PTPN20NOWY TARG. Podczas Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo–Wyborczego Podhalańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Nowym Targu wybrany został Zarząd i omówiono główne kierunki rozwoju Towarzystwa. Na lata 2020-2024 w skład Zarządu weszli: dr Maciej Hodorowicz, dr Barbara Zgama, Lucyna Czubernat, Jakub Swalarz i Stanisław Watycha.

Głównymi kierunkami działania Towarzystwa są wspieranie i prowadzenie prac naukowo-badawczych oraz popularyzacja nauki, wiedzy i kultury wśród mieszkańców Podhala, Pienin, Spisza i Orawy. Stowarzyszenie jest również wydawcą wielu interesujących publikacji książkowych. Do najważniejszych z nich należy rocznik Almanach Nowotarski, który ukazuje się niezmiennie od 24 lat, dzięki życzliwej pomocy sponsorów. W wyniku tego wsparcia w Almanachu znajdują się nie tylko artykuły uznanych w świecie nauki autorów, lecz umożliwia on również debiut innym chętnym i pomaga im zaistnieć w środowisku wydawniczym. Ponadto pełni ważną funkcję w lokalnym środowisku oraz stanowi rozległą dokumentację kultury literackiej, przemian, stylu i gustu. Skrupulatna praca osób wchodzących w skład redakcji Almanachu umożliwia dostosowanie treści rocznika do zmieniających się i rosnących oczekiwań odbiorcy.

Kolejnym ważnym aspektem działalności Towarzystwa jest organizacja Kwesty Nowotarskiej, dzięki której w czasie 20 lat odnowionych zostało kilkanaście zabytkowych nagrobków na nowotarskim cmentarzu.

Wszystkim członkom oraz mieszkańcom pragniemy podziękować za dotychczasową współpracę i liczymy na dalsze pomysły, które pomogą jeszcze bardziej rozwinąć działalność Stowarzyszenia. Zainteresowanych odsyłamy na stronę www.ptpn.nowytarg.pl

Głównymi kierunkami działań Towarzystwa na lata 2016-2020 były:

  • współpraca z lokalnymi samorządami, w tym z Urzędem Miasta w Nowym Targu oraz Starostwem Powiatowym w Nowym Targu, Podhalańską Państwową Wyższą Szkoła Zawodową w Nowym Targu, szkołami oraz organizacjami samorządowymi, Miejską Biblioteką Publiczną w Nowym Targu, Miejskim Ośrodkiem Kultury
  • współpraca ze środowiskiem mediów, regionalistów i lokalnymi badaczami przeszłości Podhala, Spisza i Orawy, którzy są autorami, bezcennych artykułów zamieszczonych w sztandarowym wydawnictwie Towarzystwa – Almanachu Nowotarskim, cieszącym się niezmiennym od lat wielkim zainteresowaniem
  • pozyskiwanie sponsorów, którzy pragnęli wspomóc działalność Towarzystwa,
  • sponsorowanie konkursów związanych z Nowym Targiem organizowanych przez Szkołę Podstawową Nr 5.

Rozwinięta została działalność promocyjna Towarzystwa. Na serwerze Urzędu Miasta powstała strona internetowa, która jest systematycznie aktualizowana. Dzięki temu zaobserwowano wzrost zainteresowania naszą organizacją. Umieszczane są na niej informuje o ważnych rocznicach, wydarzeniach podejmowanych nie tylko przez Towarzystwo, ale też przez inne instytucje związane z regionem. W celu zwiększenia zainteresowania stowarzyszeniem młodszych mieszkańców regionu, założony został profil na Facebook'u i Instagramie. Nad całością czuwa informatyk, z którym nawiązano współpracę.

DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

W 2016 roku w Miejskim Ośrodku Kultury zorganizowana została promocja długo oczekiwanej przez mieszkańców publikacji p. Barbary Słuszkiewicz pt. „Dzieje Rynku w Nowym Targu. Zabudowa, jej mieszkańcy i użytkownicy (1719-1945)”. Spotkanie było dużym wydarzeniem kulturalnym w mieście, które zgromadziło kilkaset osób zainteresowanych publikacją.

Kontynuowane są prace nad wydaniem (recenzja, korekta) książki Jacka Waksmundzkiego pt. „Bohaterowie nowotarskiego gimnazjum 1904 – 1945”.

Towarzystwo czyni przygotowania do wydania książki autorstwa Marka Fryźlewicza pt. „Nowy Targ, moje miasto. Galeria Nowotarżan”.

Towarzystwo finansuje badania, które wymagają specjalistycznego opracowania, jak np. tłumaczenie tekstów z łaciny.

Współorganizuje spotkania, wykłady, udostępniając własne materiały.

W związku z pandemią powstał projekt #ptpn.zostańwdomu, który wzbudził niezwykłe zainteresowanie.

Podjęte były próby pozyskania dodatkowych środków z Urzędu Marszałkowskiego i Narodowego Centrum Kultury, ale w związku z ogromnych zainteresowaniem wielu organizacji w Polsce, brakło niewiele punktów do pozytywnego zaakceptowania.

ALMANACH NOWOTARSKI

Przez szereg lat staramy się, aby wysokie walory merytoryczne i edytorskie były utrzymywane w sposób niezmienny. W skład Komitetu Redakcyjnego wchodzą obecnie: prof. dr hab. Stanisław Hodorowicz, dr Stanisława Trebunia Staszel - redaktor naczelna, dr Małgorzata Wesołowska, mgr Iwona Hodorowicz oraz mgr Anna Majorczyk, która objęła stanowisko konsultanta merytorycznego po zmarłym Marku Fryźlewiczu.

Zachęcamy wielu mieszkańców regionu do dzielenia się swoimi poszukiwaniami i badaniami na łamach rocznika.

KWESTA  NOWOTARSKA

Kontynuowana jest współpraca z Urzędem Miasta i konserwatorem Janem Chodorowiczem, który regularnie odwiedza cmentarz komunalny w Nowym Targu, wyszukując nagrobki i przedkłada do akceptacji Zarządowi. 

W związku z ustawą, Stowarzyszenie jest zobowiązane do corocznego przedkładania sprawozdania do Głównego Urzędu Statystycznego, do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, do Krajowego Rejestru Sądowego i Ministerstwa Finansów. O prawidłowość spraw finansowych dba biuro podatkowe Renoma.

Ze Stowarzyszenia Dziennikarzy i Wydawców REPROPOL nasze Towarzystwo otrzymuje niewielkie wpłaty za wykorzystywanie tekstów z Almanachu.

W 2017 roku przyjęty został Statut, który wcześniej był opracowany w 1975 roku.