Reklama
NOWY TARG POGODA
ZAKOPANE POGODA
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Reklama

Senat PPUZ postawił na autonomię Uczelni: „brak akceptacji dla działań odwołanego rektora”. Obowiązki ma pełnić dr Maria Zięba

Dnia: poniedziałek 17 stycznia 2022, Autor: Anna Szopińska

NOWY TARG. Mimo niedzieli, na posiedzeniu nadzwyczajnym zebrał się wczoraj Senat Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej, by dać odpór stanowisku wiceministra edukacji i nauki, Wojciecha Murdzka, który obwieścił wcześniej, iż obowiązki rektora pełni dr Bianka Godlewska-Dzioboń.

Stanowisko Senatu przyjęło postać uchwały o treści jak niżej:

 UCHWAŁA nr 2/2022
SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ UCZELNI ZAWODOWEJ
w NOWYM TARGU
z dnia 16 stycznia 2022 r.

w sprawie oceny sytuacji, w tym stanowiska Senatu PPUZ w Nowym Targu w przedmiocie 
osoby pełniącej obowiązki Rektora PPUZ w Nowym Targu po odwołaniu z tej funkcji pana
dr. hab. Roberta Włodarczyka, prof. uczelni

Na podstawie art. 28 ust.1 pkt 16 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zmianami) w związku z § 33 ust. 1 pkt 13 oraz § 33 ust.2, § 33 ust. 1 pkt 12 Statutu PPUZ w Nowym Targu

Mając na uwadze:

 1. autonomię PPUZ w Nowym Targu we wszystkich obszarach działania
 2. fakt, że Minister Edukacji i Nauki sprawuje nadzór nad Uczelnią wyłącznie w zakresie określonym postanowieniami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478 ze zmianami); Minister Edukacji i Nauki nie posiada kompetencji do wskazywania osoby pełniącej obowiązki Rektora PPUZ w Nowym Targu
 3. dobro PPUZ w Nowym Targu, wyrażające się w szczególności w konieczności zapewnienia prawidłowego funkcjonowania PPUZ w Nowym Targu w okresie pomiędzy odwołaniem z funkcji Rektora PPUZ w Nowym Targu pana dr. hab. Roberta Włodarczyka, prof. uczelni, a powołaniem w trybie zgodnym z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz wewnętrznymi regulacjami PPUZ w Nowym Targu nowego Rektora PPUZ w Nowym Targu
 4. wolę bezwzględnej większości społeczności akademickiej PPUZ w Nowym Targu odwołania z funkcji Rektora PPUZ w Nowym Targu pana dra hab. Roberta Włodarczyka, prof. uczelni, wyrażoną w szczególności wnioskiem większości Senatorów PPUZ w Nowym Targu o odwołanie z funkcji Rektora PPUZ w Nowym Targu pana dra hab. Roberta Włodarczyka zgłoszonym do Kolegium Elektorów PPUZ w Nowym Targu w dniu 14 grudnia 2021 r. (potwierdzonym uchwałą nr 1/2022 Senatu PPUZ w Nowym Targu z dnia 5 stycznia 2022 r.) oraz uchwałą nr 1/2021 Kolegium Elektorów PPUZ w Nowym Targu z dnia 21 grudnia 2021 r. odwołującą z funkcji Rektora PPUZ w Nowym Targu pana dra hab. Roberta Włodarczyka, prof. uczelni
 5. treść art. 27 ust. 4 w związku z art. 24 ust. 8 Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce w związku z § 63 ust. 5 Statutu PPUZ w Nowym Targu, z których wynika, że w okresie od dnia odwołania rektora do dnia wyboru lub powołania nowego rektora obowiązki rektora pełni prorektor, do którego zakresu obowiązków należą sprawy studenckie,
 6. fakt, że w momencie odwołania z funkcji Rektora PPUZ w Nowym Targu pana dra hab. Roberta Włodarczyka, prof. uczelni funkcję prorektora, do którego zakresu obowiązków należą sprawy studenckie pełniła dr nauk med. M. Zięba
 7. budzących daleko idące wątpliwości okoliczności dotyczące wydania zarządzeń przez pana dra hab. Roberta Włodarczyka nr 167/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie odwołania Pani dr nauk med. Marii Zięby z funkcji Prorektora ds. spraw studenckich i kształcenia oraz 171/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Pani dr Bianki Godlewskiej-Dzioboń do pełnienia funkcji Prorektora ds. spraw studenckich i kształcenia, w szczególności dotyczące daty wydania tych zarządzeń
 1. wynikające m.in. ze złożenia Pani dr nauk med. Marii Ziębie oświadczenia w przedmiocie odwołania Pani dr nauk med. Marii Zięby z funkcji Prorektora ds. studenckich i kształcenia, bez wręczenia jej stosownego dokumentu rzekomo wydanego zarządzenia 167/2021, dopiero po odwołaniu z funkcji Rektora PPUZ w Nowym Targu pana dr. hab. Roberta Włodarczyka, prof. uczelni przez Kolegium Elektorów PPUZ w Nowym Targu w dniu 21 grudnia 2021 r., pomimo braku przeszkód do przekazania tego oświadczenia wcześniej, i niekwestionowania czynności podejmowanych przez Panią dr nauk med. Marię Ziębę w ramach funkcji Prorektora ds. spraw studenckich i kształcenia w okresie od daty rzekomego odwołania zarządzeniem nr 167/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. do momentu złożenia ustnego oświadczenia w dniu 21 grudnia 2021 r. po godz. 18.45, a więc po odwołaniu z funkcji Rektora PPUZ w Nowym Targu pana dr. hab. Roberta Włodarczyka, prof. uczelni przez Kolegium Elektorów PPUZ w Nowym Targu w dniu 21 grudnia 2021 r.
 2. danych z systemu informatycznego PPUZ w Nowym Targu, z których wynika, że zarządzenie nr 167/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie odwołania Pani dr nauk med. M. Zięby z funkcji Prorektora ds. spraw studenckich i kształcenia zostało wytworzone w programie Word w dniu 22 grudnia o godzinie 9:45, a o 10:05 zapisane w formacie pdf, a także braku uzgodnienia z Samorządem Studenckim PPUZ w Nowym Targu w sposób określony w § 80 ust. 2 Statutu PPUZ w Nowym Targu powołania Pani dr Bianki Godlewskiej-Dzioboń na funkcję Prorektora ds. spraw studenckich i kształcenia, co potwierdzają wyjaśnienia Przewodniczącego Samorządu Studenckiego pana Mateusza Stopki-Gadei skierowane do Rzecznika Praw Studenta PPUZ pani Eweliny Kułach w korespondencji mailowej, że Samorząd Studencki PPUZ nie wydał pozytywnej opinii i że wniosek w ogóle nie był rozpatrywany
 3. brak akceptacji Senatu PPUZ w Nowym Targu dla działań podejmowanych przez Pana dra hab. R. Włodarczyka – odwołanego Rektora (przed i po odwołaniu) i Jego najbliższych współpracowników, w tym w szczególności Pani dr Bianki Godlewskiej­Dzioboń,
 4. że pismami w dniach 11 i 12 stycznia 2022 r. Sekretarz Stanu Wojciech Murdzek zajął stanowisko wyłącznie w oparciu o wyjaśnienia zawarte w piśmie Pani dr Bianki Godlewskiej-Dzioboń z dnia 5 stycznia 2022 r., które w sposób wybiórczy przedstawia okoliczności faktyczne sprawy,
 5. brak działań dra hab. Roberta Włodarczyka zmierzających do udowodnienia czy uprawdopodobnienia, że dokumenty, na które się powoływał (zarządzenia 167/2021, 171/2021 oraz pismo do Samorządu Studenckiego PPUZ w sprawie wyrażenia zgody na powołanie na funkcję Prorektora ds. studenckich i kształcenia dr Bianki Godlewskiej-Dzioboń) i z których chciał wywodzić daleko idące skutki dla Uczelni, zostały wydane zgodnie z przepisami prawa, obowiązującą procedurą w PPUZ w Nowym Targu, a przede wszystkim z poszanowaniem wartości akademickich, Senat PPUZ w Nowym Targu postanawia przyjąć poniższe:

§ 1

Senat PPUZ w Nowym Targu:

 1. uznaje zarządzenia nr 167/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie odwołania Pani dr nauk med. M. Zięby z funkcji Prorektora ds. spraw studenckich i kształcenia oraz 171/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Pani dr Bianki Godlewskiej-Dzioboń do pełnienia funkcji Prorektora ds. spraw studenckich i kształcenia za nieważne z uwagi na ich wydanie przez Pana dra hab. R. Włodarczyka – osobę, która w momencie ich wydawania była skutecznie odwołana z funkcji Rektora PPUZ w Nowym Targu, i jako takie niewywołujące skutków prawych
 2. potwierdza, że funkcję Prorektora ds. studenckich i kształcenia PPUZ w Nowym Targu, a tym samym obowiązki Rektora PPUZ w Nowym Targu pełni dr nauk med. Maria Zięba, i przyjmuje, że wszystkie działania podjęte przez dr nauk med. Marię Ziębę w okresie od dnia odwołania Rektora PPUZ w Nowym Targu są ważne i wywołują skutki prawne z nich wynikające
 3. uznaje wszelkie działania Pani dr Bianki Godlewskiej-Dzioboń podjęte w okresie od dnia odwołania Rektora PPUZ w Nowym Targu w ramach pełnienia funkcji Prorektora ds. spraw studenckich i kształcenia za podjęte przez osobę nieuprawnioną, i w konsekwencji nieważne i niewywołujące skutków prawnych i wzywa Panią dr Biankę Godlewską-Dzioboń do niezwłocznego zaprzestania podejmowania jakichkolwiek działań przynależnych do kompetencji Prorektora ds. spraw studenckich i kształcenia, a tym samym związanych z pełnieniem obowiązków rektora PPUZ w Nowym Targu.

§ 2

Senat PPUZ w Nowym Targu zobowiązuje Panią dr nauk med. Marię Ziębę, pełniącą obowiązki Rektora PPUZ w Nowym Targu, do:

 1. niezwłocznego przeprowadzenia wyborów Rektora PPUZ w Nowym Targu, zgodnie z ustalonym kalendarzem wyborczym,
 2. podejmowania wszelkich działań zarządczych w okresie do dnia wyboru Rektora PPUZ

w Nowym Targu w niezbędnym zakresie,

 • powiadomienia Społeczności Akademickiej PPUZ w Nowym Targu o stanowisku Senatu PPUZ w Nowym Targu
 • przekazania stanowiska Senatu PPUZ w Nowym Targu Pani dr Biance Godlewskiej­Dzioboń.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Pani dr nauk med. Marii Ziębie – Prorektorowi ds. spraw studenckich i kształcenia, pełniącej obowiązki Rektora PPUZ w Nowym Targu.

§ 4

Uchwałę przekazuje się:

 1. Kolegium Elektorów PPUZ w Nowym Targu
 2. Radzie Uczelni PPUZ w Nowym Targu
 3. Ministrowi Edukacji i Nauki
 4. Samorządowi Studenckiemu PPUZ w Nowym Targu
 5. Dr Biance Godlewskiej-Dzioboń.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

p.o. rektora

Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu

dr Maria Zięba

Fot. Anna Szopińska

No Comment.

Reklama

Partnerzy