>

aNOWY TARG.   Absolutorium dla Zarządu Powiatu Nowotarskiego

30 maja br. odbyła się VIII sesja Rady Powiatu Nowotarskiego, której centralnym punktem było głosowanie nad uchwałą dotyczącą absolutorium dla Zarządu Powiatu Nowotarskiego. Rada po zapoznaniu się z wykonaniem budżetu za rok 2018, sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, informacją o stanie mienia powiatu i stanowiskiem Komisji Rewizyjnej udzieliła Zarządowi Powiatu Nowotarskiego absolutorium z tytuł wykonania budżetu za rok 2018. Wniosek o podjęcie tej uchwały złożyła Komisja Rewizyjna, która podkreśliła, że utrzymująca się na wysokim poziomie nadwyżka, spadająca corocznie wysokość zadłużenia oraz osiągnięty końcowy wynik wykonania budżetu daje obraz korzystnej sytuacji finansowej i stwarza możliwość dalszego rozwoju gospodarczego powiatu. Realizacja budżetu następowała z zasadami zgodności z prawem, rzetelności, celowości, oszczędności i gospodarności. Realizowana była również zasada optymalizacji dochodów poprzez wykorzystanie wszelkich możliwych źródeł ich pozyskania, a także racjonalizacja wydatków poprzez oszczędne i efektywne gospodarowanie pieniędzmi publicznymi.e

W trakcie posiedzenia z prezentacją wystąpił również Dyrektor Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu Marek Wierzba, który przedstawił raport
o sytuacji ekonomiczno-finansowej w zarządzanej przez siebie placówce. Szpital uzyskał w roku 2018 wynik finansowy dodatni. Po przedłożeniu i omówieniu szczegółowej analizy radni podjęli uchwałę
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego nowotarskiego szpitala za rok 2018.

Kolejną bardzo istotną częścią posiedzenia było przedstawienie Raportu o stanie powiatu, który jest nowym obligatoryjnym dokumentem, wprowadzonym na podstawie ostatniej nowelizacji przepisów samorządowych. Zarząd powiatu do dnia 31 maja ma obowiązek przedstawić radzie powiatu  raport za rok poprzedni, nad którym przeprowadza się debatę podczas sesji. W debacie nad raportem mogą zabierać  głos mieszkańcy  powiatu. Mieszkaniec powiatu, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Powiatu Nowotarskiego pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 300 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana zostanie sesja, podczas  której będzie przedstawiony raport. W bieżącym roku żaden mieszkaniec nie wyraził chęci zabrania głosu w debacie. Raport zaprezentował Sekretarz Powiatu Nowotarskiego Bartłomiej Garbacz. Dokument objął ogólne podsumowanie działalności zarządu, stan finansów powiatu, opis działalności komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Nowym Targu oraz jednostek podległych zarządowi powiatu. Cały raport jest dostępny pod adresem https://www.nowotarski.pl/wazne-dokumenty/dokumenty/raport-o-stanie-powiatu-nowotarskiego-za-rok-2018-843.html. Po debacie, która odbyła sie w gronie radnych, Rada Powiatu Nowotarskiego udzieliła zarządowi wotum zaufania.i

Nowym przepisem wprowadzonym również znowelizowaną ustawą o samorządzie powiatowym jest możliwość obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. W przypadku Powiatu Nowotarskiego przysługuje ona grupie co najmniej 500 mieszkańców. Rada w drodze uchwały przyjęła szczegółowy tryb i zasady przeprowadzania zgłaszania tej inicjatywy.m

W zakresie organizacyjnym zdecydowano o zapewnieniu wspólnej obsługi finansowo-księgowej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu pozostałym powiatowym jednostkom pomocy społecznej - domom pomocy społecznej w Zaskalu i Rabce-Zdroju oraz Środowiskowemu Domowi Samopomocy "Promyk" w Nowym Targu z filią "Radość Życia" w Rabce-Zdroju". Uzasadnieniem podjęcia takiej decyzji jest próba ujednolicenia i optymalizacji procesów operacyjnych w tych jednostkach oraz stworzenie możliwości zastępowalności pracowników.t

Ostatnim punktem posiedzenia było sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Nowotarskiego organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018. Zarząd przedłożył informacje w jaki sposób i w jakim zakresie podejmował współpracę z organizacjami spoza sektora finansów publicznych. W 2018 roku odbywało sie to głównie w formie współorganizacji różnorodnych przedsięwzięć inicjowanych przez te podmioty. Były to najczęściej wydarzenia realizowane w obszarze sportu i kultury.q

w

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

plakat 1MAŁOPOLSKA. Początek czerwca to czas rocznic ważnych dla wielu Polaków, są to 40 rocznica pierwszej wizyty Jana Pawła II w Ojczyźnie, a także 30 rocznica częściowo wolnych wyborów do Sejmu i Senatu. 

Wśród licznych form obchodów tych rocznic będzie też uroczyste złożenie kwiatów przez Marszałka Witolda Kozłowskiego i Wojewodę Piotra Ćwika. 

Prosimy o wzięcie udziału w uroczystości  4 czerwca o godz. 14:30 przy ul. Siennej w Krakowie pod tablicą poświęconą Małopolskiemu Komitetowi Obywatelskiemu „Solidarność”.

Szcegółowy program obchodów związanych z obydwoma wydarzeniami znajduje się na zamieszczonym plakacie.

źródło informacji: Urząd Marszałkowski

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

zakopaneZAKOPANE. Zakopane to szczególne miejsce na mapie Polski, bo odwiedzane licznie przez turystów zarówno z kraju jak i zza granicy.

Z myślą o nich miasto stara się o organizowanie imprez na odpowiednim poziomie rozrywkowym, edukacyjnym i rekreacyjnym.  
Od 2002 r w kalendarz imprez wpisano cykliczne święto pod nazwą "DNI ZAKOPANEGO" .
Wśród licznych wydarzeń zwraca uwagę otwarta konferencja pt: „RODZINA W SPOŁECZEŃSTWIE I PAŃSTWIE – ASPEKTY FILOZOFICZNE, KULTUROWE, SPOŁECZNE I PRAWNE” – KLUB IM. WŁ. ZAMOYSKIEGO – Hotel Mercure Kasprowy, ul. Szymaszkowa 1 .
Temat konferencji jest niezwykle istotny i dlatego polecamy go wszystkim zainteresowanym, nie tylko zawodowo tym problemem ale także mieszkańcom miasta i turystom. 
Szczegółowy przebieg konferencji przedstawia zamieszczony poniżej program imprezy.
 

7 czerwca / piątek
– konferencja „RODZINA W SPOŁECZEŃSTWIE I PAŃSTWIE – ASPEKTY FILOZOFICZNE, KULTUROWE, SPOŁECZNE I PRAWNE” – KLUB IM. WŁ. ZAMOYSKIEGO – Hotel Mercure Kasprowy, ul. Szymaszkowa 1

godz. 8:30 – 8:50
Rejestracja uczestników
godz. 9:00 – 9:15
Otwarcie Konferencji
godz. 9:05 – 9:15
Obowiązki państwa wobec rodziny - Wiceprezes Rady Ministrów Beata Szydło
godz. 9:15 – 9:35
Rodzina w nauczaniu Św. Jana Pawła II - Abp. Ks. Prof. Marek Jędraszewski
godz. 9:35 – 10:20
Spór o człowieka, podstawy cywilizacji łacińskiej - Dr hab. Henryk Kiereś
godz. 10:20 – 10:40
Przerwa na kawę
godz. 10:40 – 11:00
Marksizm kulturowy a rodzina - Dariusz Rozwadowski
godz. 11:00 – 11:20
Psychomanipulacja - Anna Wasiukiewicz
godz. 11:20 – 11:40
O personalizm w pedagogice - Dr hab. Barbara Kiereś
godz. 11:40 – 12:00
Samorządowa Karta Praw Rodzin: jak w samorządzie lokalnym skutecznie chronić rodzinę, małżeństwo i dobro dzieci ? – dr Tymoteusz Zych (Ordo luris)
godz.12:00 - 12:30
Dyskusja
godz. 12:30 – 13:30
Obiad
godz. 13:30 – 13:50
Prawa rodziców, prawa rodziny a dziewięć lat znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - Adw. Jerzy Kwaśniewski (Ordo luris)
godz. 13:50 – 14:10
Konstytucyjne i ustawowe gwarancje praw rodziców w szkole - Adw. Rafał Dorosiński
(Ordo luris)
godz.14:10 – 14:30
Zadania szkoły wobec rodziny-Barbara Nowak (Małopolski Kurator Oświaty)
godz. 14:30 – 15:00
Dyskusja
godz. 15:00
Zakończenie Konferencji
godz. 15:10
Konferencja prasowa

 
Inf Anna Suchowian-Zakopane
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna


IMG 20190528 WA0007 2Raba Wyżna. Raba Wyżna ze względu na swoje geograficznie położenie staje się coraz bardziej popularna wśród turystów, aby utrzymać ten trend władze gminy starają się o umożliwienie gościom atrakcyjnego sposobu spędzania czasu inwestując jednak w takie przedsięwzięcia, które równocześnie będą służyły mieszkańcom gminy.

Na terenie gminy  znajdują się siłownie plenerowe , a obecnie trwa budowa szlaku turystycznego przebiegającego wzdłuż dawnej granicy Polski, czyli  od Raby Wyżnej poprzez Spytkowice do Jabłonki.
Nowo powstający szlak turystyczny jest swoistym dopełnieniem istniejącej już ścieżki edukacyjnej Raba Wyżna-Bielanka.
 Powstający szlak będzie wielofunkcyjny , ponieważ  ta 7 km trasa będzie równoczesnie ścieżką spacerową , rowerową a  zimą także nartostradą. 

Powstanie nartostrady jest celowe ponieważ w pobliżu szlaku znajduje się górna stacja wyciągu narciarskiego w Spytkowicach.


W realizację inwestycji włączyły się Lasy Państwowe z projektem ścieżki edukacyjnej dla dzieci i młodzieży, której zadaniem będzie informowanie o miejscowej , ciekawej często endemicznej  faunie i florze.

Całkowity koszt inwestycji to 3,5 mln złotych z czego 2 mln to planowana dotacja z Unii Europejskiej.
 Czas realizacji projektu przewidziano na dwa lata ,  aktualnie prace są mocno zaawansowane.

Warto podkreślić, że nowy szlak turystyczny przebiega  przez atrakcyjny teren z widokami na Gorce, Beskid Żywiecki oraz Beskid Wyspowy. Wszystko wskazuje na to , że Gmina Raba Wyżna staje się coraz bardziej atrakcyjna , także dzięki staraniom władz gminnych i będzie przyciągać,przez cały rok  turystów krajowych i zagranicznych.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

IMG 20190531 104157Raba Wyżna. 3 października 2018 pan Wójt Andrzej Dziwisz wziął udział w oficjalnym rozpoczęciu wznoszenia  budynku wielofunkcyjnego w Sieniawie,mówiąc


   "Firma jest solidna, swego czasu budowała urząd gminy, ma czas do drugiej połowy przyszłego roku i wierzę, że gdy przyjdzie termin, ten etap budowy zostanie zamknięty".
 Obecnie firma budowlana Profes z Rabki-Zdroju zakończyła pierwszy etap realizacji inwestycji wielofunkcyjnego budynku w Sieniawie , zamknięto  stan surowy

  i pokryto dach.  Przewidywany czas zamknięcia wszystkich etapów budowlanych to okres 2-3 lat, uzależnione jest to jednak od uzyskania przez gminę niezbędnych  środków finansowych.. Całkowity koszt budowy to około  3,5 mln złotych, który w całości ponosi Gmina Raba Wyżna, licząc jednak na uzyskanie dotacji z funduszy zewnętrznych.Gmina wychodzi z założenia ,że trzeba wspierać pasje jej  mieszkańców  i stworzyć im miejsce , gdzie mogą się spotykać , toczyć dyskusje , zwyczajnie porozmawiać , miło i pożytecznie spędzić czas.

    We wznoszonym budynku wielofunkcyjnym przewidywane są pomieszczenia  potrzebne mieszkańcom gminy, takie jak : żłobek, przedszkole, biblioteka publiczna, sala widowiskowa oraz te które będą służyły  seniorom.

Dynamiczny rozwój społeczny  Gminy Raba Wyżna  sprawia, że jednym z priorytetów władzy gminnej jest rozwój i propagowanie kultury wśród jej mieszkańców.028 Obrazek 1Wizualizacja bryły budynku po zakończeniu budowy.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

policjant roku 2019 6 0NOWY TARG. Widzisz, że policjant wykazuje ponadprzeciętne zaangażowanie w wyjaśnienie sprawy? Byłeś świadkiem wydarzenia podczas którego funkcjonariusz wykazał się szczególną odwagą? Doceniasz społeczną czy charytatywną działalność mundurowego w czasie wolnym od służby? Gazeta Krakowska wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie organizuje koleją edycję plebiscytu “Policjant Roku Małopolski”, pod patronatem honorowym Wojewody Małopolskiego Piotra Ćwika. Na zwycięzców czekają wspaniałe nagrody. Zgłoś swoich kandydatów!

Czytaj więcej: https://gazetakrakowska.pl/policjant-malopolski-roku-2019-pomocny-przyjazny-uratowal-komus-zycie-zglos-kandydatow/ar/c15-14153457

 

Inf KPP w Nowym Targu

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

img 20190527 wa0005 0NOWY TARG. Członkowie Nieetatowej Grupy do Działań Poszukiwawczych działającej przy Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Targu wzięli udział w konferencji pt. „System poszukiwań osób zaginionych – wyzwania XXI wieku” oraz „VI Ogólnopolskich Manewrach Poszukiwawczo-Ratowniczych”.

Konferencja oraz ćwiczenia zostały zorganizowane z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka Zaginionego, obchodzonego na całym świecie w dniu 25 maja.

Konferencja odbyła się w dniu 24 maja br. na terenie kampusu Uniwersytetu Warszawskiego. Organizatorem było Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji wspólnie z Uniwersytetem Warszawskim. Wśród gości znaleźli się między innymi przedstawiciele służb mundurowych, środowisk naukowych, fundacji i stowarzyszeń, grup poszukiwawczo-ratowniczych, pomysłodawcy projektów społecznych oraz studenci. Na zaproszenie polskiej Policji w konferencji wziął również udział Frank Hoen - prezes Fundacji Amber Alert Europe – organizacji partnerskiej CPOZ KGP, zrzeszającej operatorów systemów Child (Amber) Alert oraz ekspertów z dziedziny poszukiwań zaginionych z 20 krajów europejskich.

Podczas konferencji kierownik nowotarskiej Nieetatowej Grupy do Działań Poszukiwawczychgrupy podinsp. Marek Karkula, wygłosił prelekcję na temat „Policyjne grupy poszukiwawcze”. Jako inicjator jednej z pierwszych nieetatowych policyjnych grup poszukiwawczych przybliżył uczestnikom konferencji działalność  jednostki i omówił najistotniejsze kwestie dotyczące prowadzonych poszukiwań.

Następnie w dniach 25-26 maja br. członkowie grupy uczestniczyli w „VI Ogólnopolskich Manewrach  Poszukiwawczo-Ratowniczych”na terenie poligonu GROM Group w Czerwonym Borze. W manewrach wzięli udział również grupy poszukiwawczo-ratownicze zrzeszone w PSP, OSP, PCK oraz cywilne stowarzyszenia o charakterze specjalistycznym i ratowniczym.

W tych dniach przeprowadzone zostały symulowane akcje poszukiwawcze z udziałem niemal wszystkich uczestników manewrów. Sztaby dowodziły i nadzorowały prowadzone poszukiwania, sprawnie rozdzielając zadania pomiędzy ćwiczących. Działania poszukiwawcze prowadzono zarówno w porze dziennej i nocnej wykorzystując różne metody i techniki poszukiwań.

Impulsem do założenia Nieetatowej Grupy do Działań Poszukiwawczych były poszukiwania dziecka w 2010 roku, które policjanci z Nowego Targu prowadzili wspólnie z podhalańskimi goprowcami. Od rozmów udało się przejść do konkretów i 11 kwietnia 2011 roku KPP w Nowym Targu zawarła porozumienie o współpracy z Grupą Podhalańską GOPR w Rabce-Zdroju. Grupa poszukiwawcza blisko współpracuje z Grupą Podhalańską Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Policjanci wchodzący w skład grupy przechodzą systematyczne szkolenia wspólnie z goprowcami, z którymi nie tylko poszukują zaginionych, ale także pilnują bezpieczeństwa na narciarskich stokach. Do tej pory grupa uczestniczyła w 34 akcjach poszukiwawczych. W 2014 r., dzięki współpracy z Euroregionem TATRY, w ramach realizacji mikroprojektu ze środków Unii Europejskiej kupiono m.in. quad z alternatywnym napędem na gąsienice, zestaw GPS i gogle noktowizyjne. Następnie z funduszy urzędu wojewódzkiego kupiono samochód terenowy Mitsubishi Pajero i kolejnego quada i przystosowaną do jego transportu przyczepę. Członkami grupy są funkcjonariusze - ochotnicy na co dzień pracujący w różnych komórkach nowotarskiej komendy oraz podległym Komisariacie Policji w Rabce Zdroju. Do nieetatowej grupy zgłosili się sami i dziś jest ich czternastu. Członkowie grupy to pasjonaci gór, a wielu z nich jest przewodnikami górskimi.

Przeprowadzona konferencja, manewry i szkolenia stanowią bardzo ważny element szkoleniowy wszystkich zaangażowanych w poszukiwanie osób zaginionych. Pozwalają doskonalić umiejętności i wzmacniać współpracę z innymi instytucjami i osobami zaangażowanymi w poszukiwanie zaginionych.

Więcej informacji i zdjęć z konferencji:

http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/174027,Konferencja-System-poszukiwan-osob-zaginionych-wyzwania-XXI-wieku.html

http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/174094,VI-Ogolnopolskie-Manewry-Poszukiwawczo-Ratownicze-Czerwony-Bor-2019-cwiczenia-zo.html

Inf KPP Nowy Targ

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

NOWY TARG. 61450062 398385090753361 3981373527352672256 n 0 0Nowotarscy policjanci po pościgu zatrzymali 48-letniego mężczyznę. Okazało się, że jest poszukiwany, a na swoim sumieniu ma wiele kradzieży.  Zatrzymany usłyszał zarzuty i następnych kilka lat spędzi za kratkami.

W poniedziałek tj. 27 maja br. wieczorem w Szaflarach kierujący seatem jechał beż włączonych świateł. Kiedy policjanci dali sygnał do zatrzymania ten przyspieszył i pojechał dalej.  Mundurowi natychmiast  podjęli pościg za uciekinierem. Kierujący podczas ucieczki nadal nie reagował na polecenia zatrzymania, po czym wjechał na polną drogę, gdzie został zatrzymany. Szybko wyjaśnił się powód ucieczki 48-latka.  Mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania i był poszukiwany celem doprowadzenia do zakładu karnego celem odbycia zaległej odsiadki.  Zatrzymany nie posiadał  stałego miejsca zamieszkania, a w ostatnim czasie ukrywał się. Jak się później okazało 48-latek na swoim sumieniu ma wiele kradzieży na terenie Nowego Targu i Rabki-Zdrój. Tylko w okresie  ostatnich  dwóch miesięcy ukradł ze sklepów min. myjkę ciśnieniową, laser liniowy, dalmierz laserowy i różne narzędzia. Dwukrotnie nie zapłacił też za zatankowane paliwo. Łączna wartość skradzionego mienia to ponad 7 tys. złotych. Dodatkowo w okresie ostatnich sześciu miesięcy ukradł pięć akumulatorów, dwie felgi aluminiowe, odzież, alkohol, klucz pneumatyczny i  głośniki.  Łączna wartość wówczas skradzionych rzeczy to ponad 6 tys. złotych.

28 maja usłyszał zarzuty kradzieży i niezatrzymania się do kontroli drogowej. Przyznał się do wszystkich zarzucanych mu czynów. Następnie zostanie przewieziony do zakładu karnego, gdzie za kratkami spędzi następnych lika lat. Za niezatrzymanie się do kontroli drogowej i kradzież grozi mu dodatkowa kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

 

Inf KPP w Nowym Targu

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Partnerzy

mbludzm pl m

fottboll

 

TV Podhale

logonaszkasprowy

Galeria

ministerstwo fundusz logo

Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

  Kontakt | Polityka prywatności

© 2018 Podhale Nasz Dom