PTPN20NOWY TARG. Podczas Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo–Wyborczego Podhalańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Nowym Targu wybrany został Zarząd i omówiono główne kierunki rozwoju Towarzystwa. Na lata 2020-2024 w skład Zarządu weszli: dr Maciej Hodorowicz, dr Barbara Zgama, Lucyna Czubernat, Jakub Swalarz i Stanisław Watycha.

Głównymi kierunkami działania Towarzystwa są wspieranie i prowadzenie prac naukowo-badawczych oraz popularyzacja nauki, wiedzy i kultury wśród mieszkańców Podhala, Pienin, Spisza i Orawy. Stowarzyszenie jest również wydawcą wielu interesujących publikacji książkowych. Do najważniejszych z nich należy rocznik Almanach Nowotarski, który ukazuje się niezmiennie od 24 lat, dzięki życzliwej pomocy sponsorów. W wyniku tego wsparcia w Almanachu znajdują się nie tylko artykuły uznanych w świecie nauki autorów, lecz umożliwia on również debiut innym chętnym i pomaga im zaistnieć w środowisku wydawniczym. Ponadto pełni ważną funkcję w lokalnym środowisku oraz stanowi rozległą dokumentację kultury literackiej, przemian, stylu i gustu. Skrupulatna praca osób wchodzących w skład redakcji Almanachu umożliwia dostosowanie treści rocznika do zmieniających się i rosnących oczekiwań odbiorcy.

Kolejnym ważnym aspektem działalności Towarzystwa jest organizacja Kwesty Nowotarskiej, dzięki której w czasie 20 lat odnowionych zostało kilkanaście zabytkowych nagrobków na nowotarskim cmentarzu.

Wszystkim członkom oraz mieszkańcom pragniemy podziękować za dotychczasową współpracę i liczymy na dalsze pomysły, które pomogą jeszcze bardziej rozwinąć działalność Stowarzyszenia. Zainteresowanych odsyłamy na stronę www.ptpn.nowytarg.pl

Głównymi kierunkami działań Towarzystwa na lata 2016-2020 były:

Rozwinięta została działalność promocyjna Towarzystwa. Na serwerze Urzędu Miasta powstała strona internetowa, która jest systematycznie aktualizowana. Dzięki temu zaobserwowano wzrost zainteresowania naszą organizacją. Umieszczane są na niej informuje o ważnych rocznicach, wydarzeniach podejmowanych nie tylko przez Towarzystwo, ale też przez inne instytucje związane z regionem. W celu zwiększenia zainteresowania stowarzyszeniem młodszych mieszkańców regionu, założony został profil na Facebook'u i Instagramie. Nad całością czuwa informatyk, z którym nawiązano współpracę.

DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

W 2016 roku w Miejskim Ośrodku Kultury zorganizowana została promocja długo oczekiwanej przez mieszkańców publikacji p. Barbary Słuszkiewicz pt. „Dzieje Rynku w Nowym Targu. Zabudowa, jej mieszkańcy i użytkownicy (1719-1945)”. Spotkanie było dużym wydarzeniem kulturalnym w mieście, które zgromadziło kilkaset osób zainteresowanych publikacją.

Kontynuowane są prace nad wydaniem (recenzja, korekta) książki Jacka Waksmundzkiego pt. „Bohaterowie nowotarskiego gimnazjum 1904 – 1945”.

Towarzystwo czyni przygotowania do wydania książki autorstwa Marka Fryźlewicza pt. „Nowy Targ, moje miasto. Galeria Nowotarżan”.

Towarzystwo finansuje badania, które wymagają specjalistycznego opracowania, jak np. tłumaczenie tekstów z łaciny.

Współorganizuje spotkania, wykłady, udostępniając własne materiały.

W związku z pandemią powstał projekt #ptpn.zostańwdomu, który wzbudził niezwykłe zainteresowanie.

Podjęte były próby pozyskania dodatkowych środków z Urzędu Marszałkowskiego i Narodowego Centrum Kultury, ale w związku z ogromnych zainteresowaniem wielu organizacji w Polsce, brakło niewiele punktów do pozytywnego zaakceptowania.

ALMANACH NOWOTARSKI

Przez szereg lat staramy się, aby wysokie walory merytoryczne i edytorskie były utrzymywane w sposób niezmienny. W skład Komitetu Redakcyjnego wchodzą obecnie: prof. dr hab. Stanisław Hodorowicz, dr Stanisława Trebunia Staszel - redaktor naczelna, dr Małgorzata Wesołowska, mgr Iwona Hodorowicz oraz mgr Anna Majorczyk, która objęła stanowisko konsultanta merytorycznego po zmarłym Marku Fryźlewiczu.

Zachęcamy wielu mieszkańców regionu do dzielenia się swoimi poszukiwaniami i badaniami na łamach rocznika.

KWESTA  NOWOTARSKA

Kontynuowana jest współpraca z Urzędem Miasta i konserwatorem Janem Chodorowiczem, który regularnie odwiedza cmentarz komunalny w Nowym Targu, wyszukując nagrobki i przedkłada do akceptacji Zarządowi. 

W związku z ustawą, Stowarzyszenie jest zobowiązane do corocznego przedkładania sprawozdania do Głównego Urzędu Statystycznego, do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, do Krajowego Rejestru Sądowego i Ministerstwa Finansów. O prawidłowość spraw finansowych dba biuro podatkowe Renoma.

Ze Stowarzyszenia Dziennikarzy i Wydawców REPROPOL nasze Towarzystwo otrzymuje niewielkie wpłaty za wykorzystywanie tekstów z Almanachu.

W 2017 roku przyjęty został Statut, który wcześniej był opracowany w 1975 roku.