Szansę mają najzdolniejsi w nauce lub sporcie Fot. Anna SzopińskaGMINA NOWY TARG. Rada Gminy Nowy Targ przyjęła na wniosek wójta Jana Smarducha regulamin wspierania edukacji uzdolnionych uczniów ze szkół, dla których gmina jest organem prowadzącym.

Regulamin adresowany jest do uzdolnionych uczniów klas V i VI szkół podstawowych oraz uczniów klas I – III gimnazjów.

O stypendium Wójta Gminy będzie mógł ubiegać się uczeń, który spełnia w trakcie kształcenia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

1) osiąga wysokie wyniki w nauce – w wyniku klasyfikacji na zakończenie roku szkolnego poprzedzającej przyznanie stypendium osiągnął średnią ocenę ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nieobowiązkowych co najmniej 5,5 w przypadku ucznia szkoły podstawowej i 5,3 w przypadku ucznia gimnazjum

2) osiągnął znaczące sukcesy w olimpiadach i konkursach wiedzy – zdobył tytuł finalisty lub laureata konkursów przedmiotowych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz innych na szczeblu co najmniej wojewódzkim lub ogólnopolskim

3) wyróżnił się poprzez zajęcie I – III miejsca w turniejach i rozgrywkach sportowych na szczeblu wojewódzkim lub I – VI na szczeblu ogólnopolskim, organizowanych w ramach wojewódzkiego i ogólnopolskiego systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży lub organizowanych przez polskie związki sportowe

4) osiągnął wynik staninowy – 8 lub 9 ze sprawdzianu po szkole podstawowej i wynik procentowy co najmniej 90 procent sumy wszystkich obowiązkowych części egzaminu gimnazjalnego.

Wnioski o przyznanie stypendiów Wójta Gminy Nowy Targ będzie można składać w Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół Gminy Nowy Targ do 15 czerwca każdego roku.

Maksymalna kwota, jaką uczeń może uzyskać w ramach programu stypendialnego to 450 zł dla szkoły podstawowej i 650 w gimnazjum.

Uchwała o stypendiach naukowych jest kolejnym krokiem władz Gminy Nowy Targ (po przyjęciu uchwały w sprawie stypendiów oraz nagród sportowych - które zostały po raz pierwszy przyznane w maju 2012 r.), mającym zachęcić młodych mieszkańców Gminy Nowy Targ do osiągania wyróżniających wyników w nauce oraz sporcie.