ORAWA. Na spotkanie poświęcone pamięci ks. Władysława Pilarczyka do Kiczor – 1 grudnia 2017 r. - zapraszał wójt Gminy Lipnica Wielka Bogusław Jerzy Jazowski. Clou tego wieczoru była promocja książki zatytuło010wanej „Orawa księdza Władysława Pilarczyka”.

Uroczystość poprzedzona została złożeniem wiązanek kwiatów i zapaleniem zniczy na grobie śp. ks. Władysława Pilarczyka. Następnie w kaplicy pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Kiczorach odbyła się msza odprawiona przez ks. kanonika Jerzego Bargiela, proboszcza parafii pw. św. Łukasza Ewangelisty w Lipnicy Wielkiej, na której zgromadzili się przyjaciele księdza, samorządowcy, w tym wicewójt Bolesław Wójcik z sąsiedniej gminy Jabłonki, regionaliści na czele z Andrzejem Madeją, wieloletnim wicedyrektorem Liceum Ogólnokształcącego w Jabłonce oraz parafianie. Modlili się w intencji zmarłego przed dwoma laty zasłużonego dla Orawy kapłana. Po nabożeństwie zebrani udali się do Szkoły Podstawowej im. bł. Jana Pawła II.

Otwarcia imprezy dokonał wójt Bogusław Jerzy Jazowski witając przybyłych gości i zespół redakcyjny, następnie uczczono pamięć ks. Władysława minutą ciszy. Prezentacji książki dokonał Łukasz Wiater, a następnie autorzy tekstów prof. dr hab. Tadeusz M. Trajdos, Józef Szperlak, Franciszek Janowiak i Jan Budz ze wzruszeniem wypowiadali się o zasługach ks. Władysława Pilarczyka na rzecz małopolskiego i ogólnopolskiego ruchu regionalistycznego, działalności wydawniczej, a także roli dokumentalisty i popularyzatora dziedzictwa kulturowego Orawy. W czasie trwania spotkania zebrani obejrzeli multimedialną prezentację z życia ks. Władysława.
Książka ukazała się pod redakcją Magdaleny i Łukasza Wiatrów. Wykorzystano w niej zdjęcia i materiały ze zbiorów prywatnych ks. Władysława Pilarczyka, Towarzystwa Przyjaciół Orawy im. ks. Ferdynanda Machaya i Związku Polskiego Spisza. Biogram ks. Władysława Pilarczyka opracował Franciszek Janowiak. Wydawcą książki jest Towarzystwo Przyjaciół Orawy im. ks. Ferdynanda Machaya.

Po wypowiedziach zaproszonych gości, wspominających Zmarłego, kolejnym wydarzeniem było zwiedzanie Izby Pamięci. Ks. Władysław Pilarczyk przekazał w darowiźnie cenne zbiory: medali oraz księgozbiór. Z historią powstania izby muzealnej, w której mieszczą się: kolekcja medali, dzieła sztuki ludowej, dokumenty historyczne przekazane Szkole Podstawowej w Kiczorach zapoznała dyrektorka Helena Omylak, natomiast Stanisława Kucek omówiła księgozbiór darowany Gminnej Bibliotece Publicznej w Lipnicy Wielkiej.
Spotkanie uświetniła Muzyka Lipnicka, a wśród jej członków dwaj znakomici prymiści, laureaci wielu konkursów i festiwali – Ludwik Młynarczyk i Eugeniusz Karkoszka.

Spotkanie zorganizowała: Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnicy Wielkiej, Szkoła Podstawowa im. bł. Jana Pawła II w Kiczorach, Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej.

Ryszard M. Remiszewski

 Tutaj zdjęcia

Władysław Pilarczyk, urodził się 28 listopada 1931 r. w Kiczorach, regionalista, animator społeczno-kulturalny, społecznik, wydawca, prezes Towarzystwa Przyjaciół Orawy im. ks. Ferdynanda Machaya (1992-2002), później jego prezes honorowy, współzałożyciel i prezes Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystw Kultury (2003-2014), redaktor Orawy. Całe życie poświęcił Orawie, animator rozwoju swoich rodzinnych Kiczor.

Wychował się w rodzinie chłopskiej Anny i Pawła Pilarczyków. Ojciec dorabiał jako stolarz i tkacz. W 1938-1945 uczył się w szkole podstawowej w Jabłonce, w 1946 rozpoczął naukę w Liceum Ogólnokształcącym im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu, ale ukończył w Seminarium Duchownym w Krakowie. W 1951 zdał eksternistycznie maturę w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki. Następnie rozpoczął studia teologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Równolegle kończył Wyższe Seminarium Duchowne. Święcenia kapłańskie otrzymał 24 czerwca 1956 r. z rąk bpa Franciszka Jopa, wikariusza kapitulnego archidiecezji krakowskiej. Został skierowany do parafii w Radziechowach k. Żywca, później do Dopczyc i Jaworzna. Na emeryturę przeszedł w 1995 roku.
W czasie pracy duszpasterskiej zaangażował się w działalność w ruchu regionalistycznym, w Nowej Hucie zetknął się z Oddziałem Krakowskim Związku Podhalan. W 1987-1988 wraz z Ryszardem Kantorem i Leonem Rydlem współtworzył Towarzystwo Przyjaciół Orawy, w którym był członkiem Zarządu i jego przewodniczącym w latach 1992-2002. Redagował pismo "Orawa” oraz serię "Biblioteka Orawska". W 1994 wziął udział w V Kongresie Regionalnych Towarzystw Kultury, na którym został wybrany do Zarządu Rady Krajowej Regionalnych Towarzystw Kultury, tegoż roku został II wiceprzewodniczącym, w 1998-2002 był sekretarzem Zarządu. W 1999-2003 przewodniczył Małopolskiej Radzie Regionalnych Towarzystw Kultury. W latach 2003-2014 pełnił funkcję przewodniczącego Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystw Kultury. W 1999 zainicjował wydawanie rocznika "Małopolska" i do 2015 był zastępcą redaktora naczelnego. Współpracował z Krajowym Ośrodkiem Dokumentacji Regionalnych Towarzystw Kultury w Ciechanowie oraz Centrum Animacji Kultury w Warszawie.
Bogaty księgozbiór w 2004 przekazał Gminnej Bibliotece Publicznej w Lipnicy Wielkiej, kolekcję medali, dzieła sztuki ludowe, dokumenty historyczne oraz pamiątki regionalne podarował w 2004 r. rodzinnej wsi Kiczory. Kolekcja ta stała się podstawą zbiorów jednostki muzealnej pod nazwą “Ekspozycja zbiorów i pamiątek ks. Władysława Pilarczyka w Szkole Podstawowej w Kiczorach”. Zmarł 26 października 2015 r. w Krakowie. Został pochowany na cmentarzu parafialnym w Lipnicy Wielkiej. Otrzymał Odznakę "Zasłużony Działacz Kultury" (1998) i Medal im. Aleksandra Patkowskiego (2002) za zasługi dla idei regionalizmu.

Izba Pamięci śp. ks. Władysława Pilarczyka - powstała w 2016 r., ekspozycja zawiera kolekcję medali, rzeczy osobistych, albumów, obrazów, rzeźb, dyplomów, dokumentów, płyt CD i DVD oraz księgozbiór.
W testamencie wyraził wolę, by pozostałe po nim rzeczy zdeponować w jednym miejscu. Z inicjatywy wójta Bogusława Jazowskiego oraz Danuty Paplaczyk, sekretarz Urzędu Gminy postanowiono utworzyć muzeum, sporządzony został inwentarz rzeczowy. Przy urządzaniu pomieszczenia, porządkowaniu i systematyzowaniu zbiorów pracowały Barbara Karkoszka i Magdalena Jasiura pod kierunkiem archiwisty Romana Paplaczyka. Od 2004 r. darczyńca stale uzupełniał zbiory.

Izba Pamięci jest następstwem Muzeum, którego otwarcie miało miejsce 7 lutego 2004 r. w Szkole Podstawowej w Kiczorach. Darczyńca aktem przekazania na ręce wójta Mariusza Murzyniaka, przewodniczącego Rady Gminy dra Emila Kowalczyka, Dyrektorki Szkoły Podstawowej w Kiczorach Heleny Omylak, ofiarował swoje zbiory Orawianom. Systematyzowaniem zbiorów zajmowały się: Monika Klapisz i Stanisława Kucek.