aaa piłkaa

PIŁKA NOŻNA. Podhalański Podokręg Piłki Nożnej w Nowym Targu, organizuje kurs na instruktora piłki nożnej. Chętnych do udziału w kursie prosimy o zgłaszanie się do Pana Pawła Podczerwińskiego tel. 509-249-779.

Część specjalistyczna (teoria i praktyka):

• Ćwiczenia, wykłady, warsztaty – 72 godziny lekcyjne (54 h zegarowych). Ta część kończy się egzaminem specjalistycznym. Przysługuje 1 bezpłatna poprawka w wyznaczonym terminie. Szczegółowe wymagania egzaminacyjne, zasady uczestnictwa w zajęciach i odrabiania nieobecności podane będą na pierwszych zajęciach.

• Samokształcenie - 16 h lekcyjnych (12 h zegarowych) - praca własna kursanta nad wyznaczonymi zadaniami: np. opracowanie regulaminów zawodów, przygotowanie konspektów na podane tematy, opracowanie programu obozu sportowego. Prace w formie pisemnej kursanci przekazują kierownikowi kursu w wyznaczonym terminie

• Część ogólna kursu instruktora (teoria) – 100 godzin lekcyjnych (75 godzin zegarowych). Z tej części zwolnieni są absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja, absolwenci części ogólnej kursu instruktora rekreacji ruchowej lub sportu jak również instruktorzy innych dyscyplin i specjalności z państwową legitymacją instruktorską. Zajęcia z części ogólnej będą się odbywały w formie e-learningowej (materiały na stronie internetowej).

Ta cześć kończy się egzaminem ogólnym (pisemny lub ustny). Przysługuje 1 bezpłatne poprawka w wyznaczonym terminie. Materiały i zagadnienia egzaminacyjne dostępne są na stronie internetowej , zakładka strefa dla kursantów. Login i hasło podane będzie na pierwszych zajęciach.

Uczestnikami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej średnie wykształcenie. UWAGA: W kursie mogą uczestniczyć również osoby z wykształceniem zawodowym, które po zdaniu egzaminu, otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu. 

Ponadto kandydaci na trenera muszą posiadać ze sobą: ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz brak przeciwwskazań lekarskich do udziału w kursie instruktorskim. Wymagana jest dobra sprawność fizyczna i znajomość ćwiczeń z zakresu piłki nożnej.

ZGŁOSZENIA ONLINE

Planowany ogólny program kursu instruktora piłki nożnej

1. Wykłady
1.Wprowadzenie do przedmiotu, program, warunki stawiane uczestnikom kursu,
piśmiennictwo.
2. Charakterystyka gry w piłkę nożną.
3. Adaptacja fizjologiczna w sporcie
4. Historia gry w piłkę nożną na świecie i w Polsce.
5. Rodzaje rozgrywek, zawodów, turniejów.
6. Technika, podziały, elementy, szkoły, style.
7. Metodyka i systematyka nauczania gry w piłkę nożną.
8. Zastosowanie ćwiczeń, zabaw, gier pomocniczych w nauczaniu i doskonaleniu techniki i taktyki gry.
9. Przepisy gry, nowe tendencje w interpretacji i sędziowaniu zawodów.
10. Metody, zasady, formy, środki prowadzenia zajęć
11. Planowanie pracy szkoleniowej,
12. Opracowanie rocznego planu pracy zespołu
13. Odnowa biologiczna w procesie szkoleniowym, wybrane zagadnienia higieny i żywienia
14. Systemy rozgrywek, programy, regulaminy.
15. Systemy gry w ujęciu historycznym i współczesne - najczęściej występujące
16. Dokumentacja szkolenia
17.Sprawdzian teoretyczny
2. Ćwiczenia
1.Sprawdzian umiejętności praktycznych.
2. Ćwiczenia oswajające z piłką.
3. Gry i zabawy w nauczaniu techniki gry.
4. Technika, nauczanie:
a) uderzenie piłki: nogą, głową
b) przyjęcia piłki: nogą (toczącej, po odbiciu, z powietrza) głową,
c) prowadzenie piłki: nogą (po linii prostej, łamanej, krzywej)
d) zwód: bez piłki z piłką (przy przyjęciu, uderzeniu, prowadzeniu)
e) nauka dryblingu
f) zasady i nauka gry ciałem: w atakowaniu i w bronieniu
g) odbierania piłki: przez wyprzedzenie (z doskoku, z upadkiem, wślizgiem) w momencie przyjęcia po przyjęciu
h) technika gry bramkarza: w bronieniu (postawa, poruszanie, chwyty, piąstkowanie, wypchnięcia) w atakowaniu (podanie ręką, uderzenie nogą)
i) wrzut piłki z linii bocznej: z miejsca z rozbiegu
5. Ćwiczenia kompleksowe, zabawy, gry doskonalące technikę gry w piłkę nożną
6. Taktyka atakowania-nauczenie:
a. atakowanie indywidualne
b. atakowanie zespołowe:
a) atak szybki (kontratak):
— gra wg przyjętego schematu,
— niezorganizowany
b) atak pozycyjny
— sytuacyjny
— gra według przyjętego schematu
7. Taktyka bronienia — nauczenie
A. Obrona indywidualna:
a) ustawianie się zawodnika
b) krycie przeciwnika (luźne, ścisłe)
c) odbieranie piłki
B. Obrona zespołowa:
a) obrona strefowa
b) obrona „każdy swego"
c) obrona kombinowana (mieszana)
8. Systemy gry (ustawienie): WM, 1x4x4x2; 1x3x5x2; 1x4x5x1
9. Stałe fragmenty gry
10. Ćwiczenia i gry pomocnicze w doskonaleniu taktyki gry:
a) uproszczone formy zespołowych gier sportowych
c) gry na jedną lub dwie bramki
d) różne formy małych gier
e) ćwiczenia i gry w formie fragmentów gry (z przewagą liczebną zawodników atakujących lub broniących)
f) gry uproszczone
11. Wybrane zabawy i gry w kształtowaniu zdolności motorycznych.
12. Pedagogizacja, samodzielne prowadzenie zajęć.
13. Sprawdzenie umiejętności praktycznych

Kierownik Kursu i główny prowadzący
Podczerwiński Paweł , trener UEFA A Dyplom Międzynarodowy, trener I klasy piłki nożnej, wykładowca kursów instruktorskich