeniach i konsekwencjach związanych z różnego typu uzależnieniami, a także podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w zakresie rozpoznawania  i reagowania na nowe formy uzależnień.VII Sesja kwiecień 2019 8

Następnie Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu Aneta Wójcik przedstawiła sprawozdanie działalności placówki w roku 2018. W zakresie pieczy rodziny zastępczej funkcjonowało 120 rodzin, w których przebywało 187 dzieci w tym 38 dzieci  z innych powiatów. Zadania jakie zostały zrealizowane w ubiegłym roku to m.in. współpraca z innymi podmiotami na rzecz dzieci, organizacja imprez integracyjnych, zajęcia edukacyjne, konkursy, wyjazdy wypoczynkowe dla dzieci oraz organizacja imprez promujących rodzicielstwo zastępcze. Ponadto było prowadzone poradnictwo dla osób korzystających z całodobowej linii interwencji kryzysowej, a także zostały przyznane środki pieniężne dla osób opuszczających dom pomocy społecznej, dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, dla samotnych matek. Dodatkowo podjęto i realizowano Programy: „Aktywny Samorząd”- finansowany przez PFRON oraz „Powiatową Kartę Dużej Rodziny” finansowaną przez Powiat Nowotarski.