Reklama
NOWY TARG POGODA
ZAKOPANE POGODA
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Reklama

Nowy Targ MCK wręczenie odznaczeń i medali państwowych oraz samorządowych

Dnia: piątek 11 listopada 2022, Autor: Maciej Gębacz

W Miejskim Centrum Kultury odbył się koncert, oraz wręczono odznaczenia, medale państwowe i samorządowe.

Marszałek Józef Piłsudski w dniu sformowania Pierwszej Kompanii Legionów wypowiedział te słowa: „Od tej pory jedynym znakiem dla Was jest Orzeł Biały!”. Jeden znak i jedne barwy. Cóż to znaczy? Otóż znaczy to tylko tyle i aż tyle, że wszyscy jesteśmy jak jeden organizm. Jesteśmy braćmi i siostrami” – podkreślił w swojej wypowiedzi Przewodniczący Rady Miasta Nowego Targu na wstępie uroczystości. 

Podczas tego uroczystego wieczoru wręczone zostały medale i odznaczenia państwowe i samorządowe oraz pamiątkowe statuetki:

Na podstawie Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń na wniosek Wojewody Małopolskiego za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej odznaczeni zostali:

Pani Irena Rataj   –  Brązowy  Krzyż Zasługi

Pani Irena Rataj od urodzenia mieszka w Kacwinie. Należała do harcerstwa i Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Pracowała w Wojewódzkim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych, a od 1981r w Urzędzie Gminy Łapsze Niżne do 2018r. W 1990 roku została powołana na stanowisko Sekretarza Gminy Łapsze Niżne. Stanowisko to piastowała przez 16 lat, tworząc wzorowe funkcjonowanie samorządu gminnego. W tym okresie bardzo zaangażowała się w rozwój infrastruktury w gminie: budowę szkół, remiz OSP, kanalizacji i dróg. W 2018 roku zakończyła pracę w Urzędzie Gminy Łapsze Niżne, przechodząc na emeryturę po 45 latach pracy. Jako osoba szanowana, ceniona, uzyskała zaufanie społeczne i w 2018 roku zdobyła mandat radnego Powiatu Nowotarskiego. W związku z posiadanym wykształceniem geodezyjnym i administracyjnym została wybrana na Przewodniczącą Komisji Geodezji, Rolnictwa, Gospodarki Wodnej, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Jest również członkiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Społecznie angażuje się w realizację przedsięwzięć sprzyjających rozwojowi lokalnego rynku pracy, biorąc udział w posiedzeniach Powiatowej Rady Rynku Pracy. Jako radna Powiatu godnie reprezentuje Powiat uczestnicząc w poczcie sztandarowym.  Jest mocno zaangażowana w realizację potrzeb mieszkańców w zakresie poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych. Od 1997r. do nadal aktywnie uczestniczy w działalności Zespołu Charytatywnego przy Parafii w Kacwinie, niosąc pomoc najbardziej potrzebującym. Umiejętnie godzi obowiązki społeczne z opieką 99 letniej mamy. Służyła pomocą przy organizacji 700-lecia wsi Kacwin. Angażuje się w działalność zespołów sportowych, Ochotniczych Straży Pożarnych, Związku Polskiego Spisza. Była propagatorem odtworzenia spiskiego stroju ludowego i tradycji spiskich. Jest koleżeńska, zdyscyplinowana, pracowita, odpowiedzialna. Uczestniczy w sprawach parafii, wsi, gminy i powiatu, aktywując zasady współpracy, pomocniczości, pomiędzy tymi jednostkami, poprzez informowanie o planach, zamierzeniach i kierunkach.

Pan Tadeusz  Rafacz   –  Brązowy  Krzyż Zasługi

Pan Tadeusz Rafacz jest pracownikiem samorządowym oraz radnym Powiatu Nowotarskiego. W latach 1994-1998 radny Gminy Czarny Dunajec. Radny Powiatu w latach  2010-2014 oraz w obecnej kadencji 2018-2023,  w której pełni funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu. Poprzednio zaangażowany w pracę rady sołeckiej miejscowości Ciche. Jest aktywnym członkiem Okręgowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa  w Małopolsce. Chętnie angażował się w działalność społeczną Komitetu Budowy Wodociągu. Od wielu lat ofiarnie i z wielką pasją osobistą prowadzi działalność społeczną i publiczną. Jest znanym i cenionym samorządowcem i bardzo dobrym radnym, wspierając bezpieczeństwo p. pożarowe na terenie miejscowości. Dzięki jego staraniom i zaangażowaniu w powiecie poprawiono infrastrukturę szkół prowadzonych przez powiat, wybudowano 5 sal gimnastycznych, wyremontowano drogi powiatowe na terenie gminy. Na bieżąco współpracuje z wieloma instytucjami samorządu terytorialnego i organizacjami samorządu gospodarczego oraz społecznością lokalną i miejscowymi liderami np. podczas tworzenia dokumentów strategicznych gminy i powiatu. Wkłada wiele wysiłku w ciągłe upowszechnianie wśród społeczności lokalnej aktywnego stylu życia nakierowanego na uprawienie sportów. Ponadto wspiera wszelkie inicjatywy społeczne w zakresie życia gospodarczego. Wykazuje dużą inicjatywę  i odważnie formułuje opinie. Jest osobą odpowiedzialną i posiadającą wysokie umiejętności organizacyjne. Cechuje go dokładność, rzetelność i konsekwencja w dążeniu do zamierzonego celu.

Pan Jacek  Stopka – Studencki   –  Brązowy  Krzyż Zasługi

Pan Jacek Stopka – Studencki jest z zawodu lekarzem weterynarii. Posiada również wieloletnie doświadczenie samorządowe – najpierw członek Rady Sołeckiej Czarnego Dunajca przez 2 kadencje 1990-1998. Następnie radny 2 kadencji gminy Czarny Dunajec w latach 1998 – 2006. Od 2010r. do chwili obecnej jest radnym Powiatu Nowotarskiego. W  kadencji 2018-2023 jest członkiem Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej oraz  Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli.

Chętnie angażował się w działalność społeczną Komitetu Budowy Sieci Telefonicznej oraz Komitetu Budowy Szkoły Podstawowej w Czarnym Dunajcu, która to inwestycja uzyskała wiele prestiżowych nagród. Od wielu lat ofiarnie i z wielką pasją osobistą prowadzi działalność społeczną i publiczną. Przez ten okres podejmował nieustanne starania mające na celu poprawę warunków życia mieszkańców powiatu w tym m.in. w zakresie dostępu do infrastruktury, edukacji, zdrowia i bezpieczeństwa. Jest pomysłodawcą oraz inicjatorem wielu działań –  Charytatywny Bal Starosty, zbiórek pieniężnych dla potrzebujących. Jest inspiratorem działań na rzecz modernizacji szpitala powiatowego, polepszenia warunków pobytu i leczenia pacjentów. Jest doświadczonym lekarzem weterynarii z 33 – letnim stażem w tym zawodzie. Specjalizuje się w leczeniu zwierząt dużych, szczególnie to jest ważne na terenie gminy Czarny Dunajec i okolicy gdzie dominuje produkcja bydła mlecznego. Dba o bezpieczeństwo żywieniowe mieszkańców wykonując badania weterynaryjne mięsa pochodzącego z uboju. Zapewnia całodobową pomoc dla zwierząt poszkodowanych w wyniku zdarzeń drogowych na terenie gminy Raba Wyżna. Pan Jacek Stopka – Studencki jest bardzo ceniony wśród mieszkańców jako lekarz weterynarii oraz za swoją aktywną działalność  samorządową. 

Na podstawie Postanowień Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń, na wniosek Wojewody Małopolskiego za długoletnią służbę odznaczeni zostali:

Pani Jolanta  Rajska –  Medal Złoty za Długoletnią Służbę

Pani Jolanta Rajska jest wieloletnim i zasłużonym pracownikiem publicznych służb zatrudnienia. Posiada wykształcenie wyższe, ukończyła również studia podyplomowe. Ma 31 staż pracy w tych służbach.  Wzorowo i sumiennie wykonuje obowiązki wynikające z pracy zawodowej w publicznych służbach zatrudnienia, w tym od 25 lat na stanowiskach kierowniczych. 01.09.2021 r. została powołana na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy  w Nowym Targu. W 2010r. otrzymała Medal Brązowy za długoletnią służbę. Jest inicjatorką wielu projektów finansowanych ze środków krajowych oraz współfinansowanych z funduszy unijnych mających na celu aktywizację lokalnego rynku pracy. Środki te przyczyniły się do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i podniesienia poziomu kwalifikacji osób poszukujących pracy. Za wysoką efektywność tych działań Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu od 2014 r. był wielokrotnie nagradzany przez MPiPS, a w roku 2016  został wyróżniony za wysoką skuteczność działań aktywizacyjnych. Pani Jolanta Rajska przyczyniła się także do sprawnego wdrażania tarczy antykryzysowej na rzecz lokalnych przedsiębiorców, co zostało uhonorowane przez MRPiT  w 2021 r. Pani Jolanta Rajska posiada bardzo rozległą wiedzę teoretyczną i praktyczną w obszarze rynku pracy.  Aby sprostać powierzonym obowiązkom uczestniczy w licznych szkoleniach i kursach podnosząc swoje kwalifikacje i wiedzę, którą umiejętnie wykorzystuje na zajmowanym stanowisku.

Pani Martyna Rut – Medal Złoty za Długoletnią Służbę

Pani  Martyna Rut posiada 45-letni staż pracy, w tym  28-letni w administracji publicznej.  Od 1993 roku pracuje w jednostkach samorządowych, realizujących zadania z zakresu oświaty takich jak Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Targu i Starostwo Powiatowe w Nowym Targu Wydział Edukacji.  Od 2008 roku do chwili obecnej pracuje w Powiatowym Centrum Oświaty w Nowym Targu na stanowisku Inspektora. Była aktywnym uczestnikiem wdrażania wielu reform oświatowych, na bieżąco wdraża zmieniające się przepisy prawa oświatowego. Do głównych obszarów jej działań należy obsługa realizacji zadań organu prowadzącego szkoły i placówki oświatowe, organizacja edukacji na poziomie powiatu, w tym edukacji specjalnej, z nadzór nad realizacją zadań Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczo Opiekuńczych i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, organizacja kształcenia osób niepełnosprawnych. Ponadto realizując zadania w zakresie kierowania nieletnich do Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych współpracuje z sądem, policją, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Ośrodkiem Rozwoju Edukacji. Bierze udział  w projektach, których celem jest pozyskiwanie środków finansowych służących podniesieniu jakości kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży. Jest bardzo doświadczonym pracownikiem, dysponuje szeroką i fachową wiedzą zawodową, którą stale pogłębia poprzez udział w licznych warsztatach, szkoleniach i konferencjach. Wykazuje się dużym zaangażowaniem przy wykonywaniu swoich obowiązków. Cechuje ją sumienność, zdyscyplinowanie, pracowitość, rzetelność, odpowiedzialność, kreatywność, umiejętność pracy zespołowej. Od rozpoczęcia pracy w Powiatowym Centrum Oświaty corocznie otrzymuje Nagrodę Dyrektora. Pani Martyna Rut jest osobą bardzo zaangażowaną w swoją pracę, którą traktuje przede wszystkim jako służbę.

Pan Krzysztof  Sanek  –  Medal Złoty za Długoletnią Służbę

Pan Krzysztof Sanek posiada łącznie 34 letni staż pracy. Jest długoletnim, doświadczonym  pracownikiem administracji publicznej. W latach 1987-89 pracował w Wojewódzkim Biurze Geodezji  i Terenów  Rolnych w Bielsku- Białej  z siedzibą  w Żywcu. Od 4 czerwca 1991 roku do 31 grudnia  1998r. pracował w Urzędzie Rejonowym w Nowym Targu, w tym od 1 marca 1996r. na stanowisku Kierownika Oddziału Geodezji i Gospodarki Gruntami. W wyniku reformy administracyjnej kraju od 1 stycznia 1999r. do chwili obecnej  jest pracownikiem  Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, najpierw na stanowisku zastępcy Geodety Powiatowego, potem pełniącego obowiązki Geodety Powiatowego, a następnie Geodety Powiatowego.  Współtworzył nowe struktury organizacyjne w zakresie administracji geodezyjnej jaka powstawała w wyniku tej reformy oraz wdrażał  nowe zadania nałożone na powiat po jego utworzeniu. Od 1 października 2010r. do chwili obecnej  jest   Naczelnikiem  Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. Pan Krzysztof Sanek  posiada wyższe wykształcenie geodezyjne i uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii. Posiada bardzo szeroką  teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu geodezji i gospodarki gruntami, w swojej karierze  zawodowej  zajmował się wieloma bardzo złożonymi pod względem  prawnym  zagadnieniami. Swoją wieloletnią pracą i doświadczeniem służy z wielkim zaangażowaniem mieszkańcom powiatu, innym  jednostkom samorządowym jak również różnego rodzaju podmiotom prywatnym i publicznym. Jest pracownikiem bardzo sumiennym, odpowiedzialnym, zdyscyplinowanym, dyspozycyjnym, służącym radą i pomocą współpracownikom.

Pani Aneta Ślemp   –   Medal  Srebrny  za Długoletnią Służbę

Pani Aneta  Ślemp posiada  22 letni staż pracy w administracji  publicznej. Ukończyła Akademię  Górniczo-Hutniczą  w Krakowie na kierunku geodezja i kartografia. Posiada uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii. Od 1 marca 2000r. pracowała w Powiatowym Ośrodku  Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Nowym Targu, na stanowisku  inspektora, następnie geodety,  od 29 września 2006r.  zastępcy  kierownika, a od  27 maja 2009r. została kierownikiem tego Ośrodka. W trakcie  zatrudnienia w PODGK zajmowała się między innymi aktualizowaniem numerycznej mapy ewidencji gruntów, tworzeniem baz osnów  geodezyjnych, BDOT500, GESUT i EGiB, przygotowywała warunki techniczne  na opracowanie map rastrowych z centroidami, modernizację operatu ewidencji gruntów i budynków oraz mapy zasadniczej, digitalizację zasobu geodezyjnego i kartograficznego, kierowała zespołem geodetów aktualizujących  numeryczną mapę zasadniczą.  Od dnia 1 października  2010 r. do chwili obecnej pełni  funkcję Geodety Powiatowego i Naczelnika Wydziału Geodezji,  Katastru i Kartografii w Starostwie. Pani Aneta Ślemp bardzo sprawnie kieruje Wydziałem liczącym 30 pracowników. Pani Aneta Ślemp  zajmuje się wieloma  bardzo złożonymi pod względem formo-prawnym zagadnieniami, przykładowo  postępowaniem scaleniowym w miejscowości  Lipnica Wielka, a także licznymi  innymi  sprawami z zakresu geodezji i ewidencji gruntów i budynków na terenie Powiatu Nowotarskiego. Pani Aneta Ślemp w okresie pełnienia  funkcji Geodety Powiatowego przeprowadziła modernizację ewidencji i gruntów wielu miejscowości na terenie Powiatu: Ludźmierz, Pyzówka, Zaskale, Bańska Niżna, Bańska Wyżna, Bór, Maruszyna, Skrzypne, Szaflary, Krośnica, Krościenko n.D., Ochotnica Dolna, Rdzawka, miasto Rabka Zdrój, miasto Szczawnica, Spytkowice, Waksmund. Koordynowała i zarządzała  projektem pod nazwą: ”E-usługi w informacji przestrzennej na terenie Powiatu Nowotarskiego.”  Pani Aneta Ślemp posiada bardzo rozległą wiedzę merytoryczną i duże doświadczenie. Teren Powiatu Nowotarskiego ze względu na swoje położenie geograficzne, dużą ilość działek ewidencyjnych (ponad 800 tys. działek, w całym województwie małopolskim  ok. 2 mln), niekorzystną konfigurację działek oraz duże zainwestowanie terenu powodują bardzo dużą ilość załatwianych trudnych spraw. Specyfika zasobu geodezyjnego i kartograficznego jest skomplikowanym zagadnieniem. Doprowadzenie do obowiązujących standardów materiałów powstałych jeszcze na bazie katastru austriackiego, a stale wykorzystywanych w pracach geodezyjnych wymaga od Pani Anety Ślemp dużego zapału i zaangażowania w wykonywaną pracę. Rzetelnie i konsekwentnie wypełnia swoje obowiązki, potrafi merytorycznie wspierać geodezyjnych przedsiębiorców w realizacji ich zadań. Jest pracownikiem bardzo sumiennym, odpowiedzialnym, zdyscyplinowanym, dyspozycyjnym, służącym radą i pomocą współpracownikom i petentom.

Pan Wiesław  Kwiatek –  Medal  Srebrny  za Długoletnią Służbę

Pan Wiesław Kwiatek posiada łącznie 28 letni staż pracy. Posiada wykształcenie średnie. Jest  długoletnim pracownikiem Starostwa Powiatowego w Nowym Targu. Pracę zawodową rozpoczął  już jako uczeń w latach 1982-1986 w zakładzie usług murarskich i posadzkarskich w Krościenku nad Dunajcem. W latach 1989-91 pracował w Liceum Ogólnokształcącym w Krościenku nad Dunajcem jako palacz-konserwator, w latach 1993-1995 jako robotnik budowlany w  Hydrotrest S.A.  oddział Czorsztyn oraz w Przedsiębiorstwie Kormal sp. z o.o. Warszawa. W latach 1997-1998 w pracował zakładzie kamieniarskim „Wibud” w Kluszkowcach jako kamieniarz. Pracę w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu rozpoczął w lipcu 2004 roku jako goniec, następnie jako portier-palacz, a potem jako konserwator. Pan Wiesław Kwiatek wykonuje swoje obowiązki zawodowe bardzo sumiennie i rzetelnie, posiada wysokie umiejętności praktyczne, które wykorzystuje w codziennej pracy w zakresie bieżącego utrzymania obiektu i mienia ruchomego Starostwa, do jego obowiązków należy ponadto obsługa  i utrzymanie pojazdów oraz maszyn służbowych jak również oraz obsługa systemu monitoringu wizyjnego. Chętnie podejmuje się realizacji nowych zadań. Jest pracownikiem odpowiedzialnym, zdyscyplinowanym, dyspozycyjnym, życzliwym  służącym radą i pomocą współpracownikom.  

Pan Wiesław Kwiatek jest zasłużonym wieloletnim  działaczem  samorządowym. Radny trzech kadencji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem (2002-2014), w tym w kadencji 2010-2014 pełnił  funkcję Przewodniczącego tej Rady. Pełnił również inne funkcje społeczne, był wieloletnim sołtysem sołectwa Krośnica,  członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Krośnicy od roku 1990, w tym do 2004 prezes OSP Krośnica,  był członkiem  Zarządu Gminnego OSP  oraz  członkiem Powiatowej  Komisji Rewizyjnej OSP w Nowym Targu.  Jest zasłużonym, wieloletnim i czynnym Honorowym Krwiodawcą.

Pani Danuta Malczyńska – Medal  Brązowy  za Długoletnią Służbę

Pani Danuta Malczyńska  posiada 15 – letni staż pracy. W latach 2006-2007 pracowała w samorządowych jednostkach oświatowych takich jak: Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Nowym Targu oraz Zespół Szkół Nr 3 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu na stanowisku Głównej Księgowej, a od 2008 r. do chwili obecnej  w centrum usług wspólnych pn. Powiatowe Centrum Oświaty w Nowym Targu na stanowisku inspektor do spraw rozliczeń finansowych. Do głównych obszarów jej działań należy ewidencja księgowa operacji bankowych, uzgadnianie prawidłowości zapisów księgowych, sporządzanie sprawozdań budżetowych i zamknięcie ksiąg rachunkowych. Jest bardzo doświadczonym pracownikiem, wykazuje się dużą wiedzą i kompetencjami w zakresie spraw finansowych należących do zadań obsługiwanych jednostek oświatowych tj. Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczo Opiekuńczych oraz 10 szkół ponadpodstawowych i 2 poradni psychologiczno-pedagogicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowotarski. Wzorowo i wyjątkowo sumiennie wypełnia swoje obowiązki i wykazuje się inicjatywą pomagając pracownikom w rozwiązywaniu problemów w jednostkach oświatowych z zakresu prowadzonych przez siebie spraw. Cechuje ją sumienność, zdyscyplinowanie, pracowitość, rzetelność, odpowiedzialność, zaangażowanie, umiejętność pracy zespołowej, wysoki poziom etyczności zawodowej. Jako wieloletni i doświadczony pracownik pełni ważną rolę osoby wprowadzającej młodych adeptów do zawodu księgowej, służąc im radą dzieląc się wiedzą wynikającą z wieloletniego doświadczenia.  Od rozpoczęcia pracy  w Powiatowym Centrum Oświaty corocznie otrzymuje Nagrodę Dyrektora. Pani Danuta Malczyńska jest osobą bardzo zaangażowaną w swoją pracę, którą traktuje przede wszystkim jako służbę.

Medalem Pamiątkowym Podhala za zasługi w zakresie współpracy samorządowej z Powiatem Nowotarskim zostali wyróżnieni:

Ksiądz kanonik Jerzy Filek Proboszcz Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ludźmierzu. Od 2015 r. Jako Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Ludźmierskiej Królowej Podhala pełni posługę duszpasterską z poświęceniem i zaangażowaniem w duchowe wsparcie i szczególną troskę o wspólnotę chrześcijańską Powiatu Nowotarskiego. Jest godnym „Stróżem” Sanktuarium, dba o zapewnienie pielgrzymom dóbr duchowych, jakimi są:  głoszenie Słowa Bożego, ożywiona i bogata liturgia nabożeństw, intensywna posługa w konfesjonale oraz udzielanie Komunii Świętej. Każdego dnia umacnia jedność Kościoła przy wsparciu Matki Bożej Ludźmierskiej Królowej Podhala. Doceniamy Księdza Kustosza za współpracę z samorządem powiatowym, za wkład w rozwój ludźmierskiego Sanktuarium, które od wielu wieków jest centrum duchowym dla mieszkańców Gorców, Pienin, ziemi podhalańskiej, spiskiej i orawskiej. Jesteśmy wdzięczni czcigodnemu Księdzu za Jego starania i wysiłki w tym, aby Matka Boża Ludźmierska Królowa Podhala, została uznana patronką Powiatu Nowotarskiego, co dokonało się na podstawie Dekretu Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów przy Stolicy Apostolskiej z dnia 15 marca bieżącego roku.

Pan Jan Krzak z wykształcenia lekarz medycyny, specjalista chorób płuc. Przez wiele lat zaangażowany w działalność samorządową. Tworzył podwaliny samorządności na terenie miasta Nowego Targu. Był radnym miejskim drugiej  kadencji oraz Radnym Powiatu Nowotarskiego w czterech kadencjach, w tym przez trzy kadencje przewodniczącym rady powiatu. Posiada znaczące zasługi w rozwoju samorządu terytorialnego w naszym regionie. Jest członkiem-założycielem NSZZ “Solidarność” oraz członkiem-założycielem samorządu lekarskiego. Pełnił funkcję członka Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie, był zastępcą Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz Sędzią Okręgowego Sądu Lekarskiego w Krakowie. Należy do wielu lekarskich towarzystw naukowych. Przez trzy kadencje był Prezesem Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Parafii pod wezwaniem Świętej  Katarzyny  Nowym Targu. W ramach tej działalności, kierując się wartościami chrześcijańskimi, podjął się prowadzenia i koordynowania akcji pod nazwą „Mogę, chcę pomóc”, polegającą na pośredniczeniu pomiędzy osobami, które mogą przeznaczyć własne zasoby na rzecz potrzebujących. Był też Wiceprezesem Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej. Pan Jan Krzak jest osobą bardzo mocno zaangażowaną w sprawy  społeczne.

Pan Józef Babicz  w latach 1972-1976 był Naczelnikiem Gminy Czarny Dunajec, a w latach 1980-2002 pełnił funkcję radnego gminnego. Od  2002 do 2018 roku piastował stanowisko Wójta Gminy Czarny Dunajec przez cztery kadencje. Jako działacz samorządowy i włodarz gminy przez kilkadziesiąt lat angażował się we wszystkie istotne sfery życia społeczno-gospodarczego. Od inwestycji poprzez edukację, kulturę, sport, zdrowie, bezpieczeństwo pożarowe, aż po poprawę infrastruktury ochrony środowiska. W dziedzinie ochrony środowiska był jednym z prekursorów uruchomienia w gminach programów dotacyjnych dla mieszkańców, w tym także z wykorzystaniem środków unijnych. Okres władania Gminą Czarny Dunajec przez Pana Józefa Babicza zapisze się również w sferze rozwoju turystyki – to w tym czasie gmina jako partner wiodący dla kilkunastu innych samorządów polskich i słowackich podjęła się realizacji projektu stworzenia szlaku rowerowego wokół Tatr.  W czasie kadencji Wójt stawiał także na kulturę – dzięki przyznawanym dotacjom ożywiła się działalność lokalnych oddziałów Związku Podhalan, w szczególności poprzez uruchomienie dziecięcych zespołów góralskich kultywujących kulturę góralską – taniec, śpiew i grę na tradycyjnych instrumentach. Pan Józef Babicz od lat 70-tych XX wieku po dzień dzisiejszy jest Przewodniczącym Komisji Lasowej 8 Wsi reprezentującym Wróblówkę. Od 1981 r. do chwili obecnej jest Prezesem Wspólnoty Leśnej Uprawnionych 8 Wsi. Był również członkiem Komisji Międzyresortowej Ministerstwa Rolnictwa i Leśnictwa. Od  wielu lat jako przedstawiciel Wspólnoty 8 Wsi jest członkiem Rady Naukowej Tatrzańskiego Parku Narodowego. W 2016 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudę. Pan Józef Babicz to osoba wciąż aktywna i zaangażowana działalność na rzecz swojej małej ojczyzny.

Pan Antoni Karlak pełni funkcję Wójta Gminy Jabłonka czwartą kadencję – od 2006 roku. Cechuje go wyjątkowe zaangażowanie i poświęcenie na rzecz rozwoju Orawy i pogranicza polsko-słowackiego. Priorytetowym obszarem jego działalności w gminie jest infrastruktura w zakresie ochrony środowiska. Kolejne ważne zadanie, jakie stawia przed sobą Pan Antoni Karlak, to pielęgnowanie i upowszechnianie pamięci historycznej oraz rozwój i kształtowanie świadomości obywatelskiej. Bardzo istotną sferą jego aktywności są inwestycje w zakresie infrastruktury edukacyjnej i sportowej. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców gminy Jabłonka powstało wielofunkcyjne centrum zdrowia w Jabłonce. Gmina Jabłonka z inicjatywy Pana Antoniego Karlaka współpracuje z licznymi partnerskimi samorządami na Słowacji, w Niemczech, w Czechach,  na Węgrzech oraz w Rumunii. Pan Antoni Karlak od 2009 roku jest członkiem Rady Transgranicznego Związku Euroregionu „Tatry”. Wyjątkowym wyróżnieniem i jednocześnie zwieńczeniem jego służby na rzecz społeczności lokalnej było zdobycie w 2016 roku tytułu Wójta Roku 2015 oraz otrzymanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Kultury Polskiej” za wkład i zaangażowanie  w upowszechnianie kultury na Orawie. Pan Antoni Karlak jest charyzmatycznym liderem, który odpowiedzialnie buduje wspólnotę samorządową działając na rzecz podniesienia jakości życia mieszkańców Orawy oraz wielowymiarowego rozwoju polsko-słowackiego pogranicza.

Pan Jan Smarduch  od 1990 roku nieprzerwanie do dzisiaj pełni funkcje Wójta Gminy Nowy Targ.  Angażuje się w prace na rzecz rozwoju infrastruktury komunalnej gminy. Dzięki jego staraniom wybudowano nowe szkoły wraz z salami gimnastycznymi oraz wykonano generalne remonty pozostałych szkół. Z jego inicjatywy baza sportowo-rekreacyjna została wzbogacona o Centrum Narciarstwa Biegowego w Klikuszowej. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu Pana Jana Smarducha zmodernizowano, a także wykonano wiele kilometrów dróg i mostów  w całej Gminie Nowy Targ oraz wybudowano oczyszczalnie ścieków wraz z siecią kanalizacyjną. Wójt aktywnie wspiera działania w zakresie ograniczania niskiej emisji oraz ochrony środowiska. Troszczy się również o rozwój kultury i podtrzymywanie tradycji oraz promowanie i ciągłe podnoszenie jakości oferty turystycznej regionu. Dzięki jego staraniom wybudowano Izbę Pamięci księdza profesora Józefa Tischnera w Łopusznej. Na przestrzeni swojej wieloletniej działalności otrzymał wiele nagród i odznaczeń w tym Srebrny Krzyż Zasługi – odznaczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ś.p. Lecha Kaczyńskiego oraz Krzyż Wolności i Solidarności –  odznaczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Jan Smarduch jest Wójtem, który nie boi się nowych wyzwań i nowoczesnych rozwiązań.

Pamiątkowe statuetki otrzymali przedstawiciele Miast i Gmin z terenu Powiatu Nowotarskiego oraz Sanktuarium Matki Bożej Ludźmierskiej.

Zwieńczeniem uroczystego wieczoru był koncert pt. „Jazzowe Stany Moniuszki” Kwintetu Śląskich Kameralistów.

No Comment.

Reklama

Partnerzy