Pod lupą był zwłaszcza projekt ściekowy Fot. Anna SzopińskaNOWY TARG. O godz. 15.30 rozpocznie się jutro sesja nowotarskiej Rady Miasta. Głównym jej punktem jest głosowanie nad udzieleniem burmistrzowi absolutorium za wykonanie budżetu w roku 2011. Powtarzająca się każdego roku procedura wielekroć była okazją do recenzowania i opiniowania całokształtu poczynań działań władzy wykonawczej.

Podstawą dla głosowania nad absolutorium jest opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, która nadzoruje samorządy. A RIO wydała pozytywną.

Przez rok ubiegły dochody udało się nowotarskiemu samorządowi zrealizować w wysokości nieco poniżej 98 procent wysokości przewidywanej, a wydatki - w ponad 94 procentach zaplanowanej kwoty. Te procenty obrazują stan już po kolejnych zmianach dokonywanych w uchwale budżetowej.

Wykonanie budżetu opiniuje też komisja rewizyjna Rady Miasta i o tym, czy wnioskować o przyznanie absolutorium, decydowała na posiedzeniu odbytym 11 czerwca, analizując wcześniej wiele dokumentów i sprawozdań. Na 7 członków komisji biorących udział w głosowaniu, 3 opowiedziało się za wnioskowaniem o „rozgrzeszenie” dla burmistrza, 2 radnych było przeciwko, a 2 wstrzymało się od zajęcia stanowiska.

Ponieważ komisja rewizyjna nie tylko badała dokumenty, ale też prosiła o dodatkowe wyjaśnienia wiceburmistrza, skarbnika, naczelników lub przedstawicieli wydziałów gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego, rozwoju i inwestycji, infrastruktury społecznej i promocji, także dyrektora Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – powstała obszerna opinia o wykonaniu budżetu 2011.

Z tej opinii można się już dowiedzieć o wszystkich zastrzeżeniach, jakie komisja rewizyjna ma do władzy wykonawczej.

W stosunku do planu pierwotnego wartość niezrealizowanych wydatków wyniosła aż 22 miliony 792 tys. 471,23 zł – czytamy w niej. Na tak duże niewykonania obowiązującego planu oraz liczne wprowadzane w ciągu roku zmiany budżetowe największy wpływ mają zmniejszenia wydatków majątkowych wynikające bezpośrednio z opóźnień w realizacji zadań inwestycyjnych a często ich przesuwania na następne lata. W ubiegłym roku kwota niewykonania wydatków w stosunku do planu pierwotnego wynosiła 11,6 procenta, co potwierdza, że konstruowany plan wydatków na początku roku jest bardzo ambitny, lecz z jego realizacją w ciągu roku jest dużo gorzej.