P3690668NOWY TARG. Wybrany dziś głosami elektorów na dokończenie kadencji odwołanego ks. dra Stanisława Gulaka pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Podhalańskiej Państowej Uczelni Zawodowej, dr hab. Robert Włodarczyk (rocznik 1975), ma szansę zostać najmłodszym rektorem w Polsce.

Jeśli do najbliższego czwartku nie wpłyną protesty, wybory się uprawomocnią i będzie mogło nastąpić oficjalnie przekazanie władzy przez dotychczas pełniąca obowiązki rektora dr Halinę Ziębę następcy odwołanego ks. rektora. Uzupełnienie kadencji to okres zaledwie trzymiesięczny.   

Oznacza to, że w czasie wakacji komisja wyborcza będzie musiała przeprowadzić wybory rektora na pełną już kadencję 2020 – 2024.

A oto przekazany przez rzeczniczkę prasową PPUZ, Beatę Szkaradzińską, biogram elekta:

Robert Wojciech Włodarczyk

Stopnie naukowe:

doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia

doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii

Funkcje:

- profesor uczelni w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

- kierownik Katedry Teorii Ekonomii w Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

- profesor uczelni w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu,

- dyrektor Podhalańskiego Ośrodka Nauk Ekonomicznych (jednostka wspólna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu)

Działalność naukowa:

- problematyka badawcza (ponad 100 publikacji naukowych i dydaktycznych) dotyczy teorii ekonomii, polityki makroekonomicznej, polityki monetarnej, międzynarodowych rynków finansowych, giełd papierów wartościowych, unii monetarnej, rynku pracy, oceny projektów inwestycyjnych oraz doradztwa inwestycyjnego.

- kierownik lub współautor ponad 30 krajowych i międzynarodowych projektów badawczychMNiSW, NCBiR i NBP.

- uczestnik ponad 120 konferencji i sympozjów naukowych i kilkudziesięciu konferencji i szkoleń o charakterze dydaktycznym z zakresu Procesu Bolońskiego, PRK i e-learningu

Rozwój kadr naukowych:

2 wypromowanych doktorów nauk ekonomicznych, promotor w 3 otwartych przewodach doktorskich, opiekun naukowy 6 kolejnych doktorantów, recenzent i członek komisji w postępowaniach habilitacyjnych, recenzent rozpraw doktorskich

Inne aktywności:

- popularyzator łączenia nowoczesnych metod dydaktycznych takich, jak e-learning oraz tutoring wraz z ideami zawartymi w Polskiej Ramie Kwalifikacji

- autor kursów e-learningowych z makroekonomii i międzynarodowych rynków finansowych.

- współinicjator studiów dualnych w PPUZ w Nowym Targu (kierunek studiów: finanse i rachunkowość) i w UEK (kierunek studiów: doradztwo inwestycyjno-gospodarcze)

- współtwórca Laboratorium Dialogu – inicjatywy organizacyjnej w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie poszukującej pomostu między otoczeniem społeczno-gospodarczym a uczelniami

Dodatkowe kwalifikacje:

- tutor akademicki III stopnia w Collegium Wratislaviense

- kurs maklera giełdy towarowej

- prawo jazdy

Nagrody i wyróżnienia:

- w 2020 roku Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

- 12-krotnie Nagroda Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną

- w 2001 roku odznaczony Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę przez Prezydenta RP

Pasje:

- wędrówki górskie

- kolekcjonowanie znaczków pocztowych

- były sędzia piłki nożnej w Polskim Związku Piłki Nożnej

Tematami jego publikacji naukowych były m.in. współczesne problemy międzynarodowych rynków finansowych, zagadnienia rynków pracy, związki między bezrobociem a inflacją w Polsce, sektorowa struktura pracujących w strefie euro, przestrzenne zróżnicowanie płac w Polsce oraz bezrobocia w wybranych województwach.

Jest inicjatorem i realizatorem dziesięciu poważnych projektów finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z programów unijnych oraz przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Fot. Anna Szopińska