konkzwycz20NOWY TARG. Burmistrz Grzegorz Watycha zaprasza do udziału w konkursie  fotograficznym na zdjęcia archiwalne i współczesne pt.”Zwyczaje i obrzędy Naszych Przodków” .

Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich, zamieszkałych na terenie Podhala i Spisza, a organizowany w dwóch kategoriach:

 1. Fotografie archiwalne, przedział 1900 - 2020 (rejestrujący życie jednostki od narodzin do śmierci - chrzest, komunia, bierzmowanie, ślub, pogrzeb, przyjęcia imieninowe, urodzinowe i inne).
 2. Fotografie wykonane współcześnie w okresie od 2000 do 2020 roku, rejestrujące aktualne rodzinne zwyczaje oraz sytuacje obrzędowe począwszy ( rozdzielczość min. 3 MG).

Nadesłane prace podlegają zwrotowi.

Każdy uczestnik może dostarczyć materiały do konkursu osobiście do Urzędu Miasta Nowy Targ, ul.Krzywa 1, do Wydziału Kultury, Sportu i Promocji,pokój 208 lub 207 w godz.07:30-16:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem Konkurs pt. „Zwyczaje i obrzędy Naszych Przodków” .

Regulamin Konkursu

„Zwyczaje i obrzędy Naszych Przodków”

Konkurs został ogłoszony w ramach mikroprojektu pt.”Rodzinne zwyczaje mieszkańców pogranicza polsko-słowackiego Nowy Targ-Kieżmark” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 – 2020.

 • §1
 1. Czas trwania konkursu: konkurs trwa od 27.04.2020 r. do 31.07.2020 r.
 2. Konkurs skierowany do osób pełnoletnich, zamieszkałych na terenie Podhala i Spisza, zorganizowany w dwóch kategoriach:
 3. Fotografie archiwalne, przedział 1900-2020 ( rejestrujący życie jednostki od narodzin do śmierci, chrzest, komunia, bierzmowanie, ślub, pogrzeb, przyjęcia imieninowe, urodzinowe i inne).
 4. Fotografie wykonane współcześnie w okresie od 2000 do 2020 roku rejestrujące aktualne rodzinne zwyczaje oraz sytuacje obrzędowe począwszy ( rozdzielczość min. 3 MG).
 5. Liczba fotografii od 3 do 5.
 • §2

Zasady udziału w konkursie

 1. Każdy uczestnik może dostarczyć materiały do konkursu osobiście do Urzędu Miasta Nowy Targ, ul.Krzywa 1, do Wydziału Kultury, Sportu i Promocji, pokój 208 lub 207 w godz.07.30 - 16.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem Konkurs pt. „Zwyczaje i obrzędy Naszych Przodków” .
 2. Zgłoszenie zdjęć do konkursu powinno zawierać następujące dane:

1) opis fotografii z podaniem miejsca oraz o ile to możliwe przybliżonej daty wydarzenia np.”Wesele góralskie, Gronków 1977”, lub „Dzieci przystępujące do I Komunii św., Nowy Targ, lata 60. XX wieku

2) imię i nazwisko właściciela fotografii – w przypadku fotografii archiwalnych

3) imię i nazwisko autora fotografii – w przypadku fotografii wykonanych współcześnie

4) adres e-mail i telefon kontaktowy uczestnika konkursu.

 1. Dostarczenie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, że:

1) Autor zdjęcia oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do fotografii zgłoszonej na konkurs oraz do elementów przedstawionych na fotografii,

2) Autor zdjęć oświadcza, że osoby, które znajdują się na fotografii, wyraziły zgodę na rozpowszechnienie ich wizerunku i ich prawa nie zostaną w żaden sposób naruszone wskutek korzystania i rozporządzania pracami konkursowymi przez Organizatora, w zakresie określonym      w niniejszym regulaminie.

3) Autor wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów konkursu, zgodnie z art.23 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101 poz.926, z późn. zm.)

4) Autor wyraża zgodę na prezentowanie zdjęcia na stronach internetowych, w mediach, wszelkich materiałach promocyjnych oraz na wystawach w ramach działań Organizatora, w związku                z realizacją projektu pt.” Rodzinne zwyczaje mieszkańców pogranicza polsko-słowackiego Nowy Targ Kieżmark” a także zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za publikowanie zdjęć na stronach internetowych.

 1. Dopuszcza się prace czarno-białe, wykonane w sepii oraz zdjęć HDR.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej prezentacji i publikacji fotografii.
 3. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na udostępnienie swojego wizerunku i danych osobowych w środkach masowego przekazu i w publikacji wraz z informacją o konkursie.
 4. Laureaci zostaną powiadomieni przez Organizatora o udziale w gali finałowej.
 5. Nadesłane prace będą zwracane autorom.
 6. Komisja zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu.
 7. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptację niniejszego regulaminu oraz zobowiązuje do jego przestrzegania.
 • §3
 1. W celu wyłonienia zwycięzców Organizator powołuje Jury w składzie: Joanna Iskrzyńska-Steg – II Z-ca Burmistrza Miasta Nowy Targ, Katarzyna Put – Naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i Promocji, Iwona Króżel – Podinspektor w Wydziale Kultury, Sportu i Promocji, Wioleta Rusin- Pomoc administracyjna w Wydziale Kultury, Sportu i Promocji, dr Stanisława Trebunia-Staszel – Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Kierownik Podyplomowego Studium Muzeologicznego UJ.
 2. Za udział w konkursie Organizator przewidują atrakcyjne nagrody i wyróżnienia. Wszystkie nagrodzone i wyróżnione fotografie zostaną umieszczone w albumie pt.”Rodzinne zwyczaje i obrzędy na pograniczu polsko-słowackim Nowy Targ - Kieżmark” w ramach mikroprojektu pt.”Rodzinne zwyczaje mieszkańców pogranicza polsko-słowackiego Nowy Targ-Kieżmark”.

Każdy nagrodzony i wyróżniony uczestnik konkursu otrzyma nieodpłatnie jeden egzemplarz albumu.

Karta uczestnictwa w Konkursie Fotograficznym

„Zwyczaje i obrzędy Naszych Przodków”

Konkurs został ogłoszony w ramach mikroprojektu pt.”Rodzinne zwyczaje mieszkańców pogranicza polsko słowackiego Nowy Targ- Kieżmark” współfinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Tatry w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 - 2020.

 1. Dane autora pracy

Imię i nazwisko……………………………………………………………………………………..

Data urodzenia……………………………………………………………………………………...

Dokładny adres……………………………………………………………………………………..                       ……………………………………………………………………………………… Nr telefonu…………………………………………………………………………………………..

 1. Opis fotografii……………………………………………………………………………………..

                                              

                                                        Oświadczenie

 

Wyrażam zgodę na eksponowanie i publikowanie moich fotografii bez żadnych roszczeń finansowych na potrzeby realizacji projektu pt: „Rodzinne zwyczaje mieszkańców pogranicza polsko słowackiego Nowy Targ- Kieżmark”

Wyrażam zgodę na umieszczenie mojego wizerunku i moich danych osobowych w na wystawach, w albumie i środkach masowego przekazu , w związku z realizacją projektu pt; „ „Rodzinne zwyczaje mieszkańców pogranicza polsko słowackiego Nowy Targ- Kieżmark”.

Data                                                                                                                                               Podpis

………………………….                                                                                                              ….…………