escape191MAŁOPOLSKA. Po tragedii w Koszalinie, gdzie życie straciło pięć nastolatek skutkiem zatrucia tlenkiem węgla, Państwowa Straż Pożarna i Inspekcja Nadzoru Budowlanego kontynuują kontrole małopolskich escape roomów. Niestety, we wszystkich dotychczas zidentyfikowanych i sprawdzonych tego typu lokalach służby stwierdziły nieprawidłowości. 

Wyniki kontroli omawiane były na doraźnym posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, zwołanym przez wojewodę małopolskiego. We wszystkich 42 zidentyfikowanych escape roomach kontrolerzy trafili na nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Tego typu usterek naliczono ogółem aż 253. Niezgodności z warunkami ewakuacji było 86.

Dotychczasowe kontrole skończyły się decyzjami o zamknięciu 18 escape roomów. W 7 przypadkach kontrolne służby nałożyły na  właścicieli grzywny.

escape192

Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości z zakresie warunków ewakuacji to:

-  brak wyposażenia budynku w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu

- przekroczenie o 100 procent dopuszczalnej długości drogi ewakuacyjnej przy jednym kierunku dojścia ewakuacyjnego

- występowanie na drogach ewakuacyjnych wykładziny podłogowej oraz okładzin ściennych z materiału łatwo zapalnego

- brak oznakowania dróg ewakuacyjnych znakami zgodnymi z Polską Normą

- zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe otwarcie

- składowanie materiałów palnych na drogach ewakuacyjnych oraz lokalizowanie przedmiotów zawężających szerokość drogi ewakuacyjnej poniżej wartości określonych w przepisach techniczno-budowlanych

- brak wyposażenia dróg ewakuacyjnych i pomieszczeń oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym w oświetlenie awaryjne i zapasowe

- występowanie drzwi podnoszonych na drodze ewakuacyjnej

- występowanie schodów zabiegowych jako jedynej drogi ewakuacyjnej.

 Wymogów ochrony przeciwpożarowej lokale nie spełniały z powodu:

- nieokazania do wglądu protokołów z badań okresowych instalacji użytkowych i urządzeń przeciwpożarowych

- braku wyposażenia lokalu w hydranty wewnętrzne

- braku wyposażenia w przeciwpożarowy wyłącznik prądu

- braku doprowadzenia drogi pożarowej do budynku.

Nadzór budowlany z kolei w 42 lokalach stwierdził 28 niezgodności z branżowymi przepisami. W tylu też przypadkach wszczął postępowania administracyjne, a w 19-tu – wydał decyzję o wstrzymaniu użytkowania. Przez nadzór zostały nałożone 3 grzywny.

Wśród lokali zamkniętych skutkiem zakazu użytkowania jest też nowotarski escape rooom, a przyczyną było niedostosowanie fragmentu drogi ewakuacyjnej do przepisów przeciwpożarowych.    

Zmiana rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, podpisana 11. stycznia przez ministra spraw wewnętrznych i administracji Joachima Brudzińskiego, na właścicieli, zarządców i użytkowników takich obiektów nakłada obowiązek praktycznego sprawdzania możliwości ewakuacji ludzi w bezpieczne miejsce i sprawdzania zgodności z wymogami ochrony przeciwpożarowej – zarówno przed rozpoczęciem działalności, jak i co najmniej raz na dwa lata.