Reklama
NOWY TARG POGODA
ZAKOPANE POGODA
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Reklama

Znamy projekt budżetu Powiatu Nowotarskiego na 2022

Dnia: piątek 31 grudnia 2021, Autor: Anna Zubek

Budżet na przyszły rok jest budżetem proinwestycyjnym. Staraliśmy się go poukładać tak, aby uwzględnić wnioski i potrzeby mieszkańców, włodarzy naszych gmin i radnych powiatu nowotarskiego – tłumaczy  wicestarosta powiatu Bogusław Waksmundzki.

Projekt budżetu Powiatu Nowotarskiego na 2022 rok w pigułce:

  • dochody – ponad 234 mln zł
  • wydatki – ponad 264 mln zł
  • wydatki na inwestycje drogowe – prawie 51,8 mln zł
  • wydatki na pomoc społeczną i rodzinę – prawie 25  mln zł
  • wydatki na oświatę – prawie 125 mln zł
  • wydatki na inwestycje oświatowe – 20,7 mln zł

Jesteście Państwo w większości samorządowcami z doświadczeniem i rozumiecie, że budżet tak naprawdę uchwalany jest raz, ale potem zmieniany jest niemal na każdej sesji. Wprowadzane są w ciągu roku nowe dochody, są to zazwyczaj środki zewnętrzne, o które pragnę zapewnić, będziemy zabiegać. Zamykając temat budżetu na przyszły rok, chcę tylko powiedzieć, że to nie jest wszystko. To jest wstęp do tego, co chcemy robić w roku 2022 i mam nadzieję, że stanie się to, mimo tych deficytów po stronie wydatków na oświatę – wyjaśnia starosta Krzysztof FaberRosnące koszty niezależne od nas czynniki zwiększające koszty funkcjonowania instytucji powiatowych (np. energia elektryczna, gaz itp.) powodują, że trudno jest przeznaczyć na sfinansowanie wszystkich grup wydatków, takich środków, które spełniałyby wszystkie oczekiwania. Jednak proponowany budżet zapewnia utrzymanie podobnych, jak dotychczas standardów w każdej dziedzinie życia powiatu.

Budżet na przyszły rok jest budżetem proinwestycyjnym. Staraliśmy się go poukładać tak, aby uwzględnić wnioski i potrzeby mieszkańców, włodarzy naszych gmin i radnych powiatu nowotarskiego. Łączna wartość wydatków sięga 264 mln zł. Na inwestycję przewidzieliśmy 72,67 mln zł. Planowana wartość inwestycji pokazuje, że jesteśmy powiatem, który rozwija się dynamicznie. Powiatem, który stawia na rozwój infrastruktury drogowej, na przebudowę naszych jednostek, takich jak  szkoły poprzez budowę nowoczesnej placówki oraz przy zakupie pomocy dydaktycznych, aby były to placówki przygotowane na wyzwania XXI wieku –  wicestarosta powiatu Bogusław Waksmundzki.

Członkowie Klubu Wspólnie dla Powiatu stwierdzają, że przygotowany projekt budżetu na rok 2022 został sporządzony w sposób staranny i przejrzysty. W przedstawionym budżecie, zaproponowane zostały środki finansowe na funkcjonowanie powiatowych instytucji oraz realizację wcześniej zaplanowanych zadań inwestycyjnych. Cieszy także fakt, że zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o finansach publicznych projekt budżetu jednostki samorządu terytorialnego, jaką jest Powiat Nowotarski zostaje uchwalony przed końcem roku poprzedzającego rok budżetowy. Członkowie Klubu uważają, że wypracowany kształt projektu budżetu na rok 2022 jest realnym odbiciem prowadzonej przez Zarząd polityki oświatowej, zdrowotnej, społecznej oraz drogowej – przedstawia radny Jacek Stopka – Studencki.

Stanowisko Klubu  Radnych Wspólnie dla Powiatu

 Rady Powiatu Nowotarskiego  w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Nowotarskiego na 2022 rok

Radni Klubu Wspólnie dla Powiatu  ze szczególną starannością analizowali przygotowany przez Zarząd Powiatu  budżet na rok 2022, biorąc pod uwagę uwarunkowania wpływające na wielkość subwencji i możliwości budżetu państwa. Ostateczne kwoty wpływające do naszego budżetu poznamy końcem marca 2022, ale także w ciągu całego roku budżetowego. Jako reprezentanci wspólnoty samorządowej, mając na względzie ustawowy obowiązek kierowania się jej dobrem, mamy zdecydować jakimi dochodami będzie dysponował Powiat Nowotarski w 2022 r i na co te pieniądze będą wydatkowane. Od tej decyzji zależy na jakim poziomie wykonywane będą określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym, a  jest to  ważne i istotne, bo dotyczy podstawowych sfer życia każdego mieszkańca powiatu – zdrowia, edukacji, transportu i bezpieczeństwa, opieki społecznej.

Projekt budżetu Powiatu Nowotarskiego na 2022 rok przyjęty przez Zarząd Powiatu jest budżetem zgodnym z wymogami określonymi w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Określa dochody w wysokości 234 095 742 zł, natomiast wydatki w kwocie 264 214 590 zł (w tym wydatki majątkowe w wysokości 72 670 087 zł).  

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 30 118 848 zł, który zostanie pokryty przychodami m.in. z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych i dotacji na realizację  programu  w wysokości 9 300 853, 61 zł, wolnych środków  10 517 994,39 zł oraz przychodami pochodzącymi  z tytułu zaciąganego kredytu  w wysokości 10 mln zł.

Planowane do spłaty raty kredytów i pożyczek z odsetkami oraz wykup obligacji  wynoszą w 2022 r. 4 481 004 zł. Kredyty były i są zaciągane jako wkład własny na realizację projektów dofinansowanych ze środków budżetu UE bądź budżetu państwa.

Budżet na 2022 r. jest kolejnym budżetem  proinwestycyjnym ( 27,5 % budżetu jest przeznaczone na inwestycje), dającym podstawę dalszego rozwoju powiatu nowotarskiego. Jednocześnie jest budżetem oszczędnym, nastawionym na wykonanie zadań priorytetowych. Wszystkie podległe powiatowi jednostki  oraz ustawowe zadania Powiatu mają zabezpieczone niezbędne środki finansowe na ich płynną realizację. Dochody bieżące wzrosły a także wydatki bieżące wzrosły. Musimy pamiętać, że najniższe wynagrodzenie w 2021 roku wynosiło 2 800 zł, a w tym roku będzie to kwota 3 010 zł, czyli wydatki bieżące w budżecie musiały wzrosnąć. Zarząd też zaproponował podwyżki płac na 2022 r. związane z najniższym wynagrodzeniem i stopniem inflacji. Obawę członków Klubu Radnych „Wspólnie dla Powiatu” budzi przyszłość dotycząca realizacji szeregu zadań Powiatu w perspektywie ograniczenia przez ustawodawcę dochodów związanych z tegoroczną reformą podatkową, tj. PIT dla osób indywidualnych, zmniejszenie stawki CIT i PIT,  dwukrotny wzrost koszów uzyskania przychodów. Coraz większe obciążenia samorządów finansowaniem zadań oświatowych. Subwencja nie pokrywa bowiem w całości podwyżek dla nauczycieli a podwójne roczniki uczniów w szkołach wygenerowały dodatkowe koszty. W projekcie budżetu na 2022 powiat dokłada kwotę 20,74 mln zł do  bieżącej działalności w jednostkach oświatowych. Subwencja oświatowa pokrywa 76 % wydatków w oświacie.

Z związku z powyższym Klub Radnych Wspólnie dla Powiatu zauważa – przedstawiona po stronie dochodów subwencja oświatowa jest zbyt niska i nie uwzględnia ona realnie ponoszonych kosztów oświatowych m.in. związanych z prowadzeniem placówek edukacyjnych.

Budżet Powiatu Nowotarskiego na 2022 rok zawiera zadania inwestycyjne na łączną kwotę 72 670 087  zł.  Zadania inwestycyjne drogowe  obejmują 71,28 % tej kwoty,  w oświacie 27,4 % w związku z priorytetową inwestycją – Budowa budynku Zespołu Szkół nr 1 i rozbudową budynku Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczo – Opiekuńczych w Nowym Targu – kwota 19 911 470 zł

Rozbudowa drogi powiatowej Długopole – Pieniążkowice – Piekielnik  wraz z budową mostu w km miejscowości Długopole.” –  kwota 1 992 766 zł,    

Termomodernizacja budynku Szkoły Branżowej przy Zespole Szkół w
Jabłonce 750 000

Budowa zbiornika przeciwpożarowego przy ZPSWO w Nowym Targu 78 000 zł

Rozbudowa drogi powiatowej Harklowa – Tylmanowa (budowa chodnika) w miejscowości Ochotnica Górna   – kwota  439 701

Rozbudowa drogi powiatowej w m. Lipnica Wielka – kwota 5 788 851  zł

Rozbudowa drogi powiatowej w m. Lipnica Mała Jabłonka – kwota 2 200 706

Rozbudowa drogi powiatowej w miejscowości Bańska Wyżna  – kwota 2 425 000

Rozbudowa drogi powiatowej w miejscowości Rabka Zdrój – Ponice
6 099 602 zł

Przebudowa drogi powiatowej  Krościenko – Szczawnica w
miejscowości Szczawnica – kwota 5 637 500

Przebudowa, modernizacja, likwidacja skutków powodzi na drodze
powiatowej nr 1637K stanowiącej strategiczny ciąg komunikacyjny dla
regionu Pienin – kwota 8 305 000

Rozbudowa drogi powiatowej Ludźmierz – Pyzówka w
miejscowości Ludźmierz  – kwota 2 040 000

Rada Powiatu wesprze budowę obwodnicy Waksmund – Ostrowsko – Łopuszna realizowanej przez Województwo Małopolskie w kwocie 762 173

  I to co przynosi efekty przy pozyskiwaniu środków poza budżetowych w przyszłości – czyli wykonanie dokumentacji na przebudowy dróg. ZRID (Zezwolenie Realizacji Inwestycji Drogowej) jest procesem długotrwałym pozwalającym przygotować inwestycje drogowe całościowo pod względem potrzebnego terenu zajętego pod drogi publiczne. Na podstawie analizy czas trwania uzyskania ZRID trwa co najmniej 20 miesięcy.  Jest tych zadań 39.

Sytuacja finansowa samorządów gminnych w ciągu tego roku uległa pogorszeniu.  Jak będzie wyglądało w przyszłym budżecie to okaże się po pierwszym półroczu 2022 roku. Od 2020 r. zostały zmniejszone inwestycje z powodów pogorszenia sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

Analizując poprzednie projekty budżetu powiatu mamy przekonanie, że zarząd po raz kolejny  pozyska środki inwestycyjne w ciągu roku. Biorąc pod uwagę przeprowadzone procedury przetargowe w jednostkach samorządowych w ostatnim czasie widzimy, ze koszt prowadzenia i wykonywania inwestycji utrzymuje się na stałym poziomie. Mamy nadzieję, że kwoty kosztorysowe będą zabezpieczały kwoty po przetargach.

W oparciu o realizowanie projektów budżetów z lat 2007 – 2020 możemy stwierdzić, ze zarząd nie nadużywał uprawnień danych przez radę powiatu co do wielkości zaciąganych pożyczek i kredytów. Wręcz przeciwnie w ciągu roku zawsze pozyskiwane środki pozwalały obniżać planowany deficyt budżetowy. Poziom wszystkich zobowiązań jest bezpieczny  a kredyt niekoniecznie musi być zaciągnięty w zaplanowanej  wysokości co pokazał rok obecny.

Klub  Radnych  Wspólnie dla Powiatu   Rady Powiatu Nowotarskiego biorąc pod uwagę wydatki budżetu na rok 2022 stwierdza, że jest to budżet zrównoważony, odzwierciedlający oczekiwania. Dobrze wpisuje się w przyjętą strategię powiatu zakładając wspieranie podstawowych dziedzin wpływających na jego rozwój – sfery gospodarczej i ważnej sfery społecznej. Nigdy nie ma idealnego budżetu, zawsze mamy niedosyt i chcielibyśmy więcej zaplanować, ale budżet na 2022 rok jak i Wieloletnia Prognoza Finansowa zostały skonstruowane w sposób realny i otrzymały pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.

 Klub ma pełną świadomość, że budżet roku 2022 będzie  trudny.  Zwracamy uwagę na trudną sytuację, z jaką w tym roku muszą zmierzyć się samorządowcy w dobie pandemii. Problem dotyczy nie tylko naszego powiatu, ale bardzo wielu, a może i większości samorządów, które stają przed ciężkimi decyzjami ograniczenia wydatków zarówno bieżących, jak i inwestycyjnych. Uznajemy jednak, że Zarząd Powiatu i Rada Powiatu swym odpowiedzialnym działaniem – wzorem lat poprzednich – są w stanie zapewnić jego dobrą realizację i funkcjonowanie organizmu powiatowego na dobrym poziomie. Mając na względzie poczucie odpowiedzialności za losy powiatu i świadomość jak ważną rolę pełni kształt budżetu dla egzystencji naszego samorządu, oświadczamy, że jesteśmy za wszystkimi przedsięwzięciami, które znalazły się w projekcie tego dokumentu.

Na tej podstawie wynika nasze poparcie zaproponowanego przez Zarząd Powiatu Nowotarskiego budżetu na 2022 rok i będziemy głosowali za podjęciem uchwały przedłożonej Wysokiej Radzie.

Życzymy jednocześnie sprzyjających okoliczności, rozwagi oraz wsparcia ze strony współpracowników oraz mieszkańców aby nie tylko udało się  zrealizować założone w uchwale budżetowej cele ale i w trakcie roku je podwyższyć.

mat. prasowy

No Comment.

Reklama

Partnerzy