Reklama
NOWY TARG POGODA
ZAKOPANE POGODA
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Reklama

Komunikat UM Nowy Targ w sprawie zanieczyszczenia środowiska przez jednego z przedsiębiorców

Dnia: środa 22 marca 2023, Autor: Maciej Zubek

W kwietniu 2022 roku pracownicy Urzędu Miasta Nowy Targ przeprowadzili kontrolę przedsiębiorcy – właściciela obiektu znajdującego się nad rzeką Biały Dunajec, który prowadzi działalność o charakterze hotelarskim, gastronomicznym oraz w zakresie sprzedaży hurtowej maszyn i urządzeń rolniczych. Powodem interwencji było zgłoszenie mieszkańców o wydobywających się z terenu należącego do tego inwestora ściekach. Natychmiast po otrzymaniu informacji, na miejscu zjawili się urzędnicy.

Nowotarski magistrat poinformował o zdarzeniu: Komendę Powiatową Policji w Nowym Targu, Państwową Straż Pożarną w Nowym Targu, Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Delegaturę w Nowym Sączu oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Zarówno pracownicy Urzędu Miasta Nowy Targ, jak również Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Delegatury w Nowym Sączu pobrali próbki do badań. Analiza materiału wykazała zanieczyszczenie ściekami bytowymi i substancjami ropopochodnymi.

W wyniku przeprowadzonej kontroli Urząd Miasta Nowy Targ wydał zalecenia pokontrolne. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Delegatura w Nowym Sączu nałożył na przedsiębiorcę mandat w najwyższej możliwej wysokości, tj. 500 zł. Należy podkreślić, że Urząd Miasta Nowy Targ nie ma możliwości nakładania kar finansowych. Urząd Miasta Nowy Targ złożył zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Nowym Targu o możliwości popełnienia przestępstwa. Prokuratura Rejonowa w Nowym Targu poinformowała o wszczęciu śledztwa w tej sprawie.

Urząd Miasta Nowy Targ, wedle kompetencji, poinformował Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Nowym Targu o wynikach kontroli przeprowadzonej przez pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Delegatury w Nowym Sączu, którzy stwierdzili, że w budynku nieposiadającym stosownych zezwoleń prowadzona jest działalność polegająca na serwisowaniu maszyn i pojazdów rolniczych.

W lipcu 2022 r. Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu przesłuchała pracowników Urzędu Miasta Nowy Targ w związku z prowadzonym pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Nowym Targu postępowania w rzeczonej sprawie.

W lipcu 2022 r. pracownicy Urzędu Miasta Nowy Targ, według kompetencji Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przeprowadzili kontrolę sprawdzającą wykonanie zaleceń pokontrolnych. Część z nich nie została wykonana. Przedsiębiorca argumentował, że jest w trakcie uzgadniania wykonania dokumentacji z organami nadzoru budowalnego.

We wrześniu 2022 r. pracownicy Urzędu Miasta Nowy Targ zwrócili się do Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Targu z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli obiektów należących do przedsiębiorcy, w związku z brakiem przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę zgodnego z obowiązującymi przepisami. Komendant Państwowej Straży Pożarnej poinformował Urząd Miasta Nowy Targ, że stwierdził nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. W związku z tym wszczął postępowanie w tej sprawie.

W listopadzie 2022 r. Urząd Miasta Nowy Targ o stwierdzonych nieprawidłowościach w zakresie prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej oraz nielegalnego prowadzenia działalności w zakresie sprzedaży i naprawy maszyn rolniczych przez przedsiębiorcę poinformował pismem Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Targu. Zwrócono się również z zapytaniem, czy rzeczona instytucja prowadziła postępowanie dotyczące przedmiotowej sprawy lub jest w posiadaniu dokumentów potwierdzających legalność wszystkich budynków znajdujących się na terenie nieruchomości.

W grudniu 2022 r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Targu poinformował, że przeprowadzono wstępnie postępowanie wyjaśniające ma wniosek Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Targu w sprawie legalności rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku obecnie pełniącego funkcję usługową z domem weselnym.

Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Targu przeprowadził postępowanie administracyjne legalizacyjne w stosunku do wybudowanej z naruszeniem prawa budowlanego oczyszczalni na terenie ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego. Nałożone na inwestora obowiązki opracowania i przedstawienia dokumentacji legalizacyjnej oczyszczalni nie zostały wypełnione, dlatego inspektorat wydał decyzję o nakazie rozbiórki podziemnej oczyszczalni ściekowej. PINB w Nowym Targu prowadzi obecnie czynności wyjaśniające w sprawie legalności wybudowanego budynku magazynowego i serwisowanego maszyn rolniczych.

15 grudnia 2022 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie poinformował, że Małopolski Inspektorat Ochrony Środowiska dokonał zgłoszenia szkody w środowisku w wyniku działalności prowadzonej przez przedsiębiorcę. W związku z tym Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie postanowieniem z dnia 1 września 2022 r. wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji nakazującej przeprowadzenie działań naprawczych. 11 stycznia 2023 r. PINB w Nowym Targu zawiadomił Burmistrza Miasta Nowy Targ o braku podstawy prawnej do przeprowadzenia postępowania legalizacyjnego uproszczonego wniosku przedsiębiorcy.

W związku z kolejnym zgłoszeniem mieszkańców oraz brakiem stosownych działań ze strony innych instytucji, 20 marca 2023 r. pracownicy Urzędu Miasta Nowy Targ przeprowadzili kontrolę interwencyjną w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie rzeczonej nieruchomości. Podczas kontroli urzędnicy zawiadomili o zdarzeniu Komendę Powiatową Policji w Nowym Targu. Policjanci przybyli na miejsce. Pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Delegatury w Nowym Sączu z uwagi na fakt, że ścieki nie przedostawały się bezpośrednio do rzeki Biały Dunajec, na miejscu się nie pojawili, ale poprosili o przesłanie dokumentacji pokontrolnej. Urzędnicy Urzędu Miasta Nowy Targ stwierdzili, że na terenie – wbrew obowiązującym przepisom – niezabezpieczonym, znajdują się liczne urządzenia i maszyny rolnicze. Na skarpie ujawniono cztery wkopane w ziemię zbiorniki, będące częściami rozbiórkowymi oczyszczalni ścieków, na którą to inwestor również otrzymał nakaz rozbiórki od PINB.

Podczas kontroli stwierdzono zanieczyszczenie skarpy odpadami oraz czynne osuwisko mogące zagrażać życiu i zdrowiu. Mając na uwadze powyższe, pracownicy Urzędu Miasta Nowy Targ dokonali zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Targu.

Na wniosek Urzędu Miasta Nowy Targ Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie prowadziło w przedmiotowej sprawie postępowanie mające na celu cofnięcie przedsiębiorcy pozwolenia wodno-prawnego w związku z nieprzestrzeganiem jego zapisów oraz pozwolenia wodno-prawnego dotyczącego zalegalizowania studni.

Kolejnym krokiem w przedmiotowej sprawie będzie przekazanie przez Urząd Miasta Nowy Targ stosownych dokumentów dotyczących stwierdzonych nieprawidłowości wszystkim organom, wedle kompetencji: Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego w Nowym Targu, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Nowym Targu, Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska, Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska, Delegaturze w Nowym Sączu, Państwowej Służbie Geologicznej, Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie, Starostwu Powiatowemu w Nowym Targu oraz Małopolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu.

Mając na uwadze powyższe, priorytetem dla wszystkich wymienionych powyżej instytucji powinno być przeprowadzenie skutecznych działań, wedle posiadanych kompetencji, które będą miały na celu usunięcie wszelkich nieprawidłowości związanych z prowadzeniem działalności przez przedsiębiorcę i definitywnie zakończą proces degradacji środowiska w rejonie rezerwatu przyrody Bór na Czerwonem objętego m.in. Międzynarodową Konwencją Ramsarską.

źródło: materiał prasowy

Tomek 22.03.2023
| |

Kabaret

Reklama

Partnerzy