20210823 171837 HDR

Wójt odniósł się do pisma Powiatowego Zarządu Dróg, wystosowanego w odpowiedzi na protest mieszkańców dotyczący budowy mostu na rzece Białce w Trybszu.

 

Podkreślił, że zmuszony jest do odpowiedzi na wywody, które: w złym świetle stawiają Gminę Łapsze Niżne, jesteśmy zobligowani zająć stanowisko tym bardziej, że insynuacje zawarte w piśmie (….) mając na uwadze dobre imię Wójta Gminy Łapsze Niżne oraz ocenę funkcjonowania Urzędu Gminy w Łapszach Niżnych, w tym pracę byłych i obecnych pracowników urzędu - zmuszeni jesteśmy odnieść się do informacji podanych w przedmiotowym piśmie, gdyż są one w naszej ocenie przemyślaną manipulacją, mającą na celu wprowadzenie odbiorców pisma w błąd. Analiza treści pisma prowadzi do wniosku, że wyjaśnienia skierowane do Mieszkańców Gminy Łapsze Niżne w odpowiedzi na ich protest, są przede wszystkim próbą przerzucenia odpowiedzialności Inwestora (tj. PZD) za złe przygotowanie i realizację inwestycji powiatowej.

W obszerny sposób Wójt Jamróz punktuje zawarte w piśmie PZD stwierdzenia o informowaniu Gminy Łapsze Niżne o wszystkich etapach inwestycji remontu mostu. Podkreśla, że cytowane przez zastępcę Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu Pana Kazimierza Bielaka opisy inwestycji zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia nigdy do Gminy Łapsze Niżne nie trafiły. W załącznikach Wójt publikuje treści, które do urzędu dotarły.

Przypomina również, że za inwestycję budowy mostu w ciągu drogi powiatowej w Trybszu od etapu uzgodnień, poprzez projektowanie i sposób jej realizacji do jej zakończenia, odpowiada Powiatowy Zarządu Dróg w Nowym Targu:

To jednostka powiatowa miała wpływ na kształt wniosku wszczynającego postępowanie, a w związku z tym na treść formułowanych uzasadnień i załączników (w tym karty informacyjnej przedsięwzięcia – której zapisy PZD cytuje w piśmie do Mieszkańców, a która nigdy nie trafiła do tut. urzędu).

Wójt odnosi się także do określenia konsultacji społecznych, które zdaniem PZD powinny mieć miejsce w 2016 - 2017 roku: dziś z pisma do Mieszkańców dowiadujemy się, że pojęcie konsultacji rozumiano jako uproszczoną formę doręczeń przez obwieszczenia w postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez inny organ tj. Wójta Gminy Nowy Targ.

Zaznacza też, że w 2016 roku do Urzędu Gminy trafił do zaopiniowania wstępny projekt budowy mostu, który zawierał dane ogólne inwestycji (m.in. opis lokalizacji, istniejącego zagospodarowania terenu), stan projektowany (m.in. parametry techniczne drogi powiatowej, mostu, szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne mostu), stan wpływu inwestycji na środowisko. Opracowanie zawierało część graficzną, gdzie na szkicu sytuacyjnym zaprojektowano most w nowym śladzie, obok obecnie istniejącego mostu.

Wójt podkreśla, że w czasie konsultacji oraz spotkań roboczych PZD informowało o braku zgody Komisji Europejskiej na most w nowej lokalizacji, a w piśmie do Mieszkańców ujawnia, że z koncepcji budowy mostu po nowym śladzie zrezygnowano bez ubiegania się o rzeczoną zgodę:

W przypadku budowy mostu w Trybszu PZD stało na stanowisku, że nie ma możliwości zaprojektowania i realizacji mostu tymczasowego z uwagi na Naturę 2000, podczas gdy PZD nawet nie próbowało uzgodnić takiego rozwiązania (…) jednostka Powiatu Nowotarskiego nie wystąpiła o stosowne uzgodnienie, zakładając z góry, że takiej zgody nie będzie (…) czyli jak się okazuje to nie Natura 2000, a zaniedbania Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu są przyczyną obecnych problemów realizacji inwestycji. Tym bardzie dziwi postawa przedstawicieli PZD zaprezentowana w piśmie, a także w lokalnej prasie po proteście Mieszkańców.

Wójt odpowiada też na zawarte w piśmie PZD pouczenia na temat dostępności środków na inwestycje drogowe, sugerujące bezczynność Urzędu Gimny Łapsze Niżne co do stanu drogi do Czarnej Góry tłumacząc, że wniosek na jej remont został złożony 24 stycznia 2020 r. do dofinansowania z programu usuwania skutków klęsk żywiołowych, który dawał możliwość sfinansowania remontu tej drogi jako wydatku bieżącego do 80% kosztów. Z powodu pandemii Covid – 19, dofinansowania dla gmin z tego programu zostało wstrzymane.

Wójt Gminy Łapsze Niżne zaznacza też, że Urząd nie został poinformowany o planowanym w sierpniu zamknięciu mostu, do chwili obecnej nie wpłynął też do gminy projekt organizacji ruchu na czas budowy.

Odnosi się też do zawartych w piśmie PZD stwierdzeń dotyczących bezpieczeństwa Mieszkańców Gminy:

Pismo skierowane do Mieszkańców przedstawia nonszalanckie podejście Zastępcy Dyrektora PZD do kwestii, która w całej sytuacji powinna być najważniejszym obszarem porozumienia, tj. do kwestii bezpieczeństwa i dostępności służb ratunkowych dla Mieszkańców Gminy Łapsze Niżne. Przedstawiciel Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu, używając suchej statystyki wielkości poszczególnych sołectw najbardziej zagrożonych długim czasem reakcji służb ratunkowych, w sposób nie licujący z powagą zajmowanego stanowiska sugeruje, że problem nie dotyczy ok. 60 % populacji Gminy Łapsze Niżne. Należy sobie uzmysłowić zatem, że dotyczy ok. 4 000 osób, według metodologii przyjętej przez autora pisma, co dla PZD jak widać nie ma większego znaczenia.

Co dalej? Czy remont dojdzie do skutku?

W efekcie zaniedbań jednostki powiatowej Gmina Łapsze Niżne staje dziś przed dylematem, czy pomimo braku przeprawy tymczasowej większą wartością jest budowa długo oczekiwanej, strategicznej inwestycji, która będzie gwarantem bezpieczeństwa Mieszkańców Gminy Łapsze Niżne na przyszłe lata - czy wycofać się z inwestycji zaprojektowanej niezgodnie z oczekiwaniami społecznymi, co skutkuje obecnie sprzeciwem Mieszkańców zarówno Gminy Łapsze Niżne jak i gmin ościennych, a przede wszystkim naraża bezpieczeństwo Mieszkańców w czasie jego budowy. Gmina Łapsze Niżne wyraziła swoją wolę współpracy z powiatem chociażby poprzez wysoką partycypację finansową, która de facto zmniejszy na najbliższe lata możliwości inwestycyjne gminy w innych obszarach. Liczyliśmy się z uciążliwościami komunikacyjnymi w czasie budowy mostu, jednak planowane przez PZD objazdy przez Czarną Górę i Falsztyn w tak długim czasie (lata 2021- 2023) nie znajdują akceptacji społecznej. Obawy przed 9 chaosem komunikacyjnym potęgują informacje, że w podobnym czasokresie realizowane są lub będą inwestycje na odcinkach w ciągu dróg zaplanowanych jako objazdy (Czarna Góra, Niedzica, Harklowa) – tłumaczy Wójt.

 

Swoje stanowisko Wójt Jakub Jamróz podsumowuje siedmioma głównymi punktami:

  1. Na żadnym etapie postępowania do Urzędu Gminy w Łapszach Niżnych nie wpływały dokumenty mówiące o tym, że planowane jest zamknięcia całkowite mostu i wyznaczenie objazdów za pomocą sieci dróg istniejących, jak to sugeruje w piśmie do Mieszkańców Zastępca Dyrektora PZD. Gmina na żadnym etapie postępowania nie otrzymywała treści kart informacyjnych, postanowień, opinii organów takich jak RDOŚ, decyzji czy innych załączników, ponieważ nie stanowiły one załączników pism wpływających do urzędu. Ponadto gmina nie była stroną toczących się postępowań.
  2. W odpowiedzi do Mieszkańców Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu pokazuje szereg swoich zaniedbań, dotyczących uzgodnienia budowy mostu w nowym śladzie jak również uzgodnienia przeprawy tymczasowej – jak się okazuje PZD nie występował o uzgodnienie mostu w nowej lokalizacji, mostu tymczasowego ani brodu.
  3. W sytuacji niezapewnienia przez PZD żadnej przeprawy tymczasowej, w trosce o bezpieczeństwo oraz chcąc zminimalizować uciążliwości związane z realizacją inwestycji dla Mieszkańców i lokalnego biznesu, Gmina Łapsze Niżne zaproponowała alternatywne rozwiązanie w formie objazdu z Trybsza do Krempach, od którego powodzenia zależą dalsze kroki gminy, po konsultacjach z Mieszkańcami.
  4. Pomimo obecnej trudnej sytuacji, dotyczącej zadania budowy mostu na rzece Białce, będącej wynikiem zaniedbań PZD opisanych powyżej, to Gmina Łapsze Niżne wykazuje się wolą i inicjatywą szukania alternatywnych rozwiązań, dających szanse na realizację inwestycji. W wyniku konstruktywnego dialogu z Zarządem Powiatu udało się osiągnąć częściowy kompromis. Mamy nadzieję, że aktualne pozostają ustalenia Wójta Gminy z Zarządem Powiatu, poczynione na spotkaniu w dniu 31 sierpnia 2021 r., dotyczące zmniejszenia wkładu własnego gminy w roku 2023 na rzecz urządzenia objazdu, którego budowa jest jedną z szans na skuteczną realizację inwestycji bez przeprawy tymczasowej przez rzekę Białkę, w przypadku przystąpienia Gminy Nowy Targ do realizacji części objazdu na swoim terenie za zgodą Mieszkańców.
  5. Mając na chwilę obecną świadomość, że są osoby przeciwne wykonaniu objazdu, w naszej ocenie należy przystąpić do projektowania przeprawy tymczasowej, jako odrębnego opracowania z wykorzystaniem np. mostu tymczasowego z Rządowej Agencji Rezerw Materiałowych, wykorzystując czas pozostały do wejścia w teren Wykonawcy. Takie rozwiązanie zostało zaproponowane PZD przez Wójta Gminy Łapsze Niżne po spotkaniu z Wojewodą Małopolskim.
  6. Próba przerzucenia odpowiedzialności na gminę za fatalnie przygotowaną inwestycję i szereg zaniedbań PZD oraz próba zdyskredytowania Wójta i pracowników Urzędu Gminy w Łapszach Niżnych przez Zastępcę Dyrektora PZD Pana Kazimierza Bielaka poprzez zastosowaną manipulację wykazaną powyżej - jest nie do przyjęcia. Ustny przekaz przedstawiciela PZD dot. realizacji inwestycji był zupełnie inny, niż stanowisko wyrażone w piśmie do Mieszkańców. Tym bardziej rozczarowuje więc narracja PZD, która wymagała sprostowania ze strony urzędu.
  7. W celu uzyskania pełnego dostępu do informacji, dokumentacja jaka wpływała do Urzędu Gminy w Łapszach Niżnych w przedmiotowej sprawie została udostępniona na stronie internetowej urzędu www.lapszenizne.pl, gdzie stworzono zakładkę tematyczną „Budowa mostu”, do której odsyłamy wszystkich zainteresowanych. Będą tam umieszczane aktualne informacje w przedmiotowej sprawie.

Na koniec podkreślić należy, że podstawową intencją Gminy Łapsze Niżne była i jest współpraca z Powiatem Nowotarskim w realizacji zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Łapsze Niżne. Pomimo negatywnego wydźwięku pisma PZD do Mieszkańców, liczymy że Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu podejmie wszelkie możliwe kroki, w celu wykonania zadania zleconego przez Powiat Nowotarski z uwzględnieniem postulatów Gminy Łapsze Niżne.

Z pełną treścią pisma Wójta Gminy Łapsze Niżne można zapoznać się TUTAJ.