5 Droga powiatowa nr 1641K po zrealizowaniu zadania

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Nowotarskiego dyrektor PZD, Pan Tomasz Moskalik przedstawił obszerną informacje dotyczącą zrealizowanych podczas pandemii inwestycji.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje w tym zakresie.I

NWESTYCJE ZREALIZOWANE W 2020 ROKU

NW- „ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1637K HARKLOWA - TYLMANOWA W KM 11+195,80-11+765,00 W MIEJSCOWOŚCI OCHOTNICA GÓRNA ORAZ W KM 20+904,20-21+445,40 W MIEJSCOWOŚCI OCHOTNICA DOLNA POWIAT NOWOTARSKI”
Inwestycja obejmowała roboty budowlane polegające na rozbiórce istniejących elementów zagospodarowania, poszerzenie pasa jezdni drogi wraz z wykonaniem nowych warstw konstrukcji nawierzchni oraz wykonanie nowej warstwy ścieralnej o długości ok. 1,11 km, budowę chodnika lewostronnego, budowę odwodnienia drogi (tj. kanalizacji deszczowej, przepustów, wylotów), przebudowę zjazdów indywidualnych, budowę ścieku przykrawężnikowego, przebudowę ogrodzeń, umocnienie skarp.
Finansowanie:
Powiat: 549 883,50 zł, Gmina: 549 883,50 zł Budżet Państwa 2 206 006,00 zł
Razem: 3 305 773,00zł (w tym wydatki: 100 000,0 zł w 2019r.)

BUDOWA NOWEGO MOSTU NA POTOKU PIEKIELNIK KM 0+640 W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1663K W KM 0+724,55 W MIEJSCOWOŚCI DŁUGOPOLE"
Inwestycja obejmowała rozbiórkę istniejącego obiektu mostowego, budowę nowego obiektu, rozbudowę drogi na odcinkach stanowiących dojazdy do mostu, przebudowę istniejącej infrastruktury i budowę zjazdów, budowę i przebudowę rowów, przepustów oraz kanalizacji deszczowej a także zabezpieczenie przyczółków w postaci opasek na brzegach.
Finansowanie:
Razem 3 982 931,16 zł (w tym wydatki 1 161 967,22 w 2019 roku)
Powiat: 1 991 696,16 zł , Gmina ---, Budżet Państwa- subwencja - 1 991 235,00 zł

NU - „ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1682K W KM 3+085,00 DO KM 5+237,00 MIEJSCOWOŚCI PODWILK, GMINA JABŁONKA I PODSARNIE, GMINA RABA WYŻNA, POWIAT NOWOTARSKI”
W ramach inwestycji wykonana została m. in. budowa jezdni drogi, budowa lewostronnego i prawostronnego pobocza, budowa prawostronnego chodnika; budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa zjazdów indywidualnych lewostronnych i prawostronnych, przebudowa skrzyżowań z innymi drogami publicznymi, budowa ścieku przykrawężnikowego na całej długości projektowanego chodnika, budowa ciągu korytek betonowych przy prawej krawędzi jezdni, umocnienie skarpy przy lewej krawędzi jezdni, rozbiórka istniejących elementów zagospodarowania (tj. nawierzchni jezdni i zjazdów, przepustów), budowa muru oporowego oraz przebudowa, budowa i remont elementów zagospodarowania (tj. przepustów, małego mostu, rowów).
Finansowanie:
Razem: 6 215 144,50 zł, Powiat: 40 514,70 zł, Gmina: 266 058,00 zł,
Budżet Państwa: 5 908 571,80 zł, (w tym wydatki: FDS 4 912 097,00 zł, RFIL 996 474,80 zł)

OF - ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1641K ŁAPSZE WYŻNE – JURGÓW W KM OD 0+188,00 DO KM 0+688,82 W MIEJSCOWOŚCI ŁAPSZE WYŻNE
W ramach realizacji zadania wykonana została rozbudowa odcinka drogi łączącej miejscowości Łapsze Wyżne i Jurgów, w ramach którego wykonano budowę chodnika, poszerzenie jezdni oraz nakładki wzmacniającej, utwardzenie pobocza, przebudowa zjazdów indywidualnych, budowa kanalizacji deszczowej, budowa korytek betonowych.
Finansowanie:
Razem1 002 945,99 zł, Powiat: 8 815,26 zł, Gmina: 255 143,99 zł,
Budżet Państwa: 738 986,74 zł (w tym wydatki: FDS 492 658,00 zł, RFIL 246 328,74 zł)

OE - ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1665K SKAWA – RABA WYŻNA W KM OD 5+541,60 DO KM W 6+972,07 W MIEJSCOWOŚCI SPYTKOWICE I RABA WYŻNA, POWIAT NOWOTARSKI
W ramach realizacji zadania wykonana została budowa chodnika po obu stronach jezdni, poszerzenie jezdni, budowa ścieku przy krawężnikach wzdłuż chodnika oraz budowa kanalizacji wraz z wykonaniem przepustów, przebudowa zjazdów i ogrodzeń, położenie nowej nawierzchni, montaż barier ochronnych, a także wykonanie zatoki autobusowej oraz przejścia dla pieszych.
Finansowanie:
Razem:3 652 930,79 zł, Powiat: 202 975,55 zł, Gmina: 400 000,00 zł, Budżet Państwa: 3 049 955,24 zł (w tym wydatki: FDS 1 769 866,00 zł RFIL 1 280 089,24 zł)
PH - ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1665K SKAWA – RABA WYŻNA W MIEJSCOWOŚCI SKAWA OD KM 3+851,95 DO KM 4+051,80
W ramach realizacji inwestycji wykonano budowę chodnika lewostronnego, przebudowę zjazdów indywidualnych zarówno po stronie lewej jak i prawej, budowę poszerzeń jezdni, budowę kanalizacji deszczowej, likwidację przepustu drogowego przełożenie rowu ziemnego na rów umocniony, wykonanie nowej nawierzchni, przebudowa ogrodzeń.
Finansowanie:
Razem: 493 874,00 zł, Powiat: 3 104,00 zł, Gmina ---,
Budżet Państwa- RFIL 490 770,00 zł

ŁO- MODERNIZACJA POŁĄCZENIA DROGOWEGO PIENIŃSKICH PARKÓW NARODOWYCH – ETAP II
W ramach realizacji inwestycji wykonano rozbudowę drogi powiatowej nr 1636K Krościenko – Szczawnica w miejscowościach Szczawnica oraz Krościenko n/Dunajcem o łącznej długości 3,030 km. Roboty budowlane obejmowały modernizację nawierzchni i poszerzenie jezdni do szerokości 7 m, wykonanie chodnika do szerokości 2 m i ścieżki rowerowej o szerokości 2,5-3 m, remont obiektu mostowego, wykonano modernizację elementów drogi (pobocza, zatoki autobusowe, miejsca postojowe, rowy, pobocza, przepusty, kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne), wykonane zostało urządzenie ochrony zwierząt (przepusty umożliwiające migrację płazów oraz bariery ochronno – naprowadzające) oraz zamontowano urządzenia bezpieczeństwa ruchu (bariery segmentowe, bariery łańcuchowe oraz słupki blokujące).
Finansowanie:
Razem: 11 399 657,90 zł (w tym wydatki w 2019 roku 812 300,00 zł ),Powiat: 5 586 491,55 zł: Gminy: 558 728,98 zł (w tym w 2019 roku wpłynęła kwota 200 000,00 zł) Unia Europejska- Interreg: 5 254 437,37 zł (w roku 2020 wydatki wynosiły 4 921 747,37 zł)
Przedmiotową inwestycję zrealizowano w ramach programu współpracy transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

NA – ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1660K LUDŹMIERZ - PYZÓWKA ORAZ DROGI POWIATOWEJ NR 1661K TRUTE – KLIKUSZOWA – OBIDOWA W MIEJSCOWOŚCIACH TRUTE I LASEK
Wykonanie robót budowlanych polegało na budowie chodników prawostronnych oraz fragmentów chodnika lewostronnego (przy drodze powiatowej nr 1661K) wraz z przebudową zjazdów, budowie kanalizacji opadowej, wykonaniu nowej nawierzchni jezdni – nawierzchnie asfaltowej wraz poszerzeniem jezdni do szer. 6,0m, przebudowie rowów przydrożnych lewostronnych, przebudowie przepustów.
Finansowanie:
Razem: 1 311 193,00 zł, Powiat:655 596,50 zł, Gmina: 655 596,50 zł, Budżet Państwa - - -

REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 1645K NOWA BIAŁA - BIAŁKA TATRZAŃSKA OD KM 1+430 DO KM 2+200 W MIEJSCOWOŚCI NOWA BIAŁA
Wykonanie nawierzchni na długości 0,770 km.
Finansowanie:
Razem: 343 465,30 zł, Powiat: 343 465,30 zł, Gmina: - - - , Inne - - -

REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 1682K PODSZKLE - PODWILK OD KM 5+237 DO KM 6+041 W MIEJSCOWOŚCI PODWILK
Wykonanie nawierzchni na długości 0,804 km.
Finansowanie:
Razem: 268 894,08 zł, Powiat: 268 894,08 zł, Gmina: - - -, Inne - - -

REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 1662K RABA WYŻNA - KLIKUSZOWA OD KM 6+534 DO KM 7+100 W MIEJSCOWOŚCI KLIKUSZOWA
Wykonanie nawierzchni na długości 0,566 km.
Finansowanie:
Razem: 243 283,11 zł, Powiat: 243 283,11 zł, Gmina:- - -, Inne: - - -

REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 1654K ZĄB - RATUŁÓW - CICHE - CHOCHOŁÓW OD KM 1+670 DO KM 2+670 W MIEJSCOWOŚCI CZERWIENNE
Wykonanie nawierzchni na długości 1,000 km.
Finansowanie:
Razem: 243 283,11 zł, Powiat: 243 283,11 zł, Gmina: - - -, Inne: - - -

INWESTYCJE ZREALIZOWANE - I półrocze 2021r.

ND - ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1668K RABKA - SKAWA - NAPRAWA W MIEJSCOWOŚCI SKAWA - ETAP II
Wykonany zakres inwestycji:
Zakres rzeczowy obejmował rozbudowę odcinka drogi na długości 1,970 km (kilometraż: 7+690 do 9+660).
Wykonane zostały następujące roboty:
a) rozbudowa jezdni drogi powiatowej o szerokości 5,5 0 - 6,00 m
b) budowa chodnika o szerokości 2,00 m
c) przebudowa skrzyżowań
d) przebudowa zjazdów publicznych i indywidualnych
e) budowa zatok autobusowych
f) montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu
g) budowa kanalizacji deszczowej
h) budowa i przebudowa przepustów drogowych
i) przebudowa rowów przydrożnych
j) budowa wylotów kanalizacji deszczowej
k) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych
l) budowa korytek ściekowych
ł) budowa odwodnienia liniowego
m) wycinka drzew rosnących bezpośrednio w zasięgu robót związanych z inwestycją
W ramach odcinka od km 7+690 do km 9+660 wykonana została przebudowa i zabezpieczenie sieci urządzeń obcych.
Finansowanie:
Razem: 6 949 275,10 zł(w tym wydatki w 2020 roku 3 001 213,67), Powiat: 1 360 177,57 zł, Gmina: 1 375 219,32 zł( 687 609,66 zł wydatek w roku 2021), Unia Europejska- RPO 4 213 878,21 zł (w roku 2020 wydatek poniesiony 2 165 152,41 zł)

REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 1651K CZARNY DUNAJEC - PORONIN OD KM 0+870,00 DO KM 4+420,00 W MIEJSCOWOŚCI CZARNY DUNAJEC, STARE BYSTRE, CICHE, POWIAT NOWOTARSKI
Wykonany zakres inwestycji:
W ramach prac remontowych wykonane zostało frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej, wykonanie nowej warstwy wyrównawczej, wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego, wzmocnienie warstwy przy pomocy siatki wzmacniającej, lokalna wymiana podbudowy gruntowej na poboczu w miejscach zniszczeń, remont istniejących rowów, elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz roboty wykończeniowe.
Finansowanie:
Razem: 2 167 586,00 zł (w tym wydatki 2020 roku 23 370,00 zł), Powiat:545 319,00 zł, Gmina: 545 319,00 zł (wydatek w 2021r.) Budżet państwa- FDS 1 076 948,00 zł

PZ-PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1668K RABKA-SKAWA-NAPRAWA (UL. SĄDECKA) W MIEJSCOWOŚCI RABKA-ZDRÓJ
Wykonany zakres inwestycji:
1) wykonano przebudowę drogi, polegającą na wykonaniu nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego oraz nawierzchni chodnika z kostki betonowej;
2) wykonano przebudowę drogi wewnętrznej, polegającą na wykonaniu nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego;
3) wykonano rozbiórkę istniejącej studni, 3 wpustów deszczowych oraz odcinka istniejącej kanalizacji o długości ok. 30 m;
4) wykonano kanał deszczowy o długości ok. 151m;
5) wykonano 6 studni rewizyjnych żelbetowych o średnicy 1000mm;
6) wykonano 2 wpustów deszczowych z przykanalikami;
7) wykonano wylot do potoku Skomielnianka,
8) wykonano budowę umocnienia prawego brzegu potoku Skomielnianka w rejonie projektowanego wylotu

Finansowanie:
Razem: 201 390,03 zł, Powiat: 201 390,03 zł Gmina : - - - , Inne: - - -

REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 1644K ŁOPUSZNA – DURSZTYN W MIEJSCOWOŚCI DURSZTYN W KM 8+500 DO KM 8+687
Wykonany zakres inwestycji:
- roboty przygotowawcze
- roboty rozbiórkowe
- odwodnienie odcinka drogi
- utwardzenie pobocza
- wykonanie warstw asfaltowych
- roboty wykończeniowe i towarzyszące

Finansowanie:
Razem: 281 555,05 zł, Powiat: 281 555,05 zł,Gmina: - - - , Inne: - - -

REMONT NAWIERZCHNI DROGI POWIATOWEJ NR 1673K UL. WAKSMUNDZKA W MIEJSCOWOŚCI NOWY TARG W KM 0+000 DO KM 0+323

Wykonany zakres inwestycji:

- roboty przygotowawcze
- roboty rozbiórkowe
- remont cząstkowy ścieków ulicznych
- regulacja pionowa studzienek
- wymiana i regulacja części studni
- remont cząstkowy zjazdów z kostki
- wykonanie warstw asfaltowych
- roboty wykończeniowe i towarzyszące
- oznakowanie poziome

Finansowanie:
Razem: 193 010,38 zł, Powiat: 193 010,38 zł, Gmina: - - - , Inne: - - -

REMONT NAWIERZCHNI DROGI POWIATOWEJ NR 1672K UL. SZAFLARSKA W MIEJSCOWOŚCI NOWY TARG W KM 0+491 DO KM 1+679

Wykonany zakres inwestycji:
- roboty przygotowawcze
- roboty rozbiórkowe
- remont cząstkowy ścieków ulicznych
- regulacja pionowa studzienek
- wymiana i regulacja części studni
- remont cząstkowy zjazdów z kostki
- wykonanie warstw asfaltowych
- roboty wykończeniowe i towarzyszące
- oznakowanie poziome

Finansowanie:
Razem: 799 182,92 zł, Powiat: 799 182,92 zł, Gmina: - - - , Inne: - - -

INWESTYCJE W TRAKCIE REALIZACJI 2021

OD - MODERNIZACJA POŁĄCZENIA DROGOWEGO PIENIŃSKICH PARKÓW NARODOWYCH – ETAP III
ZAKRES PODSTAWOWY
W ramach realizacji inwestycji wykonana zostanie rozbudowa drogi powiatowej nr 1638K Krośnica - Sromowce Niżne w miejscowości Krośnica w kilometrażu 0+415 – 1+695 (Gmina Krościenko n/D), o długości ok 1,2 km. Roboty budowlane obejmować będą modernizację nawierzchni i poszerzenie jezdni do szerokości 6 m, wykonanie chodnika o szerokości 2 m, wykonanie elementów drogi (pobocza, zatoki autobusowej, rowów, kanalizacji deszczowej oraz przepustów), wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

Finansowanie:
Razem: 2 702 979,05 złPowiat: 485 267,09zł, Gmina 225 000,00 zł (wydatek w 2021r.) Unia Europejska- Interreg: 1 992 711,96 zł

ZAKRES DODATKOWY
W ramach oszczędności w projekcie rozszerzono zakres robót:
Zakres remontu drogi powiatowej nr 1637K Krośnica – Sromowce – Niżne w km 1+695 do km 3+400 obejmuje:
a) Remont nawierzchni jezdni na całej szerokości w km od 1+6954 do 1+802 (zmienna szerokość jezdni od 6,2 do 6,6 m – odcinek na łuku drogi) oraz w km 2+302 do km 3+400 (szerokość jezdni 6,15 m).
• Rozbiórka istniejącej nawierzchni poprzez lokalne frezowanie
• Odtworzenie nawierzchni warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 4cm
• Odtworzenie nawierzchni warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 5 cm
Odcinek jezdni w km 1+802 do 2+302 (500mb) wyremontowany końcem roku 2018 (ze względu na bardzo dobry stan techniczny nawierzchni zrezygnowano z wykonania nowych warstw bitumicznych jezdni na tym odcinku. Na przedmiotowym odcinku drogi zaplanowano wykonanie pobocza prawostronnego z mas bitumicznych o szer. 1m oraz wykonanie pobocza lewostronnego z kruszyw łamanych i destruktu o szer. 0,8 m.
Remont nawierzchni obustronnych poboczy w kilometrażu drogi od 1+695 do km 3+400.

Pobocze prawostronne w km 1+6954 do 1+802 oraz 2+302 do km 3+400 - wymiana podbudowy istniejącego pobocza oraz odtworzenie pobocza z mas bitumicznych o szerokości 1,0 m wraz z uzupełnieniem materiałem z frezowania za krawędzią pobocza na szer. 0,3 m.
Pobocze lewostronne w km 1+6954 do 1+802 oraz 2+302 do km 3+400 - wykonanie pobocza z kruszyw łamanych i destruktu o szer. 0,8 m
Pobocza prawostronne i lewostronne w km 1+802 do 2+302 wykonanie poboczy w zakresie Kosztów Niekwalifikowanych.
b) Odtworzenie elementów bezpieczeństwa ruchu – na całej długości remontowanego odcinka drogi od km. 1+695 do km 3+400 odtworzenie oznakowania poziomego (oznakowanie osi liniami P-3a, P-4 oraz linie krawędziowe P-2a i P-2b).

NB - ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1663K DŁUGOPOLE - PIENIĄŻKOWICE – PIEKIELNIK W KM 0+143,70 DO KM 0+393,55 WRAZ Z BUDOWĄ MOSTU W KM 0+231,55 W MIEJSCOWOŚCI DŁUGOPOLE, POWIAT NOWOTARSKI

W ramach inwestycji wykonana zostanie rozbiórka istniejącego mostu i budowa nowego na rzece Czarny Dunajec oraz podpór mostu na brzegach rzeki, rozbudowa istniejących oraz budowa nowych zjazdów, wykonanie prawostronnego chodnika, wycinka drzew, rozbiórka ogrodzeń, budowa kanalizacji deszczowej z wylotami i drenażu oraz przebudowa sieci elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej.

Finansowanie:
Razem: 3 658 639,99 zł, Powiat: 2 119 417,99 zł, Gmina - - -, Budżet Państwa-RFRD
1 539 222,00 zł

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1653K SZAFLARY-ZĄB NA ODCINKU I - W KM OD 0+485,00 DO KM 0+825,42, NA ODCINKU II - W KM OD 0+825,42 DO KM 1+619,73, NA ODCINKU III - W KM OD 1+619,73 DO KM 1+821,74 W MIEJSCOWOŚCI SZAFLARY I BAŃSKA NIŻNA, POWIAT NOWOTARSKI

W ramach realizacji zadania dofinansowanego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wykonana zostanie rozbudowa odcinka drogi o łącznej długości ok.1,336 km w miejscowości Szaflary i Bańska Niżna. W ramach tego zadania zostanie wykonana rozbudowa jezdni, budowa chodnika, rozbudowa poboczy, przebudowa zjazdów indywidualnych, budowa kanalizacji deszczowej, budowa oraz likwidacja ogrodzeń, zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej, likwidacja otwartego rowu prawostronnego, likwidacja, budowa i rozbudowa urządzeń wyposażenia technicznego drogi powiatowej.

Finansowanie:
Razem: 3 323 821,76 zł, Powiat: 777 719,38 zł, Gmina: 777 719,38 zł, Budżet Państwa-RFRD: 1 768 383,00 zł

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1642K GROŃ - TRYBSZ – NIEDZICA W KM OD 1+840,00 DO KM 2+305,00 WRAZ Z BUDOWĄ MOSTU W KM 2+131,50 W MIEJSCOWOŚCI TRYBSZ, POWIAT NOWOTARSKI

W ramach zadania zostanie wykonane:

1) wycinka drzew kolidujących z inwestycją;
2) rozbiórka istniejącego mostu w km 2+131,50 drogi powiatowej nr 1642K Groń-Trybsz-Niedzica, na rzece Białka w km 9+785,00;
3) budowa mostu w km 2+131,50 drogi powiatowej nr 1642K Groń-Trybsz-Niedzica, na rzece Białka w km 9+785,00;
4) rozbudowa drogi powiatowej nr 1642K Groń-Trybsz-Niedzica od km 1+840,00 do km 2+305,00 wraz przebudową zjazdów indywidualnych z tej drogi;
5) budowa odwodnienia drogi powiatowej nr 1642K Groń-Trybsz-Niedzica:
6) rozbiórka istniejącego odcinka sieci teletechnicznej na długości 320 mb kolidującego z inwestycją i budowa odcinka sieci teletechnicznej po nowej trasie.

Finansowanie:
Razem: 13 508 269,55 zł, Powiat : 6 754 134,78 zł, Gmina: 6 754 134,77 zł, Budżet Państwa - - -

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1661K TRUTE – KLIKUSZOWA - OBIDOWA (BUDOWA CHODNIKA) – ETAP II

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi powiatowej nr 1661K Trute – Klikuszowa – Obidowa (budowa chodnika) w miejscowości Trute na odcinku od km 0+499,25 do km 0+745 oraz w miejscowości Lasek na odcinkach od km 1+200 do km 1+539,30 i od km 1+608 do km 1+679,70.
2. Zakres robót obejmuje:
1) zabezpieczenie terenu prac budowlanych;
2) rozbiórkę istniejących zjazdów do posesji;
3) wykonanie nowego ciągu pieszego w postaci chodnika z kostki betonowej ograniczonego krawężnikiem i obrzeżem;
4) wykonanie odwodnienia jezdni poprzez wykonanie kolektora kanalizacji deszczowej oraz studzienek ściekowych wraz ze ściekiem przykrawężnikowym z kostki brukowej;
5) wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na odcinkach drogi;
6) przebudowę istniejących zjazdów do posesji;
7) montaż barier ochronnych;
8) przebudowę przepustów drogowych;
9) plantowanie i roboty wykończeniowe.

Finansowanie:
Razem: 1 397 529,66 zł, Powiat: 698 764,83 zł, Gmina: 698 764,83 zł, Budżet Państwa - - -

mat. prasowy