Reklama
NOWY TARG POGODA
ZAKOPANE POGODA
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Reklama

PPUZ: minister potwierdza umocowania. Kalendarz wyborczy – nieprawny? 

Dnia: sobota 29 stycznia 2022, Autor: Anna Szopińska

NOWY TARG. W tej chwili trudno zakładać, że wybory nowego rektora Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej na kadencję uzupełniającą odbędą się – zgodnie z kalendarzem ogłoszonym przez dr n. med. Marię Ziębę – 1. lutego. Minister edukacji i nauki, Przemysław Czarnek, tym razem już w obszernym piśmie, potwierdził umocowania dla dr Bianki Godlewskiej Dzioboń jako pełniącej obowiązki rektora.  

Ale po kolei.

Wizyta w Warszawie

27. stycznia – po wcześniejszej poufnej rozmowie on-line z ministerem Czarnkiem, prowadzonej w siedzibie nowotarskiego starostwa – dr Maria i Zięba i dr Krzysztof Waśkowski udali się do Warszawy. Tam przyjął ich jednak nie minister Czarnek, lecz wiceminister Wojciech Murdzek. Na przedstawienie racji dał im bardzo niewiele czasu.

Po tym krótkim spotkaniu powracający przekazali swoją relację:

“Strona Uczelniana przedstawiła obecną sytuację na Uczelni, w tym przebieg procesu wyborczego oraz perturbacje związane z działaniami dr Bianki Godlewskiej-Dzioboń, która podając się za p.o. Rektora, podejmuje próby nielegalnego wpływu na proces wyborczy, między innymi składając elektorom oświadczenia o rozwiązaniu umów o pracę bez wypowiedzenia, mające na celu usunięcie ich z grona Kolegium Elektorów.


Strony zgodziły się co do tego, że najważniejszą kwestią w obecnej chwili jest konsekwentne zapewnienie dokończenia procesu wyborczego zgodnie z ustalonym wcześniej kalendarzem i bez ingerencji w skład Kolegium Elektorów oraz wybór Rektora Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu w zaplanowanym terminie 1. lutego 2022 roku.


Zrealizowanie kalendarza wyborczego zgodnie z ustaleniami pozwoli zakończyć okres niepewności rozpoczęty 21. grudnia 2022 roku w wyniku nieuszanowania decyzji Kolegium Elektorów przez odwołanego Rektora dra hab. Roberta Włodarczyka i podjętych następnie przez niego oraz dr Biankę Godlewską-Dzioboń nieuprawnionych działań”.

– Nie ukrywam rozczarowania poziomem obiektywizmu instytucji państwowych i poziomem odpowiedzialności parlamentarzystów, gdy trzeba zająć stanowisko – mówiła po wizycie w ministerstwie dr Maria Zięba. – Uczelnia jest zawiedziona, że nikt nie broni jej dobrostanu. Nie chcemy, żeby o sprawach „Podhalanki” decydowały Uniwersytet Ekonomiczny i ministerstwo.

Minister orzekł

Na taki przekaz zareagowała dziś dr Bianka Godlewska-Dzioboń, przesyłając do mediów stanowisko jak niżej:

„W związku z komunikatem Pani dr Marii Zięby z dnia 27. stycznia 2022 r., w którym Pani dr Maria Zięba podważa wcześniejsze stanowisko Pana dr. hab. Przemysława Czarnka – Ministra Edukacji i Nauki, nakłaniając do destabilizacji uczelni, podżegając do działań niezgodnych z prawem oraz informując organy ścigania o nieprawdziwych faktach, przekazuję Państwu stanowisko Pana dr. hab. Przemysława Czarnka – Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28. stycznia br. wraz z prośbą o niezwłoczne poinformowanie Członków Wspólnoty PPUZ w Nowym Targu. Stanowisko Pana Ministra Edukacji i Nauki wyraźnie potwierdza, że wszystkie moje dotychczasowe decyzje i działania były i są zgodne z prawem.  Pragnę również Państwa poinformować, iż moja nieobecność w mediach jest świadomie podjętą decyzją, wynikającą z powierzonego mi zadania, jakim jest bieżące prowadzenie spraw uczelni oraz przeprowadzenie wyborów uzupełniających na Rektora, a nie rozstrzyganie istniejących sporów w przestrzeni medialnej – dodaje p.o. Rektora PPUZ w Nowym Targu”.

Oto stanowisko Ministra Edukacji i Nauki z 28. stycznia:

ze względu na sytuację panującą na Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu (PPUZ w Nowym Targu) zwracam się z prośbą o poinformowanie społeczności akademickiej PPUZ w Nowym Targu – w sposób przyjęty w uczelni – o stanowisku Ministra Edukacji i Nauki w sprawie.

Szanowni Państwo Członkowie Wspólnoty PPUZ w Nowym Targu, zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, ze zm.), dalej „ustawa PSWN” , |w przypadku odwołania rektora uczelni publicznej, w okresie od dnia jego odwołania do dnia wyborów rektora, obowiązki rektora pełni osoba wskazana w statucie uczelni, a w przypadku braku wskazania takiej osoby najstarszy członek senatu posiadający co najmniej stopień doktora (art. 24 ust. 8 w zw. z art. 27 ust. 4). Zgodnie z § 63 ust. 5 statutu PPUZ w Nowym Targu, zamieszczonego na stronie BIP Uczelni, obowiązki Rektora w takim przypadku pełni prorektor, do którego zakresu obowiązków należą sprawy studenckie. W przypadku nieobjęcia obowiązków Rektora przez prorektora, do którego zakresu obowiązków należą sprawy studenckie, obowiązki Rektora pełni najstarszy spośród prorektorów i dyrektorów instytutów.

Minister Edukacji i Nauki w wyniku analizy dokumentów w sprawie, opierając się na treści przedłożonych – potwierdzonych za zgodność z oryginałem – dokumentów związanych z powołaniem Pani dr Bianki Godlewskiej-Dzioboń do pełnienia funkcji prorektora ds. studenckich i kształcenia, jak również z odwołaniem Pani dr Marii Zięby z tej funkcji, był zobowiązany przyjąć, iż funkcję prorektora właściwego ds. studenckich i kształcenia pełni Pani dr Bianka Godlewska-Dzioboń. Zgodnie z przepisem art. 23 ust. 5 ustawy PSWN powołanie do pełnienia funkcji kierowniczej osoby, do której zakresu obowiązków należą sprawy studenckie, wymaga uzgodnienia z samorządem studenckim, przy czym niezajęcie stanowiska przez samorząd w terminie wskazanym w statucie uważa się za wyrażenie zgody.

Ze statutu PPUZ w Nowym Targu wynika, iż niezajęcie stanowiska przez samorząd w terminie 7 dni uważa się za wyrażenie zgody. Należy w tym miejscu wyjaśnić, że samorząd studencki miał możliwość wypowiedzenia się w kwestii kandydatury dr Bianki Godlewskiej-Dzioboń na funkcję prorektora ds. studenckich i kształcenia, niemniej jednak z uprawnienia tego nie skorzystał. Z dokumentów będących w posiadaniu Ministra wynika, że dokument dotyczący zaopiniowania kandydatury Pani dr Bianki Godlewskiej-Dzioboń na funkcję prorektora do obowiązków którego należą sprawy studenckie został przekazany do Samorządu Studenckiego PPUZ w Nowym Targu w dniu 9 grudnia 2021 r.

W sytuacji kiedy podmiot współdziałający nie zajmie stanowiska w terminie określonym w statucie uważa się, że aprobuje przedłożoną kandydaturę. Wziąwszy powyższe okoliczności pod uwagę Minister przyjął, że w aktualnej sytuacji PPUZ w Nowym Targu Pani dr Bianka Godlewska-Dzioboń pełni, zgodnie z brzmieniem § 63 ust. 5 statutu PPUZ w Nowym Targu, jako osoba pełniąca obowiązki prorektora właściwego ds. studenckich i kształcenia, obowiązki rektora PPUZ w Nowym Targu, ponosząc również odpowiedzialność za funkcjonowanie uczelni na zasadach dotyczących rektora, a wynikających z ustawy PSWN.

Minister Edukacji i Nauki stwierdza równocześnie, że zainicjowany w styczniu br. proces zmierzający do przeprowadzenia wyborów uzupełniających rektora PPUZ w Nowym Targu nie może być uznany za zgodny z przepisami ze względu, iż czynności podejmowane w ramach procedury wyborczej zostały podjęte przez osoby do tego nieuprawnione. Proces wyborczy w każdej uczelni powinien być realizowany z najwyższą starannością, w sposób niebudzący wątpliwości. Wszystkie działania i decyzje dotyczące wyborów powinny być podejmowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, tak by nie dawały podstaw do ich podważenia. Zagwarantowanie przeprowadzania wyborów zgodnie z zasadami określonymi
ustawie PSWN i statucie stanowi obowiązek rektora lub osoby pełniącej obowiązki rektora uczelni. Niedopuszczalna jest przy tym sytuacja wykluczenia Rady Uczelni, jako organu na mocy ustawy uprawnionego do zgłaszania kandydatów na rektora, z udziału w procesie wyborczym
.

W obecnym stanie należy przyjąć, że osoby, których stosunki pracy zostały rozwiązane przez p.o. rektora (wchodzące w skład jej poszczególnych organów), nie mogą być traktowane jako pracownicy tej Uczelni. W związku z ustaniem stosunków pracy osoby te, zdaniem Ministra, nie są uprawnione do uczestniczenia w procesach zachodzących w uczelni i podejmowania skutecznych decyzji związanych z jej działalnością.

Kwestie związane z wykonywaniem czynności z zakresu prawa pracy, pozostają w zakresie odpowiedzialność rektora. Zaś o ważności czynności podjętych przez rektora dokonanych względem pracowników uczelni, może rozstrzygnąć wyłącznie właściwy sąd pracy, bowiem w myśl art. 147 ust. 2 ustawy PSWN spory o roszczenia ze stosunku pracy pracowników uczelni, rozpatrują sądy pracy, zaś instytucją upoważnioną do kontroli przestrzegania zasad prawa pracy jest Państwowa Inspekcja Pracy.

Informuję ponadto, że korespondencja dotycząca sytuacji PPUZ w Nowym Targu kierowana do Ministerstwa przez osoby niebędące pracownikami uczelni jest przyjmowana przez MEiN do wiadomości.

Podsumowując dotychczasową korespondencję w sprawie sytuacji w PPUZ w Nowym Targu pragnę jeszcze raz podkreślić, jak bardzo istotne jest doprowadzenie do normalizacji sytuacji w uczelni, w szczególności podkreślam, że: należy przyjąć, że osoba pełniąca obecnie obowiązki rektora powinna mieć możliwość podejmowania działań zmierzających do uporządkowania sytuacji w uczelni, należy dołożyć wszelkiej staranności, aby procedura wyborów uzupełniających rektora została przeprowadzona w spokojnej atmosferze, w sposób niebudzący wątpliwości co do zgodności z obowiązującymi przepisami i mogła zakończyć się wybraniem nowego rektora, niezbędne jest zgodne współdziałanie całej społeczności PPUZ w Nowym Targu, aby wszystkie procedury w uczelni były przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi przepisami i najlepszymi standardami akademickimi. Łączę wyrazy szacunku


Przemysław Czarnek

/-podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

 
Do wiadomości:


1) Rady Uczelni PPUZ w Nowym Targu;

2) Senat PPUZ w Nowym Targu;

3) Uczelniana Komisja Wyborcza PPUZ w Nowym Targu;

4) Kolegium Elektorów PPUZ w Nowym Targu;

5) Samorząd Studentów PPUZ w Nowym Targu;

6) Pan dr Krzysztof Trochimiuk;

7) Pani dr Małgorzata Wesołowska;

8) Pani dr Maria Zięba;

9) Pan dr Krzysztof Waśkowski

Nowy Targ, dnia 28.01.2022

Samorząd Studencki się reorganizuje

Tego samego dnia, 28. stycznia, otrzymaliśmy sprawozdanie z odbytego dwa dni wcześniej posiedzenia Rady Studentów, połączone ze stanowiskiem w sprawie uczelnianego konfliktu.

26. stycznia 2022 roku o godzinie 18.00 odbyło się posiedzenie Rady Studentów Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu na platformie ZOOM. Spotkaniu przewodniczyła Karina Natońska, która pełni funkcję starosty II roku kierunku architektura studiów II stopnia oraz Wojciech Dzierzęga, starosta III roku kierunku gospodarka przestrzenna. Spotkanie rozpoczęło się od poinformowania zebranych iż jest ono nagrywane. Następnie wyszczególniono punkty według których spotkanie miało się odbywać, czyli:

  1. Sprawdzenie obecności.
  2. Stwierdzenie zdolności Rady Studentów do podejmowania decyzji.
  3. Omówienie spraw bieżących związanych z panującą sytuacją na Uczelni.
  4. Pytania oraz wolne wnioski.
  5. Zakończenie posiedzenia.

Podczas przedstawiania się obowiązywała włączona kamerka. Student podawał imię i nazwisko, nazwę kierunku i rok, a następnie numer albumu. W spotkaniu brało udział 40 z 54 starostów. Z ust studentów padło wiele obaw o dalszy proces kształcenia, który został zaburzony poprzez zwolnienie następujących wykładowców: dra Krzysztofa Trochimiuka, dr Małgorzaty Wesołowskiej, dra Piotra Kurzeji, dra Krzysztofa Waśkowskiego oraz dra Macieja Hodorowicza – dosłownie na kilka dni przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej.

Dalsza część spotkania skupiła się na wyrażeniu niezadowolenia z dotychczasowej działalności Prezydium Studenckiego, któremu przewodniczy Pan Mateusz Stopka-Gadeja. Osoba pełniąca tak ważną dla nas,  studentów funkcję, powinna wystrzegać się stronniczości i działać w oparciu o głos większości, czego niestety nie można powiedzieć o Panu Stopce-Gadeji. Z tego też powodu Rada Studentów zorganizowała głosowanie, w którym czynny udział wzięło 37 osób, ponieważ 3 osoby zdecydowały się opuścić spotkanie wcześniej.28 osób zdecydowanie przemówiło za odwołaniem Pana Mateusza Stopki-Gadeji z pełnionej funkcji, natomiast 8 osób wstrzymało się od głosowania. Jedna osoba nie opowiedziała się za żadną ze stron, dlatego uznano jej głos jako ten wstrzymujący się, co daje nam końcowy wynik 28 głosów za odwołaniem, 0 głosów przeciwko odwołaniu oraz 9 osób wstrzymujących się od głosowania. Wśród zarzutów kierowanych w stronę wyżej wymienionej osoby znalazło się między innymi nieujawnienie w stosownym terminie pisma, w którym wyrażona została prośba o opinię na temat objęcia przez dr Biankę Godlewską- Dzioboń stanowiska prorektora ds. studenckich, swoją drogą wręczonego mu w dość niejasnych okolicznościach.

Podczas spotkania z ponad 300-osobową grupą społeczności akademickiej, które odbyło się 19. stycznia 2022 roku o godzinie 20.00 na platformie ZOOM, Pan Mateusz Stopka- Gadeja podał do wiadomości, że pismo wręczono mu najprawdopodobniej na parkingu poza uczelnią. Następnie trafiło ono „do szuflady”, a przewodniczący wytłumaczył swoje zachowanie faktem, iż był zajęty nauką oraz nie uważał tego pisma za szczególnie ważne. Jego działania pozbawiły studentów prawa głosu i postawiły nas przed faktem dokonanym, ponieważ dr Bianka Godlewska- Dzioboń nie jest osobą, którą dobrowolnie wybralibyśmy na to stanowisko.

Zgodnie z §12 ust. 14 Regulaminu Samorządu Studenckiego PPUZ w Nowym Targu Pan Mateusz Stopka-Gadeja został skutecznie odwołany z pełnienia funkcji Przewodniczącego Samorządu Studenckiego większością co najmniej 3/4 głosów (28) w obecności 37 członków Rady Studentów.

No Comment.

Reklama

Partnerzy