powisatsesjaaa

29 października br. odbyła się XXIII Sesja Rady Powiatu Nowotarskiego w trybie zdalnym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Po przeprowadzeniu stałych punktów posiedzenia - przedstawieniu przez starostę Krzysztofa Fabera sprawozdania z działalności zarządu powiatu za okres międzysesyjny oraz omówieniu przez skarbnik Joannę Gronkowską zmian w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej powiatu - wysłuchano interpelacji radnych.

Pierwsza interpelacja zgłoszona przez radnego Marka Szarawarskiego była prośbą o zajęcie przez władze powiatu stanowiska w formie pisma lub rezolucji w sprawie wszczęcia postępowania o wpis do rejestru zabytków układu urbanistycznego centrum Rabki-Zdroju. W strefie tej znajdą się m.in. bloki i osiedla mieszkaniowe. Społeczność Rabki-Zdroju obawia się, że znalezienie się wspomnianego obszaru w rejestrze będzie miało niebagatelny wpływ na prowadzenie inwestycji nawet w prywatnych obiektach poprzez konieczność uzgadniania wszelkich prac z konserwatorem zabytków. Radny Bartosz Leksander dodał, że na przedmiotowym terenie znajdują się także obiekty Powiatu Nowotarskiego - teatr i muzeum - tym bardziej władze powiatowe powinny interweniować w tej sprawie. Wicestarosta Bogusław Waksmundzki zadeklarował w imieniu zarządu przygotowanie stosownego stanowiska w tej sprawie. Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Cecylia Nowak przedstawiała proponowany harmonogram pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowotarskiego w 2021 roku. Rada przyjęła uchwałę zatwierdzającą ten rozkład.

Następnie podjęto uchwałę dotyczącą powierzenia Gminie Ochotnica Dolna zadania z zakresu dróg publicznych, związaną z opracowaniem dokumentacji na rozbudowę drogi Harklowa - Tylmanowa w miejscowości Ochotnica Górna.Dyrektor Powiatowego Centrum Oświaty w Nowym Targu Marta Skawska przedstawiała uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem, która oferowała kształcenie w zawodzie technik usług kosmetycznych. Główną przesłanka likwidacji jest brak chętnych w prowadzonych w ostatnich latach naborach. Sporą konkurencję w tym zakresie stanowią placówki zlokalizowane w Nowym Targu, gdzie główne zgłaszają się osoby chętne do podjęcia nauki w zakresie kosmetologii.Dyrektor omówiła również obszernie stan realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020. W ubiegłym roku szkolnym sieć szkół nie uległa zmianie, nie doszło również do zmiany na stanowiskach dyrektorów placówek.

Przeprowadzono łącznie 22 postępowania na uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego - wszystkie zakończone wynikiem pozytywnym. Rada podjęła 10, a zarząd 28 uchwał z zakresu oświaty. Zostały omówione pokrótce wyniki matur i egzaminów zawodowych oraz pozycje szkół powiatowych w opiniotwórczym rankingu Perspektywy. Przedstawiono wyniki kontroli w podległych placówkach, realizowane projekty, uzyskane nagrody i wyróżnienia. Na podkreślenie zasługuje szczególne odznaczenie dla Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych, która otrzymała Srebrny Krzyż Zasługi przyznany na podstawie wniosku złożonego do Ministerstwa Edukacji Narodowej.Powiat Nowotarski otrzymał także Wyróżnienie Nadzwyczajne Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego Złoty Certyfikat za uzyskanie po raz szósty tytułu Samorządowego Lidera Edukacji. Powiat Nowotarski został laureatem konkursu za największy progres w dziedzinie projektowania i wdrażania nowatorskich rozwiązań w edukacji w stosunku do poprzedniego postępowania certyfikacyjnego.

W następnej części posiedzenia Przewodniczący Rady Powiatu Nowotarskiego i Starosta Powiatu Nowotarskiego przedstawili informację z przeprowadzonej analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych radnych.W ramach wolnych wniosków Radny Jan Komorek złożył serdeczne podziękowania zarządowi oraz radzie za realizację inwestycji na drodze powiatowej pomiędzy Krościenkiem n/D i Szczawnicą. Jest to bardzo ważne przedsięwzięcie zarówno dla lokalnej społeczności, jak i turystów, którzy licznie odwiedzają ten wyjątkowy zakątek powiatu. W Krościenku wzdłuż ulicy Kozłeczyzna powstały lewo i prawostronne chodniki, a jezdnia została poszerzona. Przebudowano ścieżkę rowerową, zjazdy indywidualne i publiczne. Powstał zatoka postojowa oraz nowe, bezpieczne przejścia dla pieszych z wyspami azylu.

W ramach zadania wyremontowany został most nad potokiem Kozłeckim. Rozbudowa objęła również budowę kanalizacji deszczowej i odwodnienia, przebudowę oświetlenia ulicznego, przebudowę istniejących przepustów wraz z zabezpieczeniem skarp oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu. W ciągu drogi zostały wybudowane specjalne przepusty oraz ogrodzenia zbierająco-naprowadzające dla migrujących płazów.Natomiast w Szczawnicy na odcinku ulicy Głównej zostało przebudowane oświetlenie uliczne. Wzdłuż pasa drogowego zainstalowano słupki, a droga uzyskała nowe oznakowanie poziome i pionowe.Na zakończenie sesji Dyrektor Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu przedstawił w skrócie sytuację w placówce związaną z koronawirusem. Kluczowy problem to braki kadrowe wynikające z dużej zachorowalności personelu. Mimo to opieka nad pacjentami i ich terapia są nieprzerwanie realizowane.