absolpow191POWIAT NOWOTARSKI. Głosy 17 radnych zapewniły Zarządowi Powiatu bezwzględną większość przy decydowaniu o absolutorium z wykonania budżetu za ubiegły rok. Radni Klubu PiS nie byli „przeciw”, natomiast postanowili wstrzymać się od głosu.

Powiatowa władza wykonawcza poddała się absolutoryjnej uchwale i dyskusji, dysponując pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, niezależnego biegłego rewidenta i komisji rewizyjnej. Zdecydowanie poparł ją w swoim stanowisku – podkreślając formalną poprawność wykonania budżetu - Klub Wspólnie dla Powiatu. Jak wszystkie samorządowe budżety – powiatowy też był przez ubiegły rok na bieżąco weryfikowany wieloma przyjmowanymi przez Radę zmianami. W sumie były to 62 uchwały.

Mimo, że był przewidywany 19-milionowy deficyt, ostatecznie udało się wyjść na plus opisany kwotą 2 milionów 156 tys. zł, przy wysokości budżetu ponad 164-milionowej. Emisja obligacji planowana na 20 milionów zł skończyła się na 3 milionach.  

Wydatki majątkowe powiatu zbliżyły się w ubiegłym roku do 18 milionów, co stanowiło 11 procent wszystkich budżetowych wydatków. Udział w tym miały przede wszystkim zadania drogowe   i inwestycje w sferze edukacji. Realizowane były projekty przeznaczone dla uczniów szkół, projekty geodezyjne, także projekty usprawniające działanie urzędu.

Wskaźnik zadłużenia na poziomie 13,5 procent trzeba uznać za stosunkowo niski. Suma zobowiązań kredytowych powiatu na koniec grudnia przekraczała nieco 22 miliony zł, podczas gdy w roku 2017 była to kwota 26 milionów 600 tys. zł. Są to w większości stare zobowiązania, gdyż w latach 2011-2016 powiat nie zaciągał pożyczek, natomiast w roku 2017 – wziął kredyt 5-milionowy. Pożyczka dla Szpitala, w kwocie 1 miliona 400 tys. zł została umorzona.

absolpow192

Nie tak pozytywnie jak Klub Wspólnie dla Powiatu, ocenił wykonanie budżetu Klub Prawa i Sprawiedliwości. W jego imieniu wypowiadał się radny Jan Komorek, wskazując przede wszystkim na niezrealizowane inwestycje drogowe.

- Nie obciążam tutaj winą dyrektora PZD, Tomasza Moskalika, który wiem, że robi co może, ale Zarząd Powiatu mógłby być bardziej aktywny w pilnowaniu rozpoczętych a nie zakończonych projektów – przedkładał radny Komorek.

Dramatyzmu tej krytyce dodało powiązanie niewykonań z tragicznym wypadkiem na drodze Szczawnica-Krościenko, gdzie na przejściu dla pieszych zginął niepełnosprawny mężczyzna. Sugerowanie odpowiedzialności powiatowych władz za tę tragedię mocno obruszyło starostę Krzysztofa Fabera, który doskonale zna przyczyny wykonawczych niemożności, czyli przede wszystkim brak uzgodnień – mimo dużego zaangażowania wojewody - ze strony Wód Polskich oraz problemy z wykonawcami, które teraz rozstrzygane są na drodze sądowej.

Klub PiS nie omieszkał Zarządowi Powiatu przypomnieć afery korupcyjnej w Powiatowym Zarządzie Dróg, zwolnienia poprzedniej pani skarbnik, kwot ekwiwalentów za niewykorzystane urlopy i zbyt niskiego pozyskania środków zewnętrznych.

Radny Julian Stopka – przyznając, że „formalnie wszystko się zgadza” – zgłaszał zastrzeżenia do sposobu realizacji budżetu, zwłaszcza do tzw. środków niewygasających.

Wstrzymanie się Klubu PiS od głosu przy decydowaniu o udzieleniu Zarządowi absolutorium nie przesądziło jednak o wyniku. Trudno bowiem zaprzeczyć, że co roku spada zadłużenie, rośnie natomiast nadwyżka operacyjna.

Powiatowe absolutorium

Fot. Anna Szopińska