OSP 1

Zjazd odbył się w budynku Remizy OSP w Krościenku n/D, a uczestniczyli w nim z głosem decydującym delegaci oraz z głosem doradczym przedstawiciele do nowego Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP wybrani na zebraniach sprawozdawczo - wyborczych ze wszystkich sześciu OSP działających na terenie gminy, a także członkowie ustępującego Zarządu Oddziału Gminnego i zaproszeni goście: poseł Anna Paluch, wicestarosta Bogusław Waksmundzki, wójt Jan Dyda, przewodniczący rady Stanisław Gabryś, zastępca komendanta PSP Piotr Domalewski, prezes Oddziału Powiatowego OSP Jan Kuczkowicz i ks. kapelan Krzysztof Kutek.

W czasie obrad złożono sprawozdanie z działalności ustępującego Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, w podjętych uchwałach kolejno: udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi, zatwierdzono skład nowego Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP, skład Komisji Rewizyjnej Oddziału, wybrano Delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP oraz Przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, podjęto zadania na najbliższą kadencję i uchwalono program działania Oddziału Gminnego na lata 2021 - 2026.

OSP 2

Delegaci zatwierdzili nowy skład Zarządu Oddziału Gminnego, który na swym pierwszym posiedzeniu ukonstytuował się następująco: 
Prezes Zarządu Gminnego – Piotr Ciężkowski
Wiceprezes Zarządu Gminnego – Bartłomiej Czechowski
Wiceprezes Zarządu Gminnego – Stanisław Gabryś
Komendant Gminny OSP – Piotr Oleś
Sekretarz – Katarzyna Gabryś 
Skarbnik- Krystyna Knutelska
Członek Prezydium Zarządu – Andrzej Czyszczoń
Członek Zarządu – Marcin Kowalczyk

OSP Gm1

Komisja Rewizyjna: Bogusław Waksmundzki (przewodniczący), Zbigniew Zarotyński (sekretarz), Małgorzata Waksmundzka (członek).  Przedstawiciele Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP do Zarządu Powiatowego ZOSP RP: Piotr Ciężkowski,
Delegaci na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP: Piotr Ciężkowski, Bartłomiej Czechowski, Piotr Oleś.

Podjęto uchwałę dotyczącą Honorowych Członków Oddziału Gminnego OSP. Zostali nimi: poseł Anna Paluch, ks. kapelan Krzysztof Kutek, kpt. Krzysztof Cepuch.