garbage can 1111449 1920

Komunikat w tej sprawie ukazał się na stronie Urzędu Miasta.

Szanowni Państwo,
W związku ze stwierdzonym wzrostem odbioru odpadów komunalnych oraz otrzymaną z MZWiK w Nowym Targu Sp. z o. o informacją dotyczącą zużycia wody w gospodarstwach domowych spowodowaną większą liczbą zamieszkujących osób w lokalu zwracam się do Państwa z  uprzejmą prośbą o zaktualizowanie informacji o ilości zamieszkujących osób w Państwa nieruchomościach poprzez złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Nowy Targ.

W przypadku potwierdzenia zwiększonej ilości odpadów odbieranych z nieruchomości Referat ds. Gospodarki  Odpadami zobowiązany będzie do wszczęcia postępowania.

Informuję, że obowiązuje termin złożenia ww. deklaracji do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana ilości osób. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana ilości osób zamieszkujących nieruchomość.

Przypominam również, że w związku z wejściem w życie w dniu 6 września 2019 roku zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019, poz. 2010 z późn. zm.), wprowadzono prawny obowiązek segregacji odpadów komunalnych obowiązujący na terenie Miasta Nowy Targ od 1 lutego 2020 roku . Osoby deklarujące dotychczas nieselektywny sposób zbierania odpadów zobowiązane są do zmiany deklaracji – dotyczy to zarówno właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.

Wzory deklaracji dostępne są pod adresem: http://www.nowytarg.pl/jb_jzs.php?zm=133

UWAGA: Mieszkańcy budynków wielolokalowych składają informację o zmianie liczby osób zamieszkujących w lokalu mieszkalnym do swojego zarządcy budynku, czyli administracji Spółdzielni lub Wspólnoty Mieszkaniowej w sposób ustalony przez tych zarządców.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Referatem ds. Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta Nowy Targ pod numerem telefonu: 18 26-11-256.

Źródło: Urząd Miasta Nowy Targ