Reklama
NOWY TARG POGODA
ZAKOPANE POGODA
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Reklama

Program „Opieka wytchnieniowa” 2024. Ostatni dzień na złożenie dokumentów!

Dnia: wtorek 14 listopada 2023, Autor: Redaktor

Jeżeli chcesz skorzystać z Programu „Opieka wytchnieniowa” 2024 – szybko złóż wniosek! Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
   – dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
   – osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
   – orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
   – orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) – poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.

Aktywność zawodowa, nie wyklucza członka rodziny lub opiekuna z możliwości uzyskania usługi opieki wytchnieniowej.

ZAKRES PROGRAMU

Planowana jest realizacja wsparcia w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w dwóch formach:

 1. w ramach pobytu dziennego, w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.
  Limit godzin usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na jedną osobę z niepełnosprawnością w roku 2024 w ramach pobytu dziennego wynosi max. 240 godzin.
 2. w ramach pobytu całodobowego realizowanego w:
  a) w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością (za uprzednią zgodą gminy),
  b) w domu pomocy społecznej świadczącym usługi wsparcia krótkoterminowego 
  w formie pobytu całodobowego,
  c) w domu pomocy społecznej prowadzonym przez podmioty niepubliczne, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
  Limit dób opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na jedną osobę z niepełnosprawnością w roku 2024 w ramach pobytu całodobowego wynosi max. 14 dób.

Z uwagi na powyższe prosimy osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia i spełniające kryteria określone w Programie o złożenie (najlepiej osobiście) w terminie  do dnia 15 listopada 2023 r. druku zgłoszenia na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakopanem, 34-500 Zakopane, ul. Jagiellońska 7:
poniedziałek od 9.00 – do 16.00 (Punkt Informacyjny – Parter)
wtorek od 9.00- do 14.00 (Punkt Informacyjny – Parter)
środa od 8.00 – 15.00 Sekretariat MOPS (na III piętrze) 
lub elektronicznie wysyłając e-mail na adres: sekretariat@mopszakopane.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 18 20 147 33, w dniach i godzinach wskazanych powyżej. Na podstawie powyższych zgłoszeń zostanie opracowana diagnoza potrzeb oraz kalkulacja środków na realizację zadania na rok 2024.
Źródłem finansowania Programu są środki pochodzące z Funduszu Solidarnościowego.

Więcej informacji o naborze do Programu  pod adresem:
https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wniosk…

Pliki do pobrania: https://www.zakopane.pl/inne/strefa-miejska/aktualnosci/aktualnosci-biezace/listopad-2023/opieka-wytchnieniowa-2024

zakopane.pl

No Comment.

Reklama

Partnerzy