covid 19 4960254 1920

W piątek w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu, pod przewodnictwem Starosty Nowotarskiego, odbyła się wideokonferencja wspólnego posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (PZZK) i Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (KBiP). W wideokonferencji uczestniczyli członkowie PZZK, KBiP, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Wójtowie i Burmistrzowie oraz Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Nowym Targu.

Tematem wideokonferencji była sytuacja epidemiczna na terenie powiatu i wypracowanie rekomendacji w zakresie ograniczania ilości zakażeń wirusem SARS-Cov2.

Spotkanie otworzył Starosta Nowotarski Krzysztof Faber, który przedstawił aktualny stan epidemiczny w oparciu o przekazane w minionych dniach informacje. Po wprowadzeniu głos przekazał Pani Jolancie Bakalarz – Dyrektorowi Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, która przedstawiła aktualne dane liczbowe odnoszące się do osób zakażonych, przebywających w kwarantannie oraz objętych nadzorem epidemicznym w podziale na poszczególne gminy. Głównym problemem jaki napotykają obecnie pracownicy Stacji to sprawne ustalenie danych kontaktowych osób wymagających skierowania na kwarantannę. W tym zakresie Pani Dyrektor poprosiła Wójtów i Burmistrzów o pomoc poprzez zaangażowanie pracowników OPS.

Pan Marek Wierzba – Dyrektor Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu zwrócił się z prośbą do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego o podjęcie działań mających na celu ograniczenie transmisji zakażeń między mieszkańcami powiatu. Powyższa prośbą była podyktowana faktem, że oddział opieki na pacjentami zakażonymi wirusem COVID-19 wyczerpał możliwość przyjmowania kolejnych osób wymagających hospitalizacji. Dodatkowe ograniczenia w funkcjonowaniu szpitala są powodowane zakażeniami personelu medycznego, dlatego Dyrektor PSzS im. Jana Pawła II w Nowym Targu zwrócił się do członków zespołu z prośbą o rozpropagowanie apelu do lekarzy POZ, którzy wyrażą gotowość do wsparcia kadrowego szpitala, o kontakt w celu ustalenia warunków pomocy. Wszystkie podejmowane obecnie działania są nastawione na utrzymanie funkcjonowania jednostki medycznej.

Pani Bożena Bryl Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Nowym Targu odniosła się do kwestii związanej z ograniczeniem transmisji wirusa poprzez ograniczenie ilości uczniów szkół podstawowych. Decyzją Rządu, która wczoraj została zakomunikowana podczas konferencji Premiera Mateusza Morawieckiego nauczanie w szkołach ponadpodstawowych będzie odbywało się w formie zdalnej, zaś w szkołach podstawowych w formie hybrydowej (w powiatach ogłoszonych jako strefa czerwona). Mając na uwadze, że dzieci przechodzą zakażenie koronawirusem w sposób bezobjawowy lub małoobjawowy istnieje ryzyko propagacji wirusa w rodzinach poprzez zakażenie od osób zakażonych bezobjawowo. Zmniejszeniem wspomnianego ryzyka będzie zmiana formy nauczania i wprowadzenie dodatkowych środków ostrożności. W tym zakresie Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Nowym Targu przypomniała o obowiązujących przepisach i konieczności uzyskania opinii PPIS i zgody organu prowadzącego.