aaaa mmks podhalee

HOKEJ/UNIHOKEJ. Klub MMKS Podhale Nowy Targ pozyskał środki finansowe w ramach unijnego projektu " Równe w hokeju, równe w życiu-transgraniczna współpraca na rzecz sportowych równych szans"

To pierwszy projekt Unijny realizowany przez klub MMKS Podhale dzięki współpracy z Euroregionem Tatry. Projekt jest finansowany w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013. Beneficjentami projektu są dziewczyny/kobiety uprawiające w naszym klubie dyscypliny hokej na lodzie i unihokej.

Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie marginalizacji kobiet uprawiających hokej i unihokej w ramach klubów sportowych MMKS Nowy Targ, FBK Tvrdosin, ŽHK 2000 ŠariśankaPreśov poprzez transgraniczną współpracę i integrację, stwarzającą warunki rozwoju i optymalizacji możliwości grupy docelowej, jako sposobu wyrównywanie szans.

Cel szczegółowy projektu:
1) przełamywanie barier mentalnych i stereotypowego postrzegania kobiet w sporcie i poza nim, oraz uświadomienie konieczności racjonalnego planowania ścieżek edukacji i kariery, jako elementu rozwoju osobistego oraz profesjonalizacji sportu kobiecego, ograniczającego zjawisko nierówności szans ze względu na płeć.

2)rozwój dobrosąsiedzkiej współpracy przygranicznej, polegającej na promocji sportów zespołowych (hokeja, unihokeja), traktowanych jako platformy wymiany doświadczeń, wspólnych spotkań i rozgrywek, które służą integracji środowiska sportowego, zacieśniania współpracy klubów, przełamaniu barier kulturowych, językowych, nawiązywaniu przyjaźni między zawodniczkami, trenerami, kibicami, mieszkańcami pogranicza i nie tylko;

3) podnoszenie rangi i jakości sportu, promocja, wzmocnieniu potencjału klubów i jakości usług trenerskich, poprzez transfer wiedzy o programach edukacyjnych w sporcie żeńskim,wymianę doświadczeń oraz stwarzanie warunków do uprawiania sportu poprzez zakup wyposażenia, co stanowić będzie bazę do kolejnych przedsięwzięć tego typu w przyszłości.

Projekt będzie realizowany przez 6 miesięcy, w ramach projektu nasze dziewczęta będą spotykały się czterokrotnie na mini obozach gdzie wspólnie z koleżankami ze Słowacji będą podnosiły swoje kwalifikacje sportowe oraz będą uczestniczyły w szkoleniach, których celem będzie pokazanie w jaki sposób można połączyć swoją pasję sportową z życiem codziennym oraz pracą, w jaki sposób kształtować swoje ścieżki rozwoju