92470742 3056050901157871 4909611991192043520 o

Chodzi o pomoc dla przedsiębiorców najmujących lokale użytkowe oraz dzierżawiących nieruchomości stanowiące własność Miasta Nowy Targ.

Pierwszy miesiąc, za który będzie możliwe ustalenie niższego czynszu to kwiecień 2020 r.

Informacja pojawiła się na tronie Urzędu Miasta:

O zmianę warunków umowy mogą ubiegać się przedsiębiorcy na podstawie obowiązującej umowy najmu lub dzierżawy, których przychody w najmowanym lokalu lub na dzierżawionej nieruchomości spadły o więcej niż 30% w porównaniu do analogicznego miesiąca w poprzednim roku. Jeżeli najemca nie osiągnął przychodu w analogicznym miesiącu roku poprzedniego przychód za miesiąc, którego dotyczy wniosek, porównuje się do średniego miesięcznego przychodu z 3 pełnych miesięcy prowadzenia działalności, poprzedzających wprowadzenie stanu epidemii, obejmujących okres od grudnia 2019 r. do lutego 2020 r.

W przypadku braku możliwości określenia przychodu w sposób określony powyżej dane o sytuacji najemcy lub dzierżawcy będą składane w formie oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej, a decyzję o zmianie warunków umowy podejmuje Wynajmujący lub Wydzierżawiający;

W przypadku spełnienia warunku spadku przychodów o więcej niż 30 %, miesięczny czynsz najmu za lokal lub miesięczny czynsz dzierżawny zostanie obniżony do 90%, i powiększony o podatek VAT oraz opłaty niezależne od Wynajmującego (woda, ogrzewanie itp.) i przypadającą na dany lokal opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W celu uzyskania obniżenia czynszu konieczne jest złożenie wniosku i dołączenie do niego skanów lub kopii dokumentów potwierdzających spadek przychodów lub stosownego oświadczenia o spadku przychodów pod rygorem odpowiedzialności karnej. Wnioski będzie można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., za pośrednictwem Poczty Polskiej lub do urny wystawionej w budynku Urzędu Miasta przy ul. Krzywej 1 (wejście od ul. Krzywej).

Po dokonaniu analizy przez Burmistrza Miasta zostanie do najemcy lub dzierżawcy przesłany aneks umowy najmu lub dzierżawy za miesiąc, którego wniosek dotyczy.

Faktury za dany miesiąc będą wystawiane na początku danego miesiąca w pełnej wysokości z 60 dniowym terminem płatności po wcześniejszym zawarciu aneksu do umowy najmu lub dzierżawy. Zmiana warunków umowy następuje w oparciu o aneks do umowy najmu lub dzierżawy, na podstawie którego wystawiana będzie korekta uprzednio wystawionej faktury.

Możliwość zmiany warunków umów najmu lub dzierżawy na zasadach określonych w ust. 1 – dotyczy tylko sytuacji, gdy obniżenie lub brak przychodów z prowadzonej działalności ma bezpośredni związek z epidemią zakażeń wirusem SARS-CoV-2, a najemca lub dzierżawca nie zalega z płatnościami na rzecz Gminy Miasto Nowy Targ wg stanu na dzień 29 lutego 2020 roku.