polstroj190NOWY TARG. W nowotarskiej Komendzie Powiatowej Policji burmistrz Grzegorz Watycha oraz I zastępca wójta gminy Nowy Targ, Marcin Kolasa, przekazali na ręce komendanta powiatowego policji, insp. Roberta Bartosza, dwa zestawy strojów motocyklowych. Na ten cel Urząd Gminy Miasta Nowego Targu przekazał kwotę 2.500 zł, a Urząd Gminy Nowy Targ 2.000 zł. Podczas przekazania obecni byli także naczelnicy Wydziału Prewencji.

Zestawy składają się z kurtek motocyklowych, spodni, butów, kasków, gogli oraz rękawic. Wykorzystywane będą przez funkcjonariuszy Wydziału Prewencji podczas służb pełnionych na terenie Miasta i Gminy Nowy Targ, na terenach leśnych oraz w rejonie cieków wodnych z wykorzystaniem quadów i motocykli Kawasaki Enduro będących na wyposażeniu komendy.

Zakup strojów i służby motocyklowe pozwolą policjantom na dotarcie w miejsca trudno dostępne oraz spowodują skuteczniejsze działania policji m.in. wobec sprawców kradzieży drzewa i kierujących pojazdami silnikowymi, którzy łamią przepisy, wjeżdżają na tereny m.in. Gorczańskiego Parku Narodowego i tereny leśne pomimo zakazu, niszcząc szlaki oraz powodując tym samym zagrożenie dla turystów.

Policja przypomina:

Zgodnie zart. 161.  kodeksu wykroczeń „Kto, nie będąc do tego uprawniony albo bez zgody właściciela lub posiadacza lasu, wjeżdża pojazdem silnikowym, zaprzęgowym lub motorowerem do nienależącego do niego lasu w miejscu, w którym jest to niedozwolone, albo pozostawia taki pojazd w lesie w miejscu do tego nieprzeznaczonym, podlega karze grzywny”.

Przypomnijmy, że na drogach leśnych nie muszą być ustawione szlabany i znaki zakazujące poruszania się po nich, gdyż zakaz ten wynika wprost z zapisów Ustawy z 28. września 1991 r. o lasach. Ponadto ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem w lesie dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, natomiast drogami leśnymi jest dozwolony tylko wtedy, gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach. Zabrania się także hałasowania oraz używania sygnałów dźwiękowych, z wyjątkiem przypadków wymagających wszczęcia alarmu.

Na terenie Parku dopuszcza się turystykę pieszą, rowerową, konną i narciarską. Na odcinkach szlaków, które są jednocześnie szlakami pieszymi, rowerowymi i konnymi, pierwszeństwo mają turyści poruszający się pieszo.

Zabrania się ruchu pojazdów mechanicznych poza drogami publicznymi oraz poza drogami położonymi na nieruchomościach stanowiących własność Parku lub będących w użytkowaniu wieczystym parku narodowego, wskazanymi przez Dyrektora Parku oraz zakłócania ciszy.

Kto umyślnie narusza zakazy obowiązujące w:  parkach narodowych, rezerwatach przyrody, parkach krajobrazowych, obszarach chronionego krajobrazu, podlega karze aresztu albo grzywny.

polstroj191

Kierujący jednośladami, aby dojechać np. na tereny leśne, czy parków, poruszają się po drogach publicznych, a zgodnie z Ustawą Prawa o ruchu drogowym pojazd musi spełniać określone warunki dopuszczenia do ruchu – musi być zarejestrowany, posiadać zalegalizowane  tablice rejestracyjne i  aktualne ubezpieczenie. Poza tym zabrania się używania pojazdu w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin środowiska lub nadmiernym hałasem, a pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie zakłócało spokoju publicznego przez powodowanie hałasu przekraczającego poziom określony w przepisach. Kierujący musi pamiętać o obowiązku posiadania i okazywania na żądanie uprawnionego organu odpowiednich dokumentów (prawa jazdy odpowiedniego dla danej kategorii pojazdów oraz aktualnego ubezpieczenia). 

Fot. KPP w Nowym Targu