Reklama
NOWY TARG POGODA
ZAKOPANE POGODA
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Reklama

Kandydatka na Wójta Gminy Raba Wyżna Halina Szewczyk o programie wyborczym i rozwoju Gminy [WYWIAD]

Dnia: piątek 22 marca 2024, Autor: Redaktor

Kandydatka na Wójta Gminy Raba Wyżna Halina Szewczyk przedstawia swoje priorytety i plany rozwoju dla gminy, opierając się na bogatym doświadczeniu zarządzania w sektorze bankowości oraz dialogu z mieszkańcami. Jej głównymi celami są inwestycje w infrastrukturę, wsparcie przedsiębiorczości lokalnej oraz edukacja i zdrowie publiczne, wszystko to przy zachowaniu równowagi finansowej i partycypacji społecznej.

Dlaczego zdecydowała się Pani kandydować na Wójta Gminy Raba Wyżna?

Decyzja o kandydowaniu na stanowisko Wójta Gminy Raba Wyżna wynika z mojej głębokiej pasji do służby społecznej oraz zrozumienia potrzeb i wyzwań, jakie stoją przed lokalną społecznością. Przez 44 lata pracowałam w bankowości spółdzielczej. Przez ostatnie 15 lat byłam prezesem Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej. Będąc prezesem Banku budowałam i zarządzałam zespołem pracowniczym, powiększyłam majątek Banku. Oddziały Banku zostały również wyposażone w nowoczesne technologie. Chcę wykorzystać swoje dotychczasowe doświadczenie na rzecz Gminy Raba Wyżna. Widzę ogromne potrzeby mieszkańców Gminy, które do tej pory nie były brane pod uwagę. Widzę potrzebę sprawnego i przejrzystego zarządzania Gminą, czyli wszystkimi jej zasobami: ludzkimi, finansowymi, naturalnymi i infrastrukturą.

Jak wykorzysta Pani swoje umiejętności, zdobyte podczas pełnienia funkcji prezesa Banku, na stanowisku wójta?

Moje doświadczenie pozwala mi spojrzeć na gminę z perspektywy zarówno ekonomicznej, jak i społecznej. Będzie ono niezbędne do zarządzania finansami Gminy oraz do optymalizacji zadłużenia budżetu. Bankowość spółdzielcza to branża, w której trzeba szybko reagować na zmieniające się sytuacje i rozwiązywać problemy. To doświadczenie pomoże mi w identyfikowaniu i rozwiązywaniu problemów występujących w gminie oraz podejmowaniu skutecznych działań w celu ich przezwyciężenia. Widzę potencjał naszej gminy i jestem przekonana, że mogę przyczynić się do jej dalszego rozwoju poprzez skuteczne zarządzanie zasobami oraz aktywne angażowanie się w życie społeczności lokalnej. Chcę, aby Gmina Raba Wyżna była nowoczesna, przyjazna Mieszkańcom, środowisku i sprawnie zarządzana.

Jakie są plany KWW Haliny Szewczyk w zakresie rozwoju infrastruktury i rozwoju gospodarczego w Gminie?

Nasze cele są ambitne i nie poprzestaniemy tylko na infrastrukturze podstawowej. Mamy ambicje rozwijać naszą Gminę w kierunku energetyki odnawialnej m.in. na początek planujemy inwestycje w badania geotermalne. Chcemy stworzyć błękitno-zieloną infrastrukturę w każdym sołectwie, czyli przyjazne dla środowiska inwestycje: zielone place zabaw dla dzieci i parki sensoryczne, skwery z roślinami miododajnymi, nowe nasadzenia drzew, domki dla owadów.

A co z edukacją i zdrowiem publicznym?

Wyznacznikiem naszych działań w zakresie zdrowia publicznego jest hasło „W zdrowym ciele – szczęśliwy Mieszkaniec Gminy”. Zaczniemy od podstawowych kwestii, czyli polepszania usług medycznych w całej Gminie. W pierwszej kolejności należy poprawić dostęp do opieki medycznej dla mieszkańców, prowadzić system rejestracji pacjentów. W tej chwili taki system nie funkcjonuje. Kolejną kwestią będzie edukacja zdrowotna i profilaktyka uzależnień dla dzieci i młodzieży, pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.

W naszych podhalańskich miejscowościach widać ogromną aktywność OSP, KGW, klubów sportowych, stowarzyszeń. W jaki sposób KWW Haliny Szewczyk chce wspierać inicjatywy społeczne?

Od kilku lat w Gminie wspaniale rozwijają się oddolne inicjatywy. Odradzają się Koła Gospodyń Wiejskich, powstają nowe kluby sportowe, a te z tradycją i historią nabierają nowego rozmachu, prężnie działają różne stowarzyszenia. Mamy wielu wspaniałych animatorów kultury, sportowców, śpiewaków. To jest aktywność, którą należy mądrze wspierać, promować i stwarzać coraz lepszą przestrzeń do ich rozwoju. Zamierzamy wspierać organizacyjnie i finansowo wszelkiego rodzaju aktywności mieszkańców na polu kultury i sportu. Pomoc Gminy w tym zakresie opierać się będzie głównie na pomocy w pozyskiwaniu dofinansowań z programów rządowych oraz promocji wszystkich aktywności.

Jeśli chodzi o OSP, w tym zakresie bardzo ważne jest wyposażanie jednostek na terenie Gminy Raba Wyżna w sprzęt, systematyczna wymiana zużytego sprzętu pożarniczego, umundurowania bojowego, budowa zbiorników przeciwpożarowych lub linii hydrantowej. Będziemy również wspierać członków OSP w podnoszeniu kwalifikacji w każdej jednostce.

Realizacja programu wiąże się również z odpowiednim zarządzaniem budżetem Gminy. W jaki sposób ma Pani zamiar nim zarządzać i utrzymać równowagę finansową, jednocześnie spełniając potrzeby społeczności?

Pod moim kierownictwem polityka finansowa Gminy będzie polegać na zarządzaniu, nie tylko na administrowaniu finansami. Zarządzanie to złożony proces, który polega na podejmowaniu decyzji służących maksymalizacji społecznych efektów zgodnie z przyjętymi celami bieżącymi i strategicznymi. Zarządzanie finansami to również zarządzanie zadłużeniem Gminy. Tu jest kilka możliwości, szczegóły będą podejmowane z chwilą przyjęcia odpowiedzialności za zarządzanie Gminą. Bardzo ważna jest dokładna analiza obecnego budżetu gminy oraz identyfikacja priorytetów społeczności. Na tej podstawie opracujemy plan działania, uwzględniający zarówno krótko-, jak i długoterminowe cele rozwoju gminy. Priorytetem będą inwestycje o największym potencjale społecznym i ekonomicznym, które przyniosą korzyści dla mieszkańców. Gmina musi również aktywnie pozyskiwać dodatkowe źródła finansowania, takie jak granty, dotacje zewnętrzne czy partnerstwa publiczno-prywatne, aby zwiększyć dostępne środki na realizację projektów społecznych i infrastrukturalnych.

W ostatnim czasie odbyła Pani szereg spotkań z Sołtysami, Radami Sołeckimi oraz mieszkańcami Gminy Raba Wyżna. Jakie widzi Pani główne problemy w Gminie?

Wspólnie z przedstawicielami mojego Komitetu spotkałam się z Sołtysami i Radami Sołeckimi siedmiu sołectw (sołectwo Raby Wyżnej nie wyraziło chęci spotkania ze mną). Spotkania te dostarczyły mi wiedzy o potrzebach, jakie występują w każdym sołectwie. Potrzeb jest mnóstwo, co jest naturalne. Te potrzeby są różne, ale wszystkie niezwykle istotne i ważne dla danej społeczności. Mieszkańcy chcą znać konkrety, musi być stworzony plan dla Gminy jako całości i dla poszczególnych sołectw – tak aby każdy mieszkaniec wiedział, co, gdzie i kiedy będzie realizowane. Taki plan jest też potrzebny, by móc projektować kolejne inwestycje. Bez projektów nie ma pieniędzy. To jest kompatybilne i powinno ze sobą współgrać. Każde spotkanie relacjonowaliśmy na bieżąco na naszej stronie kwwszewczyk.pl.

W takim razie jak zamierza Pani angażować się w dialog z mieszkańcami i zbierać ich opinie przed podejmowaniem istotnych decyzji dla Gminy?

Stawiam na współpracę z sołtysami, regularne spotkania z sołtysami i Radami Sołeckimi oraz mieszkańcami. Przyszły wójt musi wyjść z urzędu w Rabie Wyżnej i sięgnąć dalej – być otwarty i prowadzić dialog z mieszkańcami wszystkich miejscowości. Podkreślam, że w skład Gminy wchodzi 8 miejscowości. Każda z nich jest równie ważna!

Budowa biogazowni w Rabie Wyżnej, to temat który doprowadził do wielu podziałów w całej Gminie. Jakie jest Pani stanowisko w tej sprawie?

Temat biogazowni dzieli naszą społeczność Rabiańską. Nie jestem za budową biogazowni w Rabie Wyżnej. W tej sprawie zrobiono wiele: zgłoszenia do CBA, ABW, Prokuratury, Nadzoru Budowlanego, Wojewody, sądów – efekt? Brak podważenia wydanej decyzji. W tej sprawie zabrakło KONKRETNYCH ROZMÓW. Uważam, że Wójt, stając po stronie mieszkańców, miał i ma obowiązek podjąć rozmowy z dzierżawcą i inwestorem tak, by doszło do porozumienia. Bez rozmowy i dialogu nie da się osiągnąć nic poza podziałami i hejtem, co skutkuje wielkimi stratami dla naszej Gminy i całej społeczności.

Jakim wójtem Pani będzie?

Jako Wójt Gminy Raba Wyżna, będę wójtem otwartym, odpowiedzialnym i skutecznym. Będę pełnić swoje obowiązki z zaangażowaniem i skutecznością, dbać o dobro wszystkich jej mieszkańców. Moje działania będą kierowane przede wszystkim dobrem społeczności lokalnej, a moja praca będzie oparta na zasadach transparentności, uczciwości i zaangażowania. Moim celem będzie budowanie wspólnoty opartej na współpracy i solidarności, oraz skuteczne zarządzanie zasobami gminy w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju oraz poprawy jakości życia mieszkańców.

Materiał wyborczy KWW Haliny Szewczyk

No Comment.

Reklama

Partnerzy