Reklama
NOWY TARG POGODA
ZAKOPANE POGODA
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Reklama

XL Sesja Rady Powiatu Nowotarskiego. Głównym tematem była pomoc uchodźcom

Dnia: piątek 25 marca 2022, Autor: Maciej Zubek

24 marca odbyła się już w sposób stacjonarny XL Sesja Rady Powiatu Nowotarskiego.

Przy punkcie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym, Starosta Nowotarski Krzysztof Faber przedstawił także działania Powiatu z zakresu organizacji pomocy uchodźcom ukraińskim uciekającym przed wojną. W tym miejscu podziękował wszystkim pracownikom starostwa, licznym wolontariuszom oraz osobom zaangażowanym w pracę zarówno Powiatowego Magazynu Pomocy jak również prac związanych z organizacją zapewnienia miejsc noclegowych, a szczególnie wszystkim darczyńcom, którzy przekazali dary dla potrzebujących. Obecnie na terenie naszego powiatu schronienie znalazło około 3 tysięcy osób.

Następnie Radni przystąpili do procedowania zaplanowanych w porządku obrad uchwał. W uchwałach dotyczących finansów powiatu zmiany dotyczyły zarówno dochodów jak i wydatków. Jedną z większych i bardzo istotnych zmian jest zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 51 158 876 zł. Jest to plan finansowy dla zadania związanego z pomocą obywatelom Ukrainy na zapewnienie miejsc czasowego pobytu. Zwiększony został również m.in. Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 106 144 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej Domów Pomocy Społecznej.

W dalszej części sesji Rada Powiatu przyjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu co wiąże się z przeprowadzoną przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Nowy Targ sp. z o.o. inwestycji w obrębie siedziby starostwa polegającej na budowie sieci ciepłowniczej. Służebność polegać będzie w szczególności na bezwarunkowej zgodzie na istnienie sieci, instalacji i urządzeń ciepłowniczych na nieruchomości oraz zapewnieniu nieodpłatnego i swobodnego dostępu do sieci w celu dokonywania remontu, konserwacji, modernizacji lub usunięcia awarii.

W kolejnym punkcie obrad Radnym przedstawiono sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Nowotarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2021.

W dalszej kolejności Komendant Powiatowy Policji w Nowym Targu przedłożył Radnym informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz działań podejmowanych przez Komendę Powiatową Policji w Nowym Targu na terenie Powiatu Nowotarskiego w 2021 roku.

Z kolei przedstawienia informacji o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz wnioski służące poprawie funkcjonowania KSRG na terenie powiatu w 2021 roku dokonał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
w Nowym Targu.

No Comment.

Reklama

Partnerzy