Reklama
NOWY TARG POGODA
ZAKOPANE POGODA
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Reklama

O jeden most… za mało

Dnia: poniedziałek 7 lutego 2022, Autor: Anna Zubek

PZD Nowy Targ informuje o planowanym na 1 marca zamknięciu mostu na rzece Białce w miejscowości Trybsz. Most zastępczy może do tego czasu nie powstać, więc mieszkańców czekają objazdy. Na jak długo?

Przypomnijmy: W związku z brakiem uzyskania dotacji rządowych Wójt Gminy Łapsze Niżne zadeklarował sfinansowanie połowy inwestycji, jaką jest remont mostu na rzece Białka w miejscowości Trybsz. W tej sytuacji drugą połowę kosztów miał pokryć powiat, który jest zarządcą drogi. Problem pojawił się w momencie organizacji inwestycji od strony praktycznej. Początkowe zapewnienia wytyczenia objazdu zastępczego, spełzły na niczym. Na połowę sierpnia 2021 r. zaplanowano zamknięcie mostu i rozpoczęcie remontu. Mieszkańcy okolicznych miejscowości pozostali bez alternatywy. Wtedy wyrazili oni protest poparty 800 podpisami. Na rozwiązanie sytuacji czekał cały Spisz.  Most na rzece Białce to dla większości tamtejszych miejscowości główny dojazd do Nowego Targu. Objazd zakorkowaną w sezonie zimowym Białką, czy nadkładanie kilkudziesięciu kilometrów drogi przez Niedzicę i Falsztyn to marna perspektywa. 

Zarząd powiatu podjął decyzję o zmianie harmonogramu prac: wykonawca nie wejdzie w teren przed 1 grudnia. Do tego czasu gmina miała przebudować istniejącą drogę polną, by wytyczyć skrót między Trybszem a Krempachami. Do budowy drogi jednak nie doszło, Gmina odstąpiła od koncepcji przebudowy drogi gminnej z uwagi na sprzeciw mieszkańców Krempach. Mieszkańcy w dalszym ciągu pozostawali bez alternatyw, tłumaczyli, że mają dość tłumaczenia kto jest winny zaistniałej sytuacji, chcieli rozwiązań. We wrześniu 2021 r. zorganizowali protest, w czasie którego tłum mieszkańców blokował przejście dla pieszych w Trybszu. Protestujący postulowali o budowę mostu tymczasowego.

We wrześniu 2021 r. zarządca drogi dokonał zmiany organizacji ruchu na moście w Trybszu poprzez wprowadzenie ruchu wahadłowego, ograniczenie tonażu z 15 t do 3,5 t oraz ustawienie świateł. Stan mostu został określony jako przed awaryjny. W związku z tym Wójt Gminy Łapsze Niżne zwrócił się o Wojewody Małopolskiego w sprawie wydzielenia sił i środków Sił Zbrojnych RP do wsparcia działań administracji publicznej w sytuacji kryzysowej. Most zostanie wypożyczony nieodpłatnie. Inwestor poinformował, że prace zostały wstrzymane do końca lutego 2022 r., jednak początek marca to ostateczny termin przystąpienia do rozbiórki starego mostu ze względu na konieczność wykonania prac w 2022 roku, co umożliwi otrzymanie dofinansowania zewnętrznego dla inwestycji i refundację kosztów.

Dlaczego więc most zastępczy jeszcze nie powstaje? O wyjaśnienia prosimy Wójta Gminy Łapsze Niżne, pana Jakuba Jamróza:

W październiku 2021 r. wszczęta została procedura wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy tymczasowej przeprawy mostowej. Zgodnie z podpisaną 29 października 2021 r. umową, projektant miał za zadanie opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej dla inwestycji w terminie do 15 lutego 2022 r., w tym opracowanie operatu wodno-prawnego i innych dokumentów z zakresu ochrony środowiska w terminie do 31 grudnia 2021 r. (lokalizacja mostu umiejscowiona jest na obszarze NATURY2000, kod obszaru PLH120024). W uchwale budżetowej na rok 2022 Rada Gminy Łapsze Niżne zabezpieczyła środki na wykonanie mostu zastępczego, przy czym na jego koszt składać się będzie m.in. usługa specjalistyczna montażu, koszty transportu i zakwaterowania wojska a także wykonania najazdów i podpór pod konstrukcję mostu tymczasowego. Dzięki staraniom gminy – udostępnienie mostu z rezerw strategicznych nastąpi nieodpłatnie, gmina zostanie zwolniona także z kosztów pośrednich usługi.

Dzięki procedowaniu wniosków Gminy Łapsze Niżne bez zbędnej zwłoki oraz przychylności takich podmiotów jak PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie i w Nowym Sączu, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Urząd Gminy Nowy Targ, Polski Związek Wędkarski okręg Nowy Sącz, Leśna Wspólnota Urbarialna w Trybszu, Leśna Wspólnota Urbarialna w Nowej Białej, Starostwo Powiatowe w Nowym Targu, Powiatowy Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Targu – okres opracowania stosownej dokumentacji został maksymalnie skrócony i przewidujemy, że do 15 lutego 2022 r. wydane zostanie pozwolenie wodnoprawne dla planowanej inwestycji, które będzie podstawą do złożenia wniosku o zgłoszeniu budowy tymczasowego obiektu budowlanego wraz z wymaganymi załącznikami. Obecnie gmina przygotowuje postępowanie przetargowe na wykonanie najazdów i podpór dla mostu tymczasowego. Po wyłonieniu wykonawcy i wykonaniu najazdów, most tymczasowy będzie montowany przez Wojsko.

Czy Wójt może zapewnić mieszkańców, że przeprawa zastępcza pojawi się w terminie?

Należy wziąć pod uwagę, iż czas wykonania usługi specjalistycznej przez Wojsko jak również prace związane z wykonaniem najazdu mogą nastąpić po uzyskaniu wszelkich pozwoleń wymaganych prawem budowlanym i są uzależnione od warunków atmosferycznych i sytuacji hydrologicznej, w tym stanu wód. Mając na uwadze stanowisko powiatu, informujące, iż z dniem 1 marca 2022 r. Wykonawca przystępuje do rozbiórki mostu na rzece Białce może wystąpić sytuacja, iż prace związane z wykonaniem przeprawy zastępczej prowadzone przez gminę, pokryją się z działaniami powiatu, a zatem zaistnieje konieczność korzystania z objazdów wytyczonych przez powiat.

Czy Gmina planuje wyznaczenie objazdu?

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu jest odpowiedzialny za organizację transportu zbiorowego na czas budowy mostu – wszelkie informacje związane z organizacją ruchu będziemy przekazywać Mieszkańcom Gminy Łapsze Niżne na bieżąco po uzyskaniu informacji od inwestora.

Oświadczenie Wójta Gminy Łapsze Niżne

Poniżej publikujemy pełne obszerne oświadczenie Wójta Gminy Łapsze Niżne, pana Jakuba Jamróza, w sprawie informacji Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu w sprawie planowanego przystąpienia do rozbiórki mostu na rzece Białce od dnia 1 marca 2022 r.

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu jest inwestorem z ramienia Powiatu Nowotarskiego budowy mostu na Rzece Białce w ciągu drogi powiatowej nr 1642K Groń-Trybsz-Niedzica w km 2+131,50.Inwestycję zaplanowano bez zabezpieczenia przeprawy zastępczej lub objazdu w pobliżu mostu. W celu zabezpieczenia interesów Mieszkańców Gminy Łapsze Niżne, po powzięciu wiadomości, że Wykonawca wyłoniony w procedurze przetargowej nie podejmie się urządzenia przeprawy technologicznej przez rzekę Białkę w postaci brodu, wzorem rozwiązań sprzed lat w Nowej Białej, Wójt Gminy Łapsze Niżne podjął szereg działań, mających na celu skrócenie zaplanowanych przez inwestora dróg objazdowych. Po wcześniejszych spotkaniach roboczych i interwencjach w tej sprawie, zostało także złożone pismo do Starosty Powiatowego z prośbą o współfinansowanie rozwiązań alternatywnych dla realizacji inwestycji powiatowej, ponieważ Gmina partycypuje w kosztach inwestycji, zapewniając wkład własny w wysokości 50 % planowanych kosztów tj. około 7 000 000 zł. Rozwiązaniem rekomendowanym przez Wójta Gminy Łapsze Niżne było urządzenie objazdu budowy mostu z miejscowości Trybsz do miejscowości Krempachy po drogach gminnych. Kolejnym – pomoc powiatu w wyremontowaniu drogi do Czarnej Góry oraz jej zimowe utrzymanie przez powiat. Wójt Gminy zawnioskował o wstrzymanie robót budowlanych na moście do końca listopada 2021 r., w celu wdrożenia rozwiązań alternatywnych. Pismem z dnia 10 sierpnia 2021 r. PZD w Nowym Targu poinformowało, że Zarząd Powiatu przychylił się do wnioskowanej przez Wójta Gminy Łapsze Niżne zmiany harmonogramu robót budowlanych oraz związanych z tym płatności za roboty budowlane na moście, wnosząc o podjęcie stosownej uchwały przez Radę Gminy Łapsze Niżne, aktualizującej terminy udzielenia pomocy Powiatowi Nowotarskiemu. 9 września br. Powiatowy Zarząd Dróg poinformował także, iż przychyla się do wnioskowanej zmiany terminu wejścia w teren wykonawcy do listopada. Pomniejszono wkład własny Gminy Łapsze Niżne o kwotę 650 000 zł na poczet urządzenia objazdu. W konsekwencji powyższych ustaleń Gmina Łapsze Niżne podjęła starania o urządzenie drogi objazdowej z Trybsza do Krempach przy wstępnym zaangażowaniu Gminy Nowy (tj. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, ogłoszono przetarg na urządzenie objazdu w standardzie nawierzchni asfaltowej). W ostatnich dniach września przetarg na budowę drogi wewnętrznej został unieważniony z uwagi na fakt, iż Gmina Nowy Targ odstąpiła od koncepcji przebudowy drogi gminnej w Krempachach z uwagi na sprzeciw Mieszkańców Krempach wobec planowanej inwestycji.Z uwagi na powyższe 28 września 2021 r. został złożony wniosek do Dowódcy Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych o pilne wykonanie mostu zastępczego. Z uwagi na interes publiczny Wójt Gminy Łapsze Niżne zwrócił się także o zwolnienie gminy z ponoszenia kosztów pośrednich wykonania mostu. Przeprowadzona w październiku wizja w terenie z udziałem Wojska, tj. przedstawicieli 2 Pułku Inżynieryjnego z Inowrocławia, 3 Batalionu Inżynieryjnego z Niska oraz Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Nowym Targu, a także przedstawicieli Wód Polskich oraz Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu potwierdziła, iż Wojsko posiada możliwość budowy tymczasowego obiektu mostowego z konstrukcji DMS-65, po uzyskaniu mostu przez gminę z zasobów strategicznych państwa.7 października 2021 r. po rekonesansie w terenie z udziałem Wojska, przedstawicieli Wód Polskich i PZD – Wójt Gminy Łapsze Niżne zwrócił się z kolejnym wnioskiem w sprawie przedłużenia terminu wstrzymania robót na moście. Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu stał na stanowisku, że początek marca 2022 r. jest ostatecznym terminem przystąpienia przez PZD do rozbiórki istniejącego mostu, niezależnie od stopnia zaawansowania budowy tymczasowego obiektu mostowego przez gminę, ponieważ jest to ostatnia możliwa data, która (przy założeniu optymalnych warunków pogodowych i braku zdarzeń nieprzewidzianych) daję szansę wykonawcy na wykonanie wszystkich elementów konstrukcyjnych nowego mostu przed końcem 2022 r. W piśmie z 16 września 2021 r. PZD przypomniał, że Powiat Nowotarski złożył wniosek do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o refundację wydatków z 2022 r. zadania polegającego na budowie mostu i jeżeli wniosek zostanie zaakceptowany, wtedy zrefundowane mogą być wyłącznie wydatki poniesione w roku 2022, zatem wszelkie opóźnienia w procesie inwestycyjnym mogą przekreślić uzyskanie refundacji, a co za tym idzie obniżenie wkładu własnego Powiatu Nowotarskiego i Gminy Łapsze Niżne. Biorąc pod uwagę powyższe stanowisko powiatu a także kwestię kwalifikowalności wydatków, w przypadku otrzymania wnioskowanego przez powiat dofinansowania do budowy mostu, zwrócono się o wstrzymanie robót do marca 2022 r., ze świadomością, iż czas potrzebny do spełnienia warunków formalno-prawnych z uwagi na procedury administracyjne oraz czas na wybudowanie tymczasowego obiektu mostowego do marca 2022 r. jest bardzo krótki. 13 października 2021 r. PZD poinformowało, że prace budowlane zostały wstrzymane do 28 lutego 2022 r.W dniu 14 października 2021 r. Prezes Rady Ministrów podjął decyzję o nieodpłatnym udostępnieniu na rzecz Gminy Łapsze Niżne rezerw strategicznych (rodzaj asortymentu: konstrukcja mostu składanego DMS-65 wraz z podporami). Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, reprezentowana przez Podsekretarza Stanu Z-cę Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Pana Rafała Siemianowskiego poinformowała o tym fakcie Dyrektora Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Dyrektor Agencji pismem z dnia 19 października poinformował o gotowości udostępnienia konstrukcji mostowej z magazynów agencji po uzyskaniu informacji szczegółowych odnośnie wymaganych elementów na podstawie opracowania projektu technicznego dla przeprawy. Z uwagi na powyższe w październiku 2021 r. wszczęta została procedura wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy tymczasowej przeprawy mostowej. Zgodnie z podpisaną 29 października 2021 r. umową, projektant miał za zadanie opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej dla inwestycji w terminie do 15 lutego 2022 r., w tym opracowanie operatu wodno-prawnego i innych dokumentów z zakresu ochrony środowiska w terminie do 31 grudnia 2021 r. (lokalizacja mostu umiejscowiona jest na obszarze NATURY2000, kod obszaru PLH120024).W uchwale budżetowej na rok 2022 Rada Gminy Łapsze Niżne zabezpieczyła środki na wykonanie mostu zastępczego, przy czym na jego koszt składać się będzie m.in. usługa specjalistyczna montażu, koszty transportu i zakwaterowania wojska a także wykonania najazdów i podpór pod konstrukcję mostu tymczasowego. Dzięki staraniom gminy – udostępnienie mostu z rezerw strategicznych nastąpi nieodpłatnie, gmina zostanie zwolniona także z kosztów pośrednich usługi. Dzięki procedowaniu wniosków Gminy Łapsze Niżne bez zbędnej zwłoki oraz przychylności takich podmiotów jak PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie i w Nowym Sączu, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Urząd Gminy Nowy Targ, Polski Związek Wędkarski okręg Nowy Sącz, Leśna Wspólnota Urbarialna w Trybszu, Leśna Wspólnota Urbarialna w Nowej Białej, Starostwo Powiatowe w Nowym Targu, Powiatowy Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Targu – okres opracowania stosownej dokumentacji został maksymalnie skrócony i przewidujemy, że do 15 lutego 2022 r. wydane zostanie pozwolenie wodnoprawne dla planowanej inwestycji, które będzie podstawą do złożenia wniosku o zgłoszeniu budowy tymczasowego obiektu budowlanego wraz z wymaganymi załącznikami. Obecnie gmina przygotowuje postępowanie przetargowe na wykonanie najazdów i podpór dla mostu tymczasowego. Po wyłonieniu wykonawcy i wykonaniu najazdów, most tymczasowy będzie montowany przez Wojsko. Należy wziąć pod uwagę, iż czas wykonania usługi specjalistycznej przez Wojsko jak również prace związane z wykonaniem najazdu mogą nastąpić po uzyskaniu wszelkich pozwoleń wymaganych prawem budowlanym i są uzależnione od warunków atmosferycznych i sytuacji hydrologicznej, w tym stanu wód. Mając na uwadze stanowisko powiatu, informujące, iż z dniem 1 marca 2022 r. Wykonawca przystępuje do rozbiórki mostu na rzece Białce może wystąpić sytuacja, iż prace związane z wykonaniem przeprawy zastępczej prowadzone przez gminę, pokryją się z działaniami powiatu, a zatem zaistnieje konieczność korzystania z objazdów wytyczonych przez powiat. Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu jest odpowiedzialny za organizację transportu zbiorowego na czas budowy mostu – wszelkie informacje związane z organizacją ruchu będziemy przekazywać Mieszkańcom Gminy Łapsze Niżne na bieżąco po uzyskaniu informacji od inwestora.

ann 8.02.2022
| |

duza szkoda dla mieszkancow Trybsza ze tyn objzd ich czeka, moze gdyby banda cyganow przez ten most musiala sie poruszac to wszystko by bylo zrobione na czasi

Zdumiony 8.02.2022
| |

Wielki Szacun dla Gminy Łapsze Niżne, że nie zostawiła swoich mieszkańców bez pomocy, że podjeła się “mission impassible” w tak krótkim czasie. Wszak powiat mówił o 5 latach zdobywania pozwoleń na most w innym miejscu. Oby jak najszybciej powstał most trzymam kciuki!

Reklama

Partnerzy