oparzony191NOWY TARG. Podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych na Niwie pracownik Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji oblał się niechcący substancja chemiczną. Z poparzeniami twarzy trafił on do szpitala.

Zdarzyło się to w środę około godziny 9.00.  Substancja chemiczna znajdowała się w jednym z uszkodzonych pojemników. Kanister z ok. 30 litrami niebezpiecznej cieczy leżał między innymi odpadami w kilku pojemnikach. Zabezpieczyła go specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Targu.

Uszczerbek na zdrowiu kwalifikuje pracownika do zwolnienia powyżej 7 dni. W związku z tym wypadkiem w pracy nowotarska Komenda Powiatowa Policji prowadzi w tej sprawie postępowanie.

- Wyjaśniane będzie również,  kto był właścicielem tak niebezpiecznej substancji i dlaczego pozostawił ją w miejscu ogólnodostępnym – zapowiada mł. asp. Dorota Garbacz, rzeczniczka prasowa KPP w Nowym Targu.  - Porzucenie odpadów niebezpiecznych w pobliżu naszego miejsca zamieszkania może mieć wpływ na nasze zdrowie. Takie działania są nielegalne i mogą powodować poważne konsekwencje także dla środowiska.

oparzony192

Rzeczniczka KPP przypomina również o sankcjach za nieprawidłowe postępowanie z chemikaliami:

W świetle art. 183 § 1 kodeksu karnego odpowiedzialności karnej podlega osoba, która wbrew przepisom składuje, usuwa, przetwarza, dokonuje odzysku, unieszkodliwia albo transportuje odpady lub substancje w takich warunkach lub w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu wielu osób lub spowodować zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, co zagrożone jest karą do 5 lat więzienia.

Natomiast na podstawie art. 154 § 2 kodeksu wykroczeń karą grzywny do 1000 złotych lub karą nagany może zostać ukarana osoba, która wyrzuca na nienależącym do niej gruncie polnym kamienie, śmieci, padlinę lub inne nieczystości.

Odpady niebezpieczne są to odpady, które stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz środowiska naturalnego. Ich unieszkodliwianie odbywać się może jedynie w specjalnie do tego przystosowanych zakładach oraz pod restrykcyjną kontrolą. Odpady niebezpieczne często kojarzone są z przemysłem, jednak gospodarstwa domowe też są źródłem ich wytwarzania.

Każdy przypadek, który budzi nasze podejrzenia, prosimy zgłosić Policji pod numerem telefonu 997 lub 112. W zbieraniu wszelkich informacji dotyczących takich zagrożeń szczególną rolę odgrywają dzielnicowi. To tym funkcjonariuszom można bezpośrednio przekazać informacje o niepokojących spostrzeżeniach.

Więcej informacji na temat nielegalnego składowania i przewożenia niebezpiecznych substancji znajduje się tutaj:

http://nowy-targ.policja.gov.pl/pl/aktualnosci/wspolnie-zadbajmy-o-srodowisko-nie-dopuscmy-do-nielegalnego-skladowania-i-przewozenia-9

Fot. KPP Nowy Targ