acc61a62986b0e99c6691fd5986662abGMINA RABA WYŻNA.  Zespół Szkolno – wychowawczy w Rokicinach Podhalańskich może mieć nową dyrekcję. Właśnie został rozpisany konkurs na stanowisko dyrektora. Oferty można składać jeszcze do 18 lutego.    
Stosowne zarządzenie wydał wójt Andrzej Dziwisz 22 stycznia. Teraz wszyscy chętni swe dokumenty mogą składać w urzędzie gminy. A Zespół warto pamiętać ma piękną tradycję.  Sama szkoła podstawowa w wiosce powstała już w połowie  XIX wieku. Zachowały się nawet dokumenty z tego czasu, czyli tzw. „Księga uchwał Rady szkolnej miejscowej w Rokicinach” są w niej opisane m. In. wydatki placówki. Pierwszy protokół spisano już 6 listopada 1888 roku, układając tzw. preliminarz na kolejny 1889 rok. W ówczesnej radzie zasiadali Józef Antolak, wójt oraz Kazimierz Gracz, Jan Żądło i nauczycielka Maria Kłyczek oraz ks. Aleksander Sowa. W tym czasie była to szkoła jednoklasowa, a lekcje były w chatce góralskiej nazywanej „domkiem pustelnika”. Należał on do Szymona Gracza,  
 
W roku 1897 wybrano nowy skład Rady, tym razem stworzyli go mieszkańcy Rokicin Podhalańskich i Chabówki. W dwa lata potem  po kilku wezwaniach Rady Szkolnej Okręgowej, oddano do użytku dwuizbową szkołę. Uczyły się w niej dwie klasy. W  życiu szkoły udział brali zarówno dworu jak i duchowni.  
 
Podczas I wojny światowej pojawia się nauczycielka Zofia Dembińska, która w końcu zostaje kierowniczką szkoły. W Radzie szkolnej działają wtedy m in. Jan Wojdyła, Mikołaj Gracz, Łukasz Latawiec, Jan Kanty Chmielarczyk, Andrzej Ponicki, Szymon Gracz oraz ks. Adam Oczkowski, proboszcz Parafii w Rabie Wyżnej. W roku 1928 kierownikiem szkoły zostaje Leon Stebnicki, a Zofia Dembińska pozostaje nauczycielką.
 
Po II wojnie światowej w roku szkolnym 1945/46 w szkole były już trzy nauczycielki. A w 1947 roku kierownikiem została Anna Filipek. Rok potem szkoła otrzymuje nazwę „Szkoła Ogólnokształcąca Podstawowa”,  była to szkoła siedmioklasowa z 136 uczniami.
 
W 1959 roku szkoła zyskuje nowy budynek z boiskiem i ogrodem. Niestety w tym czasie usunięto krzyż z ścian. W kronice szkolnej czytamy: „To już nie radość, lecz wyraz smutku i bólu ze strony całej ludności, były zmagania i walka o krzyż w szkole”.
   
 W roku 1968  Anna Filipek przeszła na emeryturę, kolejni kierownicy to Marian Nowak i Wiktor. W roku 1979 dyrektorem szkoły została Zofia Kołodziej. To ona rozpoczęła starania o nadanie szkole imienia. Wybrano na patrona Bronisława Czecha, wielkiego sportowca i patriotę, który oddał swoje życie za ojczyznę. W uzasadnieniu pani dyrektor napisała „Postać Bronisława Czecha jest doskonałym wzorem w wychowaniu patriotycznym i sportowym. Szkoła chlubi się osiągnięciami sportowymi i to nawet na szczeblu województwa”. 
Nadanie szkole imienia odbyło się jednak dopiero 5 czerwca 1988 r.
 
Z kolei przedszkole nosi imię Świętej Rodziny.  Na stronie internetowej przedszkola czytamy: „Poprzez wybór Świętej Rodziny na patrona Przedszkola pragniemy dać naszym rodzinom potężnego patrona, za którego wstawiennictwem mogłyby się uciekać do miłosiernego Boga. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach Święta Rodzina powinna być bliska sercom naszych rodzin. Tak jak one dziś, tak Święta Rodzina kiedyś musiała borykać się z niedostatkami, codziennymi trudami i troskami o zapewnienie utrzymania małemu Jezusowi. Musiała znosić próby cierpliwości i posłuszeństwa, aby udowodnić wierność Bogu. I Ona, tak jak nasze rodziny, musiała walczyć o cześć Boga i Jego praw pośród otaczającego ich pogaństwa na wygnaniu w Egipcie.
Chcemy też, aby rodziny związane z naszym Przedszkolem miały namacalny wzór do naśladowania - wzór harmonijnej koegzystencji we wspólnocie rodzinnej. Harmonia ta jest możliwa jedynie przez ofiarność i wytrwałe ćwiczenie się w cnotach każdego z jej członków. I tak - pisze Leon XIII - ojcowie mają w św. Józefie wybitny przykład ojcowskiej troskliwości i staranności. Matki mają w Niepokalanej Matce Bożej znakomity przykład miłości, karności, uległości i ciągłej wierności. Dzieci z kolei mają w Panu Jezusie, poddanym swoim rodzicom, dany przez Boga wzór posłuszeństwa, który powinny podziwiać, czcić i naśladować. Niechaj Jezus, Maryja i Józef oświecają nas Swym przykładem, pomagają nam Swym wstawiennictwem, abyśmy wiernie podążali Ich śladami do domu Ojca niebieskiego”.
 
Obecnie już od wielu lat dyrektorem zespołu szkolno – przedszkolnego jest dyrektor Danuta Faber.