Reklama
NOWY TARG POGODA
ZAKOPANE POGODA
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Reklama

Koalicja i opozycja – jednomyślnie za niełatwym budżetem. 27 procent – na inwestycje

Dnia: sobota 1 stycznia 2022, Autor: Anna Szopińska

POWIAT NOWOTARSKI. W nowy rok również i powiat wejdzie z uchwalonym budżetem. Co istotne – w akceptacji dla tego finansowego planu „opozycja” w Radzie wykazała jednomyślność z większościową „koalicją”.  

Realia powiatowego budżetu na rok przyszły wyglądają podobnie jak w innych samorządach: subwencja oświatowa – mimo wzrastających kosztów i wydatków – na poziomie nawet niższym niż w minionym tym roku, nie pokrywająca kosztów podwyżek dla nauczycieli; rosnące wydatki na administrację publiczną; mniejszy udział samorządu w podatkach PIT i CIT.

Wszystkie te okoliczności, w połączeniu z dwoma dużymi inwestycjami oświatowymi budową nowej siedziby Zespołu Szkół Nr 1 w Nowym Targu oraz termomodernizacją Szkoły Branżowej przy Zespole Szkół w Jabłonce – wpływają na wysokość przyszłorocznego deficytu, który planowany jest w kwocie  32,8 miliona.  Do oświaty powiat dopłaci w sumie 20 milionów 700 tys. zł.

Na pokrycie tego deficytu, związanego z inwestycyjnymi wydatkami, zaplanowano 10-milionowy kredyt, jednak być może skorzystanie z niego nie będzie konieczne.

Projekt budżetu przedstawiała pani skarbnik Joanna Gronkowska, a miał on akceptację wszystkich klubów i komisji w Radzie. Co ważne – żadnej uwagi nie miała do niego Regionalna Izba Obrachunkowa.  

– Deficyt to dość spora kwota, ale o dobrej strukturze jego finansowania decydują wolne środki, niewykorzystane środki na rachunku i subwencja wyrównawczaprezentował stanowisko Klubu PiS jego szef, radny Julian Stopka. – Zadłużenie powiatu rzeczywiście wzrośnie w sposób mało istotny. Mamy wydatki majątkowe w wysokości 73 mlm 975 tys. i to stanowi procentowo dużą pozycję w budżecie. Ponad 53 mln będzie wydatkował PZD na zadania drogowe. Takie wydatki są możliwe dzięki środkom rządowym różnego rodzaju: z Funduszu Rozwoju Dróg Lokalnych, ze środków covidowych, z Polskiego Ładu. Udział samorządów gminnych to 14 mln – dzięki temu możemy realizować taki szeroki zakres zadań. Klub PiS pozytywnie ocenia projekt i będzie głosował za jego uchwaleniem, chociaż nie obowiązuje tu dyscyplina klubowa. Apelujemy jednak, żeby jak najszybciej rozstrzygać przetargi, bo rynek wykonawczy może nie mieć problemy.

Warto zaznaczyć, że dofinansowanie zadań drogowych sięga 72 procent.  

Obszerne Stanowisko Klubu  Radnych Wspólnie dla Powiatu w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Nowotarskiego na 2022 rok referował Jacek Stopka-Studencki.

A wygląda ono tak:

Radni Klubu Wspólnie dla Powiatu  ze szczególną starannością analizowali przygotowany przez Zarząd Powiatu  budżet na rok 2022, biorąc pod uwagę uwarunkowania wpływające na wielkość subwencji i możliwości budżetu państwa. Ostateczne kwoty wpływające do naszego budżetu poznamy końcem marca 2022, ale także w ciągu całego roku budżetowego. (…)

Projekt budżetu Powiatu Nowotarskiego na 2022 rok określa dochody w wysokości 232 mln 790 tys. 315 zł, natomiast wydatki w kwocie 265 mln 807 zł (w tym wydatki majątkowe w wysokości 73 mln 975 tys. 469 zł).

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 32 mln 792 tys. 492 zł, który zostanie pokryty przychodami m.in. z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych i dotacji na realizację  programu  w wysokości 11 911 662 zł, wolnymi środkami  10 mln 580 tys. 829 zł oraz przychodami pochodzącymi  z tytułu zaciąganego kredytu  w wysokości 10 mln zł.

Planowane do spłaty raty kredytów i pożyczek z odsetkami oraz wykup obligacji  wynoszą w 2022 r. 4 mln 481 tys. 4 zł. Kredyty były i są zaciągane jako wkład własny na realizację projektów dofinansowanych ze środków budżetu UE bądź z budżetu państwa.

Budżet na 2022 r. jest kolejnym budżetem  proinwestycyjnym (27,5 procent budżetu jest przeznaczone na inwestycje), dającym podstawę dalszego rozwoju powiatu nowotarskiego. Jednocześnie jest budżetem oszczędnym, nastawionym na wykonanie zadań priorytetowych. Wszystkie podległe powiatowi jednostki  oraz ustawowe zadania Powiatu mają zabezpieczone niezbędne środki finansowe na ich płynną realizację. Dochody bieżące wzrosły, wzrosły także wydatki bieżące. Musimy pamiętać, że najniższe wynagrodzenie w 2021 roku wynosiło 2 tys. 800 zł, a w tym roku będzie to kwota 3 010 zł, czyli wydatki bieżące w budżecie musiały wzrosnąć. Zarząd też zaproponował podwyżki płac na 2022 r., związane z najniższym wynagrodzeniem i stopniem inflacji.

Obawę członków Klubu Radnych „Wspólnie dla Powiatu” budzi przyszłość dotycząca realizacji szeregu zadań Powiatu w perspektywie ograniczenia przez ustawodawcę dochodów związanych z tegoroczną reformą podatkową, tj. PIT dla osób indywidualnych, zmniejszenie stawki CIT i PIT, dwukrotny wzrost koszów uzyskania przychodów. Coraz większe obciążenia samorządów finansowaniem zadań oświatowych. Subwencja nie pokrywa bowiem w całości podwyżek dla nauczycieli a podwójne roczniki uczniów w szkołach wygenerowały dodatkowe koszty. W projekcie budżetu na 2022 rok powiat dokłada kwotę 20,74 mln zł do  bieżącej działalności w jednostkach oświatowych. Subwencja oświatowa pokrywa 76 procent wydatków w oświacie.

W związku z powyższym Klub Radnych Wspólnie dla Powiatu zauważa – przedstawiona po stronie dochodów subwencja oświatowa jest zbyt niska i nie uwzględnia ona realnie ponoszonych kosztów oświatowych m.in. związanych z prowadzeniem placówek edukacyjnych.

Budżet Powiatu Nowotarskiego na 2022 rok zawiera zadania inwestycyjne na łączną kwotę 73 mln 975 tys. 469 zł. Zadania inwestycyjne drogowe  obejmują 71,28 procent tej kwoty, w oświacie 27,4 procent w związku z priorytetową inwestycją – budową obiektu Zespołu Szkół nr 1 i rozbudową budynku Zespołu Placówek Szkolno–Wychowawczo–Opiekuńczych w Nowym Targu (kwota 19 mln 911 tys. 470 zł).

Rozbudowa drogi powiatowej Długopole – Pieniążkowice – Piekielnik  wraz z budową mostu w Długopolu –  kwota 1 mln 992 tys. 766 zł    

Termomodernizacja budynku Szkoły Branżowej przy Zespole Szkół w Jabłonce 750 000 zł

Budowa zbiornika przeciwpożarowego przy ZPSWO w Nowym Targu 78 000 zł

Rozbudowa drogi powiatowej Harklowa – Tylmanowa (budowa chodnika) w Ochotnicy Górnej   – kwota 439 701

Rozbudowa drogi powiatowej w Lipnicy Wielkiej – kwota 5 788 851 zł

Rozbudowa drogi powiatowej w Lipnicy Małej – Jabłonce – kwota 2 621 896 zł

Rozbudowa drogi powiatowej w Bańskiej Wyżnej  – kwota 2 425 000 zł

Rozbudowa drogi powiatowej w Rabce-Zdroju – Ponicach 6 099 602 zł

Przebudowa drogi powiatowej  Krościenko – Szczawnica w Szczawnicy – kwota 5 637 500 zł

Przebudowa, modernizacja, likwidacja skutków powodzi na drodze powiatowej nr 1637K stanowiącej strategiczny ciąg komunikacyjny dla regionu Pienin – kwota 8 305 000 zł

Rozbudowa drogi powiatowej Ludźmierz – Pyzówka w Ludźmierzu  – kwota 2 040 000 zł

Rada Powiatu wesprze budowę obwodnicy Waksmund – Ostrowsko – Łopuszna realizowanej przez Województwo Małopolskie w kwocie 762 173 zł.

I to, co przynosi efekty przy pozyskiwaniu środków pozabudżetowych w przyszłości – czyli wykonanie dokumentacji na przebudowy dróg. ZRID (Zezwolenie Realizacji Inwestycji Drogowej) jest procesem długotrwałym pozwalającym przygotować inwestycje drogowe całościowo pod względem potrzebnego terenu zajętego pod drogi publiczne. Na podstawie analizy czas trwania uzyskania ZRID trwa co najmniej 20 miesięcy.  Jest tych zadań 39.

Sytuacja finansowa samorządów gminnych w ciągu tego roku uległa pogorszeniu. Jak będzie wyglądało w przyszłym budżecie, to okaże się po pierwszym półroczu 2022 roku. Od 2020 r. zostały zmniejszone inwestycje z powodów pogorszenia sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

Analizując poprzednie projekty budżetu powiatu mamy przekonanie, że Zarząd po raz kolejny  pozyska środki inwestycyjne w ciągu roku. Biorąc pod uwagę przeprowadzone procedury przetargowe w jednostkach samorządowych w ostatnim czasie widzimy, że koszt prowadzenia i wykonywania inwestycji utrzymuje się na stałym poziomie. Mamy nadzieję, że kwoty kosztorysowe będą zabezpieczały kwoty po przetargach.

W oparciu o realizowanie projektów budżetów z lat 2007 – 2020 możemy stwierdzić, ze Zarząd nie nadużywał uprawnień danych przez Radę Powiatu co do wielkości zaciąganych pożyczek i kredytów. Wręcz przeciwnie – w ciągu roku zawsze pozyskiwane środki pozwalały obniżać planowany deficyt budżetowy. Poziom wszystkich zobowiązań jest bezpieczny, a kredyt nie koniecznie musi być zaciągnięty w zaplanowanej  wysokości, co pokazał rok obecny.

Klub Radnych Wspólnie dla Powiatu, biorąc pod uwagę wydatki budżetu na rok 2022, stwierdza, że jest to budżet zrównoważony, odzwierciedlający oczekiwania. Dobrze wpisuje się w przyjętą strategię powiatu, zakładając wspieranie podstawowych dziedzin wpływających na jego rozwój – sfery gospodarczej i ważnej sfery społecznej. Nigdy nie ma idealnego budżetu, zawsze mamy niedosyt i chcielibyśmy więcej zaplanować, ale budżet na 2022 rok jak i Wieloletnia Prognoza Finansowa zostały skonstruowane w sposób realny i otrzymały pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Klub ma pełną świadomość, że budżet roku 2022 będzie  trudny. Zwracamy uwagę na trudną sytuację, z jaką w tym roku muszą zmierzyć się samorządowcy w dobie pandemii. Problem dotyczy nie tylko naszego powiatu, ale bardzo wielu, a może i większości samorządów, które stają przed ciężkimi decyzjami ograniczenia wydatków zarówno bieżących, jak i inwestycyjnych. Uznajemy jednak, że Zarząd Powiatu i Rada Powiatu swym odpowiedzialnym działaniem – wzorem lat poprzednich – są w stanie zapewnić jego dobrą realizację i funkcjonowanie organizmu powiatowego na dobrym poziomie. Mając na względzie poczucie odpowiedzialności za losy powiatu i świadomość, jak ważną rolę pełni kształt budżetu w egzystencji naszego samorządu, oświadczamy, że jesteśmy za wszystkimi przedsięwzięciami, które znalazły się w projekcie tego dokumentu.

Z tego wynika nasze poparcie zaproponowanego przez Zarząd Powiatu Nowotarskiego budżetu na 2022 rok i będziemy głosowali za podjęciem uchwały przedłożonej Wysokiej Radzie.

Życzymy jednocześnie sprzyjających okoliczności, rozwagi oraz wsparcia ze strony współpracowników oraz mieszkańców, aby nie tylko udało się  zrealizować założone w uchwale budżetowej cele, ale i w trakcie roku je podwyższyć.

Zarówno Wieloletnia Prognoza Finansowa, jak i projekt budżetu zostały przyjęte jednogłośnie.

– Cieszę się, że wspieramy wspólnie przygotowany budżet dziękował za tę jednomyślność starosta Krzysztof Faber.To pochwała dla Zarządu, że radni zaakceptowali pewne rozwiązania. Państwo, obserwując tworzenie i realizację budżetu, na pewno nabraliście zaufania do Zarządu, że nie szastamy tym pieniądzem, nie jesteśmy też populistyczni w tym działaniu. Zawsze podchodzimy do tego rozsądnie i jeżeli wydajemy swoją złotówkę, to staramy się, by choć jedna była z zewnątrz pozyskana, mimo, że jest to coraz trudniejsze. Mamy dużo zaplanowane, choć nie wiemy, ile z tych środków wpłynie. Realizowaliśmy te zadania, które miały dofinansowanie. I te, które ze względów rynkowych się opłaciły.

No Comment.

Reklama

Partnerzy