Reklama
NOWY TARG POGODA
ZAKOPANE POGODA
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Reklama

XLI Sesja Rady Powiatu Nowotarskiego

Dnia: piątek 29 kwietnia 2022, Autor: Maciej Zubek

W dniu 28 kwietnia br. odbyła się w sposób stacjonarny. Z godnie z planem sesji w pierwszych punktach porządku posiedzenia było sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym, które przedstawił Starosta Nowotarski Krzysztof Faber.

Kolejno Rada Powiatu przyjęła uchwały dotyczące finansów Powiatu w roku 2022. W Zmianach Uchwały Budżetowej na rok 2022 zwiększono plan dochodów i wydatków łącznie o kwotę 2  147 373,13 zł

Rada Powiatu przyjęła także uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 10 000 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu roku 2022, który wynika z zaplanowanych na rok 2022 wydatków majątkowych, głównie inwestycji dotyczących przebudowy odcinków dróg publicznych kategorii powiatowej oraz budowy budynku nowej szkoły Zespołu Szkół Nr 1 z sala gimnastyczną oraz rozbudowa budynku Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczo Opiekuńczych.

Kolejna procedowana uchwała była w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu na wynajem powierzchni 27 m2 w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem na sklep medyczny na okres do 5 lat. Jest to przedłużenie umowy najmu o kolejne 5 lat dotychczasowej firmie (Orto-Med. Łukasz Kowal Specjalistyczne Zaopatrzenie Medyczne), która prowadzi w tym miejscu sklep medyczny od 15 kwietnia 2019 roku.

Następnie Rada Powiatu wysłuchała sprawozdań jednostek powiatowych:

Pierwsze sprawozdanie dotyczyło działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tagu
– rynek pracy w Powiecie Nowotarskim w roku 2021.
– działania podejmowane na rzecz klientów i partnerów rynku pracy w 2021 roku.

Informację przedstawiła Pani Jolanta Rajska – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Targu.

W roku 2021 zarejestrowanych zostało 5 161 bezrobotnych oraz 74 poszukujących pracy.

Oprócz zadań podstawowych, urząd realizował 4 projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu. Ponadto PUP kontynuował realizację zadań z Funduszu Pracy na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Realizując usługę pośrednictwa pracy korzystano z obszernej bazy pracodawców, którzy współpracują z pośrednikami pracy pełniącymi funkcje doradcy klienta. W 2021 urząd pracy dysponował 3597 krajowymi ofertami pracy oraz 1745 ofertami pracy zagranicznych pracodawców z krajów UE/EOG w ramach międzynarodowego pośrednictwa pracy EURES.

W 2021 roku środki na podjęcie działalności gospodarczej przyznano 210 osobom bezrobotnym.

Kolejne sprawozdanie dotyczyło działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za rok 2021 r. w zakresie realizacji zadań z zakresu: ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o pomocy społecznej, które zaprezentowała Dyrektor PCPR Aneta Wójcik.

Rodzinna piecza zastępcza – w 2021 roku obejmowała 194 dzieci. Z kolei instytucjonalna piecza zastępcza to cztery placówki; trzy placówki opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego – prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Służebnic Matki Dobrego Pasterza w Piasecznie, z siedzibą w Szaflarach i w Dursztynie oraz placówka opiekuńczo wychowawcza typu rodzinnego im. bł. Karoliny Kózkówny w Spytkowicach. Jedna placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego we Wróblówce. W 2021 roku w pieczy zastępczej umieszczonych zostało łącznie 40 dzieci, z czego 27 w rodzinnej pieczy zastępczej i 13 w instytucjonalnej. W zakresie pomocy pełnoletnim wychowankom pieczy zastępczej wypłacono 375 525,99 zł zgodnie z programem usamodzielnienia. Łącznie rzeczywiste wydatki z budżetu powiatu na rodzinną pieczę zastępczą w 2021 roku wyniosły 2 917 235,56 zł. Koszty instytucjonalnej pieczy zastępczej w roku ubiegłym wynosiły 1 815 218,07 zł

Kolejnym działem, którym zajmuje się PCPR są zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej. Realizowana jest Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych, prowadzone jest specjalistyczne poradnictwo, w tym całodobowa linia interwencji kryzysowej. Następnymi zadaniami w tym zakresie jest prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej oraz prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. O ich działalności szerzej opowiadali dyrektorzy tychże placówek. PCPR w tym dziale realizuje również opracowanie i realizację programów oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Zadania na rzecz osób niepełnosprawnych to następny dział, który realizuje PCPR. W ramach tego zadania w ubiegłym roku wykorzystano 3 349 882,20 zł z czego 3 193 188,65 zł to środki PFRON i 156 693,55 zł to środki własne powiatu

Z kolei przedstawienie sprawozdania z działalności Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu za 2021 rok dokonał Marcin Jagła – Dyrektor placówki. Dom Pomocy Społecznej ”Smrek” w Zaskalu jest placówką całodobowego pobytu przeznaczoną dla 76 osób w podeszłym wieku. Na dzień 31 grudnia 2021 r. w DPS przebywało 76 mieszkańców, w tym 43 kobiety i 33 mężczyzn. Mieszkańcy domu to przede wszystkim osoby z powiatu nowotarskiego. W równych częściach dom zamieszkują osoby samodzielne i osoby wymagające pomocy osób drugich.

Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju w roku 2021 przedstawił Dyrektor placówki Tomasz Obrusik.

Dom Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju zajmuje się opieką nad 25 osobami przewlekle somatycznie chorymi oraz 25 niepełnosprawnymi fizycznie świadcząc usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców w nim przebywających. Organizacja, zakres i poziom usług uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.

Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyk” w Nowym Targu z filią „Radość Życia” w Rabce- Zdroju za 2021 rok przedstawiła Agata Bryniarska – Dyrektor placówki

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyk” w Nowym Targu jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Jest przeznaczony dla 65 osób przewlekle chorujących psychicznie i osób z niepełnosprawnością intelektualną. W roku 2021 w ramach zajęć wspierająco – aktywizujących podejmowano działania mające na celu usamodzielnienie, podniesienie kompetencji społecznych i zawodowych, poprawę funkcjonowania uczestników i ich rodzin oraz włączenie społeczne osób z zaburzeniami psychicznymi w warunkach pandemii. Z pomocy w organizacji leczenia specjalistycznego, w tym w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego w Nowym Targu skorzystały 3 osoby, hospitalizowanych było 6 osób.

Cztery osoby utrzymały zatrudnienie na otwartym rynku pracy. Czworo byłych uczestników zajęć kontynuuje pracę w Środowiskowym Centrum Zdrowia psychicznego w charakterze asystentów zdrowienia. Średnia liczba uczestników poszczególnych zajęć w ciągu roku wynosiła 55 osób.

Ostatnimi punktami Sesji były odpowiedzi na interpelacje oraz wolne wnioski.

mat. prasowy

No Comment.

Reklama

Partnerzy