Reklama
NOWY TARG POGODA
ZAKOPANE POGODA
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Reklama

Budżet na 2022 rok uchwalony jednogłośnie

Dnia: środa 5 stycznia 2022, Autor: Anna Zubek

W dniu 30.12.2021r. odbyła się w sposób zdalny  XXXVII Sesja Rady Powiatu Nowotarskiego.

Po przyjęciu protokołu z poprzedniej XXXVI sesji oraz sprawozdaniu z działalności zarządu w okresie międzysesyjnym przyjęte zostały uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Nowotarskiego na 2021 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej. Tematy związane z finansami omówione zostały przez Skarbnika Powiatu Nowotarskiego dr Joannę Gronkowską.

Najważniejszym punktem posiedzenia było przyjęcie Budżetu Powiatu Nowotarskiego na rok 2022. Projekt budżetu pozytywnie zaopiniowały wszystkie komisje rady powiatu oraz pozytywnie, bez uwag, zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa.

Przyszłoroczny budżet zakłada dochody w wysokości 232 790 315 zł, natomiast wydatki w kwocie 265 582 807 zł (w tym wydatki majątkowe w wysokości 73 975 469 zł). 

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 32 792 492 zł, który zostanie pokryty przychodami m.in. z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych i dotacji na realizację  programów  w wysokości 11 911 662 zł, wolnych środków  10 580 829 zł oraz przychodami pochodzącymi  z tytułu zaciąganego kredytu  w wysokości 10 mln zł.

W ramach przyszłorocznego budżetu wydatki na inwestycje drogowe wyniosą prawie 53,1 mln zł, na pomoc społeczną i rodzinę – prawie 25  mln zł, a na wydatki na oświatę – prawie 125 mln zł.

Budżet na 2022 r. jest kolejnym budżetem  proinwestycyjnym (27,5 % planu finansowego jest przeznaczone na inwestycje), dającym podstawę dalszego rozwoju powiatu.

Budżet na 2022 zawiera zadania inwestycyjne na łączną kwotę 73 975 469 zł.  Zadania drogowe obejmują 71,28 % tej kwoty,  a zadania oświatowe 27,4 %. Priorytetową inwestycją w zakresie oświaty  jest budowa siedziby Zespołu Szkół nr 1 i rozbudowa budynku Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczo – Opiekuńczych w Nowym Targu o wartości prawie 20 mln zł. Będzie również przeprowadzona termomodernizacja budynku Szkoły Branżowej przy Zespole Szkół w Jabłonce za kwotę 750 00,00 zł

Natomiast w ramach najważniejszych inwestycji drogowych planowane są do realizacji:

 • Przebudowa drogi powiatowej Lipnica Wielka – Przywarówka w miejscowości Lipnica Wielka – 5 788 851,00 zł
 • Rozbudowa drogi powiatowej Groń – Trybsz- Niedzica w miejscowości Trybsz wraz z budową mostu na rzece Białka – 8 131 980,00 zł
 • Przebudowa drogi powiatowej Krościenko – Szczawnica w miejscowości Szczawnica – 5 637 500,00 zł
 • Rozbudowa drogi powiatowej Rogoźnik – Ciche w miejscowości Ciche oraz Czarny Dunajec – Poronin w miejscowości Ratułów – 2 931 500,00 zł
 • Rozbudowa drogi powiatowej Jabłonka –Lipnica Mała w miejscowości Lipnica Mała – 2 621 896,08 zł
 • Budowa chodnika w miejscowości Bańska Wyżna – 2 425 000,00 zł
 • Rozbudowa drogi powiatowej Ludźmierz – Pyzówka w miejscowości Ludźmierz 2 040 000,00 zł
 • Rozbudowa drogi powiatowej Długopole – Pieniążkowice – Piekielnik w miejscowości Długopole – 1 992 766,00 zł
 • Przebudowa drogi powiatowej Rabka Zdrój – Ponice w miejscowości Ponice – 6 099 602,00 zł
 • Przebudowa, modernizacja, likwidacja skutków powodzi na drodze
  powiatowej nr 1637K stanowiącej strategiczny ciąg komunikacyjny dla
  regionu Pienin – 8 305 000 zł.

Oceniając projekt budżetu, w imieniu Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość, głos zabrał Radny Julian Stopka zwracając uwagę na kwotę 32 mln planowanego deficytu, przy równoczesnym podkreśleniu bardzo dobrej struktury źródeł dofinansowania planowanych przedsięwzięć. Reasumując klub pozytywnie zaopiniował projekt budżetu na rok 2022.

Jesteście Państwo w większości samorządowcami z doświadczeniem i rozumiecie, że budżet tak naprawdę uchwalany jest raz, ale potem zmieniany jest niemal na każdej sesji. Wprowadzane są w ciągu roku nowe dochody – są to zazwyczaj środki zewnętrzne, o które pragnę zapewnić, będziemy zabiegać. Zamykając temat budżetu na przyszły rok, chcę tylko powiedzieć, że to nie jest wszystko. To jest wstęp do tego, co chcemy robić w roku 2022 i mam nadzieję, że stanie się to, mimo tych deficytów po stronie wydatków na oświatę – wyjaśnił starosta Krzysztof Faber.

Rosnące koszty, niezależne od nas czynniki zwiększające koszty funkcjonowania instytucji powiatowych (np. energia elektryczna, gaz itp.) powodują, że trudno jest przeznaczyć na sfinansowanie wszystkich grup wydatków, takich środków, które spełniałyby wszystkie oczekiwania. Jednak proponowany budżet zapewnia utrzymanie podobnych, jak dotychczas standardów w każdej dziedzinie życia powiatu.

Budżet na przyszły rok jest budżetem proinwestycyjnym. Staraliśmy się go poukładać tak, aby uwzględnić wnioski i potrzeby mieszkańców, włodarzy naszych gmin i Radnych Powiatu Nowotarskiego. Łączna wartość wydatków sięga 265 mln zł. Na inwestycje przewidzieliśmy przeszło 73 mln zł. Planowana wartość inwestycji pokazuje, że jesteśmy powiatem, który rozwija się dynamicznie, który stawia na rozwój infrastruktury drogowej, na przebudowę infrastruktury swoich jednostek, takich jak np. szkoły, poprzez budowę nowoczesnych obiektów oraz zakup pomocy dydaktycznych, aby były to placówki przygotowane na wyzwania XXI wieku – podkreślił Wicestarosta Powiatu Nowotarskiego Bogusław Waksmundzki

Członkowie Klubu Wspólnie dla Powiatu stwierdzają, że przygotowany projekt budżetu na rok 2022 został sporządzony w sposób staranny i przejrzysty. W przedstawionym budżecie, zaproponowane zostały środki finansowe na funkcjonowanie powiatowych instytucji oraz realizację wcześniej zaplanowanych zadań inwestycyjnych. Cieszy także fakt, że zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o finansach publicznych projekt budżetu jednostki samorządu terytorialnego, jaką jest Powiat Nowotarski zostaje uchwalony przed końcem roku poprzedzającego rok budżetowy. Członkowie klubu uważają, że wypracowany kształt projektu budżetu na rok 2022 jest realnym odbiciem prowadzonej przez Zarząd Powiatu Nowotarskiego polityki oświatowej, zdrowotnej, społecznej oraz drogowej –  stanowisko klubu przedstawił radny Jacek Stopka – Studencki.

W dalszej części sesji procedowane były uchwały m.in.  dotyczące zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. W skutek tego uruchomione będą dwie dodatkowe linie autobusowe; jedna z nich zakłada przejazd trasą: Dział – Długopole – Wróblówka – Czarny Dunajec – Stare Bystre – Rogoźnik – Ludźmierz – Nowy Targ.

Druga z kolei: Łapszanka  – Łapsze Wyżne – Łapsze Niżne – Niedzica – Falsztyn – Frydman – Dębno – Harklowa – Łopuszna – Ostrowsko – Waksmund – Nowy Targ

Na uruchomienie tych dwóch nowych linii pozyskano środki z funduszu autobusowego, w kosztach partycypują także Gminy na terenie których uruchomione zostały w/w  linie.

Na zakończenie Przewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Rafacz złożył wszystkim najlepsze życzenia a także podziękowania  za owocną współpracę. Do tych życzeń i podziękowań dołączył Starosta Nowotarski Krzysztof Faber, życząc dobrego zdrowia a także radości i pogody ducha. Aby powiat się jak najlepiej rozwijał, by to służyło naszym mieszkańcom.

mat. prasowy

No Comment.

Reklama

Partnerzy