P1000410LUDŹMIERZ. Dnia 8 maja 2019 w Ludźmierzu miało miejsce spotkanie członków zarządu województwa małopolski z samorządowcami oraz przedstawicielami organizacji poza rządowych. Wzięli w nim również udział lokalni przedsiębiorcy. Celem spotkania, pierwszego z zaplanowanego cyklu było wypracowanie strategii rozwoju województwa na kolejne lata, czyli 2020-2030.

Wicemarszałek województwa Łukasz Smółka oświadczył na wstępie, że celem spotkania jest nie tylko przedstawienie powstałej koncepcji rozwoju, ale także wola jej przedyskutowania i wysłuchania propozycji mieszkańców Podhala. Jak poinformował wicemarszałek, kluczowym zadaniem województwa jest taki rozwój regionu Małopolska,. aby stał się on atrakcyjnym miejscem do życia, nauki, pracy i spędzania czasu wolnego. 
Dyskusja dotyczyła głównie tak istotnych problemów jak wykorzystanie środków publicznych, w tym środków zewnętrznych, ale także problemów współdziałania samorządów, likwidacji barier w poszczególnych obszarach naszego województwa, troski o środowisko oraz umiejętne wykorzystanie potencjału poszczególnych regionów.

Pani Anna Pieczarka, przedstawicielka Zarządu Województwa, podkreśliła dwa aspekty dotyczące nowej strategii rozwoju, są nimi kultura i związane z nią dziedzictwo narodowe oraz konieczność budowania społeczeństwa obywatelskiego i roli jaką mogą odegrać w tym procesie wszystkie organizacje pozarządowe.W dziedzinie kultury obecny zarząd Województwa kontynuuje programy przeznaczone na ochronę zabytków, na który to cel ma być przeznaczone 5 milionów złotych.Pani Anna Pieczarka wspomniała też o kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego, w ramach którego do dyspozycji mieszkańców województwa oddano 12 milionów złotych.

Wicemarszałek Tomasz Urynowicz zapowiedział walkę o czyste powietrze w powiązaniu z ochroną środowiska i gospodarki odpadami. Katastrofalna jakość powietrza jest zjawiskiem powszechnym i należy, wspólnie z władzami centralnymi, podjąć, a raczej zintensyfikować działania w czterech obszarach: powietrze, odpady, klimat oraz przyroda i krajobraz. To mają być główne założenia strategii rozwoju.

Pan Poseł Edward Siarka w swoim wystąpieniu podkreślił, że całkowita i natychmiastowa likwidacja ogrzewania domów węglem i drewnem może pociągnąć za sobą liczne problemy ekonomiczne i ekologiczne,np. całkowite zaniedbanie lasów prywatnych, gdy nie będzie zbytu na drewno opałowe. Zdaniem Pana Edwarda Siarki pilniejszą sprawą są problemy z wodociągami i kanalizacją w wielu miejscowościach, co powinno być jednym z zadań priorytetowych nie tylko na szczeblu wojewódzkim, ale i krajowym. Poseł Siarka zwrócił także uwagę na konieczność chronienia i wsparcia tego, co jest naszym bogactwem, bo daje szansę przeżycia wielu rodzinom, a są to np. targowica w Nowym Targu, Jabłonce i Czarnym Dunajcu. W swym wystąpieniu Pan Siarka poruszył również takie problemy jak komunikacja, transport lokalny i edukacja.

Kolejne spotkania mające na celu wypracowanie strategii rozwoju województwa będą się odbywać w innych regionach Małopolski. Projekt w końcowej wersji zostanie przekazany wszystkim samorządom do zaopiniowania.Należy mieć nadzieję, że tak rzadkie konsultacje, dyskusje i warsztaty pomogą opracować strategie rozwoju i mądrą i realistyczną, uwzględniającą przy tym prawdziwe potrzeby zarówno całej Małopolski jak i jej poszczególnych regionów.